OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Kätilötyön tutkinto-ohjelma > Kätilötyö
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Kätilötyö

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Potilasturvallinen hoitotyö
                                                               
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
       
               
                               
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5
       
               
                               
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
       
               
                               
Kliininen hoitotyö 5
       
               
                               
Lääkehoito 1 5
       
               
                               
Kliinisen hoitotyön taidot 5
         
                 
                           
300000255000000012.512.52.52.500000000000000
Asiakaslähtöinen hoitotyö
                                                               
Terveysalan turvallisuus 5
       
               
                               
Lääkehoito 2 5
         
                 
                           
Pitkäaikaisesti sairastuneiden hoitotyö 5
         
                 
                           
Akuutti hoitotyö 5
         
                 
                           
Asiakaslähtöinen hoitotyö -harjoittelu 10
         
                 
                           
30000052500000002.52.512.512.500000000000000
Perhelähtöinen hoitotyö
                                                               
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5  
         
                   
                       
Gerontologinen ja vaikeasti sairaiden hoitotyö 5  
         
                   
                       
Lasten ja nuorten hoitotyö 5  
         
                   
                       
015000001500000000007.57.5000000000000
Päätöksenteko hoitotyössä
                                                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
           
                     
                   
Päätöksenteko hoitotyössä -harjoittelu 10  
           
                     
                   
01500000015000000000007.57.50000000000
Ohjaus hoitotyössä
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Asiakaspalvelu ja ohjaus 5  
         
                   
                       
Asiakaspalvelu ja ohjaus (suomi toisena kielenä) 5                                                                
Ohjaus hoitotyössä -harjoittelu 10  
         
                   
                       
015000001500000000007.57.5000000000000
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen hoitotyössä
                                                               
Terveyden edistäminen 5    
           
                       
               
Terveyden edistäminen hoitotyössä -harjoittelu 10    
           
                       
               
0015000000150000000000007.57.500000000
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen kätilötyössä
                                                               
Johtaminen ja yrittäjyys 5    
             
                         
           
Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen 5    
             
                         
           
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen -harjoittelu 10    
             
                         
           
002000000002000000000000001010000000
Innovaatioprojekti
                                                               
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
               
0010000000100000000000005500000000
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                       
               
Opinnäytetyön toteutus 5    
             
                         
           
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5    
             
                         
           
0015000000510000000000002.52.555000000
Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet 15 op
(Valitaan opintoja 15 op)
 
           
                     
                   
Asiakaslähtöinen kätilötyö
                                                               
Raskauden aikainen kätilötyö 1 5      
             
                           
       
Syntymän aikainen kätilötyö 1 5      
             
                           
       
Raskauden ja syntymän aikainen kätilötyö 1 - laboraatio 5      
             
                           
       
Syntymän jälkeinen kätilötyö 10      
             
                           
       
Asiakaslähtöinen kätilötyö - harjoittelu 5      
             
                           
       
0150300000150030000000007.57.5000015150000
Kliininen kätilötyö
                                                               
Kliininen kätilötyö 1 - harjoittelu 10      
               
                             
   
Raskauden ja syntymän aikainen kätilötyö 2 5      
               
                             
   
Kliininen Kätilötyö 2 - harjoittelu 15      
               
                             
   
000300000000030000000000000000151500
Kätilötyön asiantuntijuus
                                                               
Kätilötyön asiantuntijuus 1 - harjoittelu 15        
               
                               
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen kehittämistyö 5        
               
                               
Kätilötyön asiantuntijuus 2 - harjoittelu 10        
               
                               
000030000000003000000000000000001515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606030303030303030303030151515151515151515151515151515151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta. Opetussuunnitelma palvelee tietolähteenä myös työelämää ja kansainvälisiä kumppaneita.
Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opinnoista 50 op on kaikille terveysalan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen Metropolian yhteiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen, joka voi koostua yhdestä tai useammasta monialaisesta opintokokonaisuudesta, ja myös vapaasti valittavista opinnoista. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden.
Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimista tukevissa oppimisympäristöissä, mm. Lääkehoidon, Terveyden edistämisen ja Simulaatio-oppimisympäristöissä. Itsenäisen opiskelun oppimisympäristöt taas tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden harjaantua kliinisissä taidoissa. Opetusta on kehitetty lisäämällä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Oppimisessa opiskelija on oman oppimisensa vastuunkantaja. Opiskelijan osaamista arvioidaan opintojen aikana seuraavilla osaamisalueilla: ammatillinen tietoperusta, ammatillinen taito ja toiminta, eettisyys, yhteistyö ja kehittäminen. Opiskelija saa valmiudet jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijaliikkuvuuden korkeakoulujen sisällä ja välillä. Lisäksi se helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailua.
Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.