OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Sosionomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Tiina Lehto-Lundén
Puh. +358 40 641 8256
Email: tiina.lehto-lunden(at)metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukot

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulujen yleinen tutkintosääntö: >>

Tutkinnon profiili

Koulutamme laaja-alaisia ja vastuullisia sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijoita toimimaan rohkeasti ihmisoikeuksien ja kestävän tulevaisuuden hyväksi.
Katso lisätietoja tutkinnosta:
päivätoteutus >>
monimuotototeutus >>

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu seuraaviin sosionomin osaamisalueisiin (Sosiaalialan AMK -verkosto 2016): 

1. Sosiaalialan eettinen osaaminen 
2. Asiakastyön osaaminen 
3. Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen 
4. Kriittinen ja osallisuutta edistävä yhteiskuntaosaaminen 
5. Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 
6. Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sosionomin (AMK) ammattitaidon perusta on sosiaalipedagoginen työote. Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden vaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Sosiaalipedagogiikassa korostuu pedagogisen (kasvatuksellinen, oppimiseen liittyvä) ja sosiaalisen (yhteiskunnallinen) näkökulman yhdistäminen työssä. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten arjessa ja omissa elinympäristöissä. Sosionomi osaa toimia kehittämisen ja johtamisen tehtävissä sekä edistää sosiaalista näkökulmaa verkostoituvissa ja moniasiantuntijuutta edellyttävissä hyvinvointipalveluissa myös sosiaalihuollon rajapinnoilla.
Sosionomi toimii sosiaalialan asiantuntijana sosiaalipalvelujen suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Sosionomi työskentelee varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, perhetyön sekä nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävissä sekä vanhus-, vammais-, päihde- tai mielenterveystyössä. Sosionomi voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana. Sosionomi-tutkinto voi antaa pätevyyden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkoeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa (210 op).

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutus: Opintojaksot toteutetaan pääasiassa kokopäiväisenä lähiopetuksena.
Monimuotototeutus: päivisin pidettävä lähiopetus ja itsenäinen työskentely vuorottelevat. Lukukaudessa on keskimäärin 5-6 lähiopetusviikkoa (teoriaopintoja). Lisäksi koulutus sisältää eri lukukausina yhteensä 4 harjoittelua.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin sisältyy yhteensä noin 30 viikkoa ohjattua harjoittelua. Harjoittelut alkavat ensimmäisenä lukuvuonna ja niiden ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat. Harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin.

Opiskelijavaihto

Opintojen aikana on mahdollista lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua intensiivikursseille. Opiskelijavaihtoon on mahdollista lähteä 2. tai 3. lukuvuonna.