OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK) > Vaatetusala (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Vaatetusala (ylempi AMK)

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Vastuullisen tuotejohtamisen osaaminen
                     
Hankintaprosessin johtaminen vaatetusalalla 5
 
   
       
Tuote- ja laadunhallinnan johtaminen vaatetusalalla 5
   
     
   
1005502.52.52.52.500
Brändijohtamisen osaaminen
                     
Strateginen brändijohtaminen 5
   
     
   
50050002.52.500
Kilpailukyvyn kehittämisosaaminen
                     
Ennakointi ja tiedolla johtaminen 5
   
     
   
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
   
       
1005502.52.52.52.500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30  
   
       
030003000001515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2530101530557.57.51515

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Vaatetusalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaa opiskelijan vastuullisen tuotejohtamisen ja kilpailukyvyn kehittämisen kompetensseja sekä strategista hankintaosaamista. Opiskelija osaa ennakoida, kehittää ja johtaa alansa tuote- ja laadunhallinnan prosesseja, projekteja ja hankkeita.

Opinnot lisäävät opiskelijan brändiosaamista vaatetusalan kansainvälisellä toimintakentällä asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). YAMK-tasoisia vapaasti valittavia opintoja opiskelija valitsee HOPS:nsa mukaisesti Metropolian tai muiden korkeakoulujen tai yliopistojen tarjonnasta 5 op:n verran.

Opintoihin liittyvä opinnäytetyö on työelämälähtöisenä toimeksiantona tehtävä kehittämistyö, joka lisää opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä valmiuksia uudistaa organisaatioita ja brändejä.

Osaamistavoitteet

Metropolian ylempien AMK-tutkintojen yhteisten osaamisten (13.9.2019, liitteenä) lisäksi tutkinto-ohjelmassa on seuraavat osaamistavoitteet:

OPINTOJEN AMMATILLISET KOMPETENSSIT

1. Vastuullisen tuotejohtamisen osaaminen
Opiskelija
• tuntee yhteiskunnan ja siinä toimivien organisaatioiden yhteydet kestävän kehityksen osa-alueisiin.
• osaa arvioida vaatetusalan perustoimintojen ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.
• tuntee yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuudet alan vastuullisuuden kehittämiseksi.
• osaa ennakoida ja johtaa vaatetusalan prosesseja vastuullisuuden näkökulmasta.
• osaa integroida vastuullisen johtamisen liiketoimintaan.
• osaa edistää tasa-arvoisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteiden toteutumista työyhteisössä.

2. Brändijohtamisen osaaminen
Opiskelija
• kykenee johtamaan ja ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta kehittämisestä.
• osaa arvioida brändin kehittämisnäkymiä ja tarpeita.
• osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan.

3. Kilpailukyvyn kehittämisosaaminen
Opiskelija
• osaa tulkita, tuottaa ja hyödyntää uutta tietoa sekä uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
• hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä.
• osaa johtaa projekteja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita.
• osaa kehittää ja johtaa asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa.
• osaa toimia globaalissa yritykseltä-yritykselle-markkinointiverkostossa vastuullisissa tuotehallinnan ja tuotejohtamisen tehtävissä.
• osaa soveltaa tuote- ja tuotannonhallinnan prosessit kulttuurien erityispiirteisiin.
• ymmärtää tuotantoketjun tavarantoimittajaverkoston merkityksen tuotteiden hinta-laatusuhteen toteutumisessa.
• osaa kehittää tuotteiden laatua yhteistyössä ulkoistetun tuotannon kumppaneiden kanssa.
• osaa määritellä haluttua laatua tuotteissa ja palveluissa.
• osaa ottaa huomioon erilaiset säädökset ja yrityskohtaiset määräykset tuoteohjeistuksessa.
• osaa kansainvälisen verkkokaupan tuotehallinnan.