Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Jalkaterapian tutkinto-ohjelma > Jalkaterapia
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Jalkaterapia

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Jalkaterapiaosaamisen perusteet
                                                 
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
     
           
                       
Asiantuntijaviestintä ja ammatillinen englanti 5
     
           
                       
Anatomia ja fysiologia 1 5
     
           
                       
Jalkaterapian ammatilliset perusteet 5
     
           
                       
Anatomia ja fysiologia 2 5
       
             
                   
Jalkaterapia osana terveys- ja kuntoutuspalveluja 5
       
             
                   
Yrittäjyys ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5  
         
                 
           
Jalkaterveyden edistäminen 5
     
           
                       
Eri-ikäiset asiakkaat jalkaterapiassa 5  
         
                 
           
351000251001000012.512.5550055000000
Asiakkaan toimintakyvyn arviointiosaaminen jalkaterapiassa
                                                 
Jalkaterapeuttinen toimintakyvyn arviointi 1 5
     
           
                       
Jalkaterapeuttinen toimintakyvyn arviointi 2 5
       
             
                   
Jalkaterapeuttinen toimintakyvyn arviointi 3 5    
           
                     
   
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5
       
             
                   
Alaraajojen iho- ja kynsimuutokset 5
       
             
                   
20050515000502.52.57.57.50000002.52.500
Jalkaterapian hoito- ja kuntoutusosaaminen
                                                 
Alaraajojen rakenne, toiminta ja kuntoutus 1 5
       
             
                   
Alaraajojen iho- ja kynsimuutosten hoitomenetelmät 10  
       
               
               
Alaraajojen rakenne, toiminta ja kuntoutus 2 10  
       
               
               
Alaraajojen apuvälineterapia 1 5  
       
               
               
Alaraajojen apuvälineterapia 2 10  
         
                 
           
Alaraajojen apuvälineterapia 3 5    
         
                   
       
Alaraajojen rakenne, toiminta ja kuntoutus 3 5  
         
                 
           
Alaraajojen rakenne, toiminta ja kuntoutus 4 5    
           
                     
   
Korkean riskin jalkasairaudet ja jalkahaavojen ennaltaehkäisy ja hoito 10    
         
                   
       
5402000525151550002.52.512.512.57.57.57.57.52.52.500
Jalkaterapiaharjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 5  
       
               
               
Harjoittelu 2 5  
         
                 
           
Harjoittelu 3 5    
         
                   
       
Harjoittelu 4 5    
           
                     
   
Harjoittelu 5 10      
           
                       
01010100055551000002.52.52.52.52.52.52.52.555
Jalkaterapian kehittämis-, innovaatio- ja teknologiaosaaminen
                                                 
Monialainen innovaatioprojekti 10    
           
                     
   
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi- ja julkistaminen 5      
           
                       
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5    
         
                   
       
0025500001015500000000557.57.52.52.5
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606015303030303030151515151515151515151515157.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Jalkaterapeutti on jalkaterveyden edistämisen ja alaraajojen monipuolisen tutkimisen, hoitamisen ja kuntouttamisen korkeasti koulutettu asiantuntija.

Liikkumisen väheneminen, ikääntyminen, ylipainon ja diabeteksen lisääntyminen altistavat erityyppisille ja pitkäkestoisille alaraajaongelmille, joten tarve jalkaterapeutin osaamiselle on merkittävä.

Työssään jalkaterapeutti kohtaa erilaisia alaraajojen rasitus- ja akuuttivammoja, muutoksia alaraajojen biomekaniikassa, vaativia iho- ja kynsimuutoksia sekä tiettyjen sairauksien kuten diabeteksen ja reuman aiheuttamia komplikaatioita.

Jalkaterapeutin arviointiosaamisen perustan muodostaa vahva ymmärrys liikkumisesta ja erityisesti alaraajojen biomekaniikasta, jalkasairauksista sekä toiminnan poikkeavuuksien syistä ja seurauksista. Jalkaterapeutti laatii yhdessä asiakkaan kanssa tämän omia tavoitteita, yksilöllisiä tarpeita ja voimavaroja vastaavan jalkaterapiasuunnitelman. Jalkaterapeutin työssä (ennaltaehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus) korostuvat yksilö- ja ryhmäohjaustaidot sekä moniammatillinen yhteistyö muiden terveydenhuoltoalan työntekijöiden kanssa.

Hoito- ja kuntoutusosaamisen keskeisiä menetelmiä ovat jalkaterveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus, iho- ja kynsimuutosten hoito, jalkahaavojen hoito, apuvälineterapia (mm. yksilölliset tukipohjalliset ja erityisjalkineet), terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen terapia.

Koulutuksen sisältö
Jalkaterapeuttikoulutus jakaantuu 3,5 vuoden ajalle. Opiskelu on päätoimista opiskelua, johon sisältyy lähiopetusta (teoria ja käytäntö), itsenäistä opiskelua, käytännön harjoittelujaksoja, laboraatioita sekä projektioppimista. Jalkaterapian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu jalkaterapian ydinosaamista määritteleviin kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin.

