OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma > Terveydenhoitotyö
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Terveydenhoitotyö

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kliininen osaaminen
                                                       
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
     
             
                           
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
             
                           
Lääkehoito 1 5
     
             
                           
Lääkehoito 2 5
       
               
                       
Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 1 5
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 2 5
     
             
                           
3000025500000012.512.52.52.5000000000000
Päätöksenteko-osaaminen
                                                       
Sisätautipotilaan hoitotyö 5
     
             
                           
Kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö 5
       
               
                       
Päivystys- ja valvontapotilaan hoitotyö 5
       
               
                       
150005100000002.52.555000000000000
Ohjausosaaminen
                                                       
Lasten ja nuorten hoitotyö 5  
       
                 
                   
Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja englanti 5    
         
                     
           
Terveyden edistäminen 5  
         
                   
               
010500055500000002.52.52.52.52.52.5000000
Vuorovaikutusosaaminen
()
                                                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
       
                 
                   
Gerontologinen hoitotyö 5  
         
                   
               
Erityistukea tarvitsevan hoitotyö 5    
           
                       
       
Kliininen mikrobiologia, laboratoriotutkimukset ja ruotsi 5  
       
                 
                   
Kliininen mikrobiologia, laboratoriotutkimukset ja suomi toisena kielenä 5  
       
                 
                   
0205000155050000007.57.52.52.5002.52.50000
Kehittämis- ja johtamisosaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5    
         
                     
           
Monialainen innovaatioprojekti 10  
         
                   
               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                     
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                       
       
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5    
           
                       
       
Yrittäjyys ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5    
         
                     
           
01025000010151000000000557.57.5550000
Kliinisen hoitotyön harjoittelut
                                                       
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1 8
       
               
                       
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2 8
       
               
                       
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 3 8  
       
                 
                   
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 4 8  
       
                 
                   
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 5 8  
         
                   
               
Väestön terveyden edistäminen -harjoittelu 10      
           
                         
   
1624010016168001000088884400005500
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
(Valitaan opintoja 15 op)
   
         
                     
           
Terveydenhoitajatyön asiantuntijuusosaaminen
                                                       
Terveyden edistämisen työmenetelmät 5    
           
                       
       
Lasta odottavien ja synnyttävien perheiden terveydenhoitajatyö 5    
           
                       
       
Lasten ja perheiden terveydenhoitajatyö 5      
           
                         
   
Kouluikäisten ja nuorten terveydenhoitajatyö 5      
             
                           
Työikäisten ja yhteisön terveydenhoitajatyö 5      
             
                           
Terveydenhoitajatyön asiantuntijuus 5      
             
                           
00252000001510515000000007.57.5552.52.57.57.5
Terveydenhoitajatyön harjoittelu
                                                       
Äitiys- ja lastenneuvola/perhekeskus -harjoittelu 8      
           
                         
   
Perhevalmennus ja ryhmätoiminta -harjoittelu 2      
           
                         
   
Lapsivuodeosasto -harjoittelu 5      
           
                         
   
Koulu- tai opiskeluterveydenhuolto -harjoittelu 5      
             
                           
Työterveyshuolto -harjoittelu 5      
             
                           
Terveydenhoitajatyön kehittämistyö 5      
             
                           
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 616460603031362835253030151515.515.51818141417.517.512.512.515151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti. Opetussuunnitelma palvelee tietolähteenä myös työelämää ja kansainvälisiä kumppaneita. Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista, paitsi harjoittelujen osalta opintojaksojen laajuus voi vaihdella. Opinnoista 40 op on kaikille sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelija voi valita 15 op vapaasti valittavia opintoja esim. Metropolian tarjoamista yhteisistä valinnaisista opinnoista tai CampusOnlinen opinnoista. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella keskimäärin 30 op lukukautta kohden.

Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimista tukevissa oppimisympäristöissä, mm. simulaatio-oppimisympäristöissä sekä innovaatiokeskittymämme kautta asiakkaille tarjottavissa hyvinvointi- ja terveyspalveluissa. Palvelut tuotetaan monialaisissa oppimisympäristöissä, joissa toimivat opettajien ohjauksessa eri alojen ja tutkintojen opiskelijat. Käytössä on myös itsenäisen opiskelun oppimisympäristöjä, jotka tarjoavat opiskelijalle erinomaisen mahdollisuuden harjaantua erilaisissa kliinisissä taidoissa.

Opetusta on kehitetty lisäämällä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Oppimisessa opiskelija on oman oppimisensa vastuunkantaja. Opiskelijan osaamista arvioidaan opintojen aikana seuraavilla osaamisalueilla: ammatillinen tietoperusta, ammatillinen taito ja toiminta, eettisyys, yhteistyö ja kehittäminen. Opiskelija saa valmiudet jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja jatko-opintoihin.

Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijaliikkuvuuden korkeakoulujen sisällä ja välillä. Lisäksi se helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailua.

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelman profiili on terveydenhoitajatyön laaja-alainen asiantuntija. Metropolia valmistaa terveydenhoitajia, jotka ovat laaja-alaisia eri-ikäisten terveydenhoitajatyön asiantuntijoita, ja heillä on vahva promotiivisen ja preventiivisen terveyden edistämisen osaaminen. Opintojen keskiössä on terveyden edistämisen, ennaltaehkäisevän työn, kansanterveystyön ja perusterveydenhuollon osaaminen.
Tutkinto antaa valmiudet toimia asiantuntijana perhettä suunnittelevien, raskaana olevien, vastasyntyneiden sekä lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden sekä heidän perheidensä terveyden edistämiseksi. Tämän lisäksi valmistuvalla terveydenhoitajalla on vahva sairaanhoidollinen osaaminen.

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto. Terveydenhoitajan tutkinto on kaksoistutkinto, jossa opiskelija suorittaa sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkea-koulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Tutkinnosta valmistuvat voivat työskennellä terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan työtehtävissä. Valmistuvat terveydenhoitajat työllistyvät hyvin julkiselle ja yksityiselle terveydenhuollon sektorille sekä järjestöihin.

Työpaikkoja ovat äitiys- ja lastenneuvola, perhekeskus, koulu- tai opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kotihoito, aikuisneuvonta, hyvinvointi- ja terveyskeskus ja päivystysvastaanotto. Terveydenhoitajan tutkinto mahdollistaa työskentelyn myös päihde- ja mielenterveystyössä, erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä, järjestöissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.