OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Rakennusmestari (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Jouni Ruotsalainen
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukot

Erityispääsyvaatimukset

Yhteishaussa sovelletaan yleisiä Metropolian tekniikan ja liikenteen hakukelpoisuuskriteerejä ja valintaperusteita.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

AHOTin erityisperiaatteet
Noudatetaan Metropolian sekä tekniikan ja liikenteen koulutusalan AHOT-ohjeistusta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>
Tutkinnon edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 210 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Tutkinnon profiili

Ammattikorkeakoulutasoisen työnjohtotehtäviin kelpoisuuden antavan tutkinnon tavoitteena on vastata rakennusalan kasvaviin osaamis- ja työvoimatarpeisiin.
Tutkinto antaa yhdessä asetuksen edellyttämän työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132, 122 ja 123§:ien) mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.
Suuntautumisvaihtoehdot:
- LVI-tekniikan työnjohto
- Talonrakennustekniikan ja infrarakentamisen työnjohto
- Talonrakennustekniikan työnjohto, monimuotototeutus

Keskeiset oppimistulokset

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelman erityisenä tavoitteena on antaa valmiudet toimia rakennustyömaan työnjohtotehtävissä. Koulutuksen yleistavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia muihinkin rakennusalan monipuolisiin tehtäviin.
Opinnot koostuvat ammattiopintojen perustana olevista perusopinnoista ja ammattiopinnoista sekä ammattiopintoihin liittyvistä työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Lisäksi tutkintoon kuuluu ns. vapaasti valittavat opinnot. Opinnot edellyttävät päätoimista opiskelua.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Talonrakennustekniikan ja infrarakentamisen työnjohdon suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneen rakennusmestarin tehtävät koostuvat tavallisimmin rakennustyömaan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi työnjohtaja, työkohdemestari, vastaava mestari, vastaava työnjohtaja. Myös monia muita tehtäviä on tarjolla kuten asiakaspalvelussa, rakennuttamisessa, myynti- ja neuvontatehtävissä.
LVI-tekniikan työnjohdon suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneen rakennusmestarin tehtävät koostuvat monipuolisista LVI-tekniikan työnjohto- ja tuotannonsuunnittelutehtävistä. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi KVV-työnjohtaja, IV-työnjohtaja, projektinhoitaja, projektipäällikkö, huoltopäällikkö ja asiakaspalvelupäällikkö.

Jatko-opinnot

Tutkinnon jälkeen on mahdollista hakeutua yliopistotasoiseen diplomi-insinööritutkintoon tähtäävään koulutukseen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.

Valmistuminen

Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 210 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutus: Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti kokopäiväopintoina.
Monimuotototeutus: Opiskelu vaatii 1. vuonna täyspäiväistä opiskelua ja sen jälkeen opinnot toteutetaan kokonaisina intensiivipäivinä ja iltaopintoina.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Hakukohteet: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/