Jalkaterapian ydinosaamisalueet ovat jalkaterapeuttinen alaraajojen tutkimis- ja arviointiosaaminen, jalkaterveyden edistäminen, ohjaus ja neuvonta, terapia- ja hoito-osaaminen jalkaterapiassa, erityisryhmien jalkaterapiaosaaminen, yrittäjyys- ja yhteiskunnallinen osaaminen sekä jalkaterapian kehittämis-, innovaatio-, ja teknologiaosaaminen.

Tutkinto-ohjelma hyödyntää opetuksessa innovatiisia oppimisympäristöjä. Moderni liikelaboratorio mahdollistaa monipuolisen liikkeen visualisoinnin ja analysoinnin eri asiakasryhmillä. Apuvälineterapiassa hyödynnetään laaja-alaisesti CAD-CAM -teknologiaa oppimisen välineenä.

Jalkaterapeuttiopinnoissa painottuvat näyttöön perustuva tieto, käytännönläheinen tutkiva ja kehittävä työote, projekteissa oppiminen sekä harjoittelu oppilaitoksen tiloissa ja työelämässä. Opinnoissa käytetään verkko- ja simulaatiopedagogiikkaa ja hyödynnetään uusia teknologioita. Opiskelija voi suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Jalkaterapian opetussuunnitelma perustuu jalkaterapian ydinosaamista määritteleviin kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin. Työskentely Metropolian innovaatiokeskittymissä lisäävät ja edistävät opiskelijoiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista.

Opintoihin liittyvästä harjoittelusta osa toteutetaan oppilaitoksessa laboraatioina sekä harjoitteluna oppilaitoksen palvelutoimintayksikössä ja osa harjoitteluna oppilaitoksen ulkopuolella. Harjoittelupaikkoja ovat terveysasemat, sairaalat, yksityiset jalkaterapiayritykset sekä apuvälineitä valmistavat yritykset. Harjoittelumahdollisuuksia on myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Osaamisperusteinen opetussuunnitelma ja sen osaamistavoitteet kertovat, minkälaista osaamista opiskelijan edellytetään saavuttavan, sekä auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa olemassa olevaa osaamistaan ja tulevaa oppimistaan. Opiskelijan omat valinnat, aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) sekä joustavat toteutusmallit mahdollistavat yksilöllisen opintopolun rakentamisen. Opintopolku kuvataan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS).

Uramahdollisuudet
Jalkaterapeutti työskentelee perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yrittäjänä, ammatinharjoittajana, konsultointi-, myynti- ja projektitehtävissä tai apuvälineitä valmistavissa yrityksissä. Jalkaterapeutti työskentelee usein korkean riskin asiakkaiden, kuten diabeetikoiden ja reumaatikoiden, parissa. Jalkaterapeutin asiakkailla voi olla erilaisia alaraajojen rasitusvammoja ja biomekaanisia muutoksia, vaikeita iho- ja kynsimuutoksia tai diabeteksen aiheuttamia komplikaatioita. Jalkaterapeutti toimii asiantuntijana erilaisissa moniammatillisissa terveydenhuollon työryhmissä mm. lääkäreiden, diabetes- ja reumahoitajien, fysioterapeuttien ja apuvälineteknikkojen kanssa.

Pätevyys
Jalkaterapeutti on nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimike. Tutkinnon suoritettuasi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää luvan käyttää jalkaterapeutin ammattinimikettä.

Kansainvälistyminen
Opiskelijalla on mahdollisuus vaihto-opiskeluun kansainvälisissä partnerioppilaitoksissa, joita on mm. Belgiassa ja Espanjassa. Myös harjoittelua voi suorittaa ulkomailla. Opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana kansainvälisten asiantuntijoiden ja vierailevien opettajien luennoille ja muuhun opetukseen. Lyhyet kansainväliset tapahtumat, kuten osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin tms., voidaan liittää osaksi opintoja. Freemover-vaihto on mahdollista myös muihin kuin tutkinto-ohjelman partnerioppilaitoksiin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Tutkinto-ohjelman keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit, HUS, Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry, Respecta Oy, Footlife Oy, Fysioline Oy, Footbalance System Oy ja eri jalkinevalmistajat ja maahantuojat sekä useat yhdistykset ja järjestöt.

Jatko-opintomahdollisuudet
Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot).

Osaamistavoitteet

Metropolian jalkaterapian tutkinto-ohjelmasta valmistuu luovia, innovatiivisia ja ammattitaitoisia jalkaterapian asiantuntijoita, joilla on myös vahvat viestintä- ja asiakaspalvelutaidot. Jalkaterapian tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa jalkaterapeuttisen terveyden edistämisen ja toimintakyvyn asiantuntijuutta tulevaisuusorientoituneesti yhteiskunnalliseen tarpeeseen.