OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Ylempi AMK-tutkinto

Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Tradenomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Zinaida Grabovskaia
tutkintovastaava
Puh. +358 40 198 4008
E-mail: zinaida.grabovskaia[at]metropolia.fi
PL 4071, 00079 METROPOLIA

Erityispääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään liiketalouden alan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi hakija on suorittanut vähintään 40 op korkeakoulutasoisia liiketaloudellisia opintoja.
Lisäksi hakijalla pitää olla vähintään kolme vuotta alan työkokemusta, joka on hankittu em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen, jossa on kirjallinen osio, tiimitehtävä ja lyhyt henkilökohtainen haastattelu. Kaikki osat pitää läpäistä hyväksytysti. Riittävä kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito tulee osoittaa valintakokeessa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: >>

Tutkinnon profiili

Business Informatics –tutkinto-ohjelma tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, ns. muutosagentteja, parantamaan yritysten kilpailukykyä erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Tutkinto-ohjelma on tarkoitettu liike-elämän ammattilaisille, jotka haluavat syventää strategista ja liikkeenjohdon osaamistaan ja käyttää tietoa ja tietojärjestelmiä entistä paremmin hyväksi liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Ks. Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit.
Tutkinto on hyvin työelämälähtöinen. Tutkintoon sisältyvä opinnäytetyö on aito työelämän ongelmanratkaisu-/kehittämishanke.
Tutkinto-ohjelma toteutetaan kokonaan englanniksi. Kansainvälisyys on vahvasti läsnä sekä sisällöissä että toteutuksessa.

Keskeiset oppimistulokset

Business Informatics -tutkinto-ohjelma tuottaa osaamista, joka keskittyy kolmen ydinosaamisen ympärille:
1. analyyttinen ja menetelmäosaaminen
2. ICT:n hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa
3. liiketoiminnan kehittäminen
Opetussuunnitelman jokainen moduuli ja sen opintojakso tuottaa tai syventää erityisesti yhtä em. kompetenssialueista, ks. opintojaksokuvaukset.
Lisäksi tutkinto-ohjelma vahvistaa opiskelijan osaamista ns. yleisten kompetenssien alueilla siten kuin ne on ilmaistu EQF7/NQF7-kvalifikaatiokuvauksissa. Näitä ovat: oppimisosaaminen; eettinen osaaminen; työyhteisöosaaminen; innovaatio-osaaminen; sekä kansainvälinen osaaminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Business Informatics –tutkinto-ohjelman suorittaneilla on hyvä näkemys liiketoiminnan osa-alueista kuten johtamisesta, johdon laskentatoimesta, logistiikasta ja/tai markkinoinnista. He osaavat hyödyntää tietoa ja tietojärjestelmiä em. osa-alueiden suunnittelussa, johtamisessa ja kehittämisessä. Opintojen kansainvälisen luonteen ja toteutustavan vuoksi valmistuneet pystyvät toimimaan menestyksellisesti kansainvälisissä ja globaaleissa organisaatioissa ja verkostoissa.

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Opintojen toteuttaminen

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitus suorittaa työn ohessa opiskellen 2 vuodessa. Lähiopetusta järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin, yleensä kaksi kertaa kuukaudessa. Joskus opetusta on arki-iltoina tai lauantaisin. Lähiopetuksen lisäksi käytetään virtuaalisia oppimisympäristöjä. Opetuskieli on englanti.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työssäkäyvät opiskelijat tuovat mukanaan kontaktit omiin työnantajayrityksiinsä. Master's Degree Programme in Business Informatics on vahvasti työelämälähtöinen.

Opiskelijavaihto

Kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon. Vuosittain järjestetään opintomatkoja valittuihin kohteisiin (linkki opetussuunnitelmaan). Yhteistyö Metropolian lukuisien Master’s-ohjelmien kesken edistää opiskelijoiden kansainvälistymisvalmiuksia.