OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Laboratorioanalyytikko (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava:
Jarmo Palm
puhelin: 0403361381
sähköposti:etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Tekniikan koulutusohjelmien yleiset pääsyvaatimukset

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Kyseisen aineen, josta AHOTia haetaan, asiantuntijaopettaja antaa lausunnon AHOTin myöntämisestä ja päätöksen tekee tutkintovastaava.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Laboratorioanalyytikot osaavat tehdä vaativia biologisia ja kemiallisia laboratorioanalyysejä, kuin myös kehittää ja validoida niitä. Laboratorioanalytiikan opiskelussa painotetaan laiteanalytiikan sekä laboratorion laatujärjestelmien ja työturvallisuuden osaamista. Laboratorioanalyytikot tuntevat laboratorion toiminnan kokonaisuudessaan ja kykenevät itsenäisesti vastaamaan laboratorion toiminnoista.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinnon suoritettuaan valmistuneet opiskelijat:
- kykenevät itsenäisesti organisoimaan laboratorion toimintoja ja vastaamaan niistä
- osaavat tehdä vaativia biologisia ja kemiallisia laboratorioanalyysejä, sekä kehittää että validoida niitä
- osaavat teollisuudessa ja tutkimuslaitoksissa käytössä olevien analyysilaitteiden toimintaperiaatteet sekä pystyvät ylläpitämään ja huoltamaan niitä
- osaavat arvioida analyysitulosten oikeellisuuden tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset tarkoituksenmukaisesti ja selkeästi
- hallitsevat laboratorioympäristössä käytetyt laatujärjestelmät sekä ympäristö- ja työturvallisuusasiat
- tuntevat alaa koskevan lainsäädännön, asetukset, säädökset sekä standardit

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Laboratorioanalyytikot työskentelevät pääsääntöisesti laboratorioympäristössä. Laboratorioanalyytikoiden työpaikat ovat tutkimuslaitoksissa, viranomaislaboratorioissa sekä teollisuudessa. Laboratorioalan työkenttä on hyvin laaja-alainen; koulutus antaa valmiudet työskennellä mm. ympäristötutkimuksen, elintarvikevalvonnan, lääkekehityksen, biologisen ja biolääketieteellisen tutkimuksen sekä kemian teollisuuden tutkimuksen ja kehityksen parissa. Metropoliasta valmistuneiden laboratorioanalyytikoiden työnimikkeitä ovat muun muassa laboratorioanalyytikko, laboratoriokoordinaattori, tutkimusavustaja, tekninen tutkija, laboratoriomestari, laboratorioinsinööri ja laatuasiantuntija.

Jatko-opinnot

- hakukelpoinen ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoihin
- hakukelpoinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vähintään kolmen vuoden soveltuvan työkokemuksen ja 30 op lisäopintojen esim. erikoistumisopintojen jälkeen
- hakukelpoinen tiettyihin yliopistojen maisterikoulutusohjelmiin.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintojaksot arvostellaan asteikolla 0-5. Asteikko 0 = hylätty ja 1-5 = hyväksytty. Arviointikriteerit on kerrottu opintojakson kuvauksessa. Opettaja määrittelee arviointimenetelmät opintojaksolle.

Valmistuminen

Valmistumisen vaatimuksena on hyväksytysti suoritetut opinnot.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopiskelu. Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua sekä työharjoittelua.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Opiskelijavaihto

Metropolia tarjoaa monia mahdollisuuksia hankkia kansainvälisiä kokemuksia opintojen aikana, esimerkiksi opiskelijavaihdossa jossakin yhteistyökorkeakouluistamme: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/