OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Master's Degree Programme in Business Informatics (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala) > Master´s Degree Programme in Business Informatics (englanniksi)
Ylempi AMK-tutkinto

Master´s Degree Programme in Business Informatics (englanniksi)

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Liiketoiminnan strategia ja johtaminen
                           
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
   
       
Strateginen johtaminen ja johtajuus 5
 
     
           
Liiketoiminnan mallinnus ja kilpailuympäristö digitaalisena aikana 5
 
     
           
15012.52.5006.36.31.31.30000
Liiketoiminnan analyysi ja kehittäminen
                           
Strateginen johtaminen ja analytiikka 5
   
       
       
Vaativa liiketoiminnan analytiikka 5
   
       
       
Liiketoiminnan digitaalinen transformaatio 5  
   
         
   
1050105000552.52.500
Liiketoiminnan kasvu ja innovointi
                           
Digitaalisen myynnin ja markkinoinnin automatisointi 5  
   
         
   
Kiertotalous 5  
   
         
   
Projektijohtaminen 5
 
   
       
Innovaatiotoiminta 5
   
       
       
10102.57.51001.31.33.83.85500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
 
     
   
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 30
20207.512.512.57.53.83.86.36.36.36.33.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 553522.532.527.57.511.411.416.416.413.813.83.83.8

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Liiketalouden tietotekniikan maisteriohjelma on tarkoitettu liike-elämän ja tekniikan alan ammattilaisille jotka haluavat syventää strategista ja johtamisasiantuntemustaan kehittämällä johtamistaitojaan, digitaalisia taitojaan sekä liike-elämän tietojärjestelmien käyttötaitojaan. Ohjelma antaa osallistujille valmiuksia käsitellä digitalisaation ja digitaalisen transformaation tuomia haasteita liike- ja työelämään.
Oppilasta kehkeytyy pätevä liiketoimintatietojen analysoija, joka kykenee käyttämään liiketoiminta-analytiikan tuntemustaan liikkeenjohtamiseen, operaatioihin je kehitykseen liittyvään päätökseentekoon.
Oppilas tutustuu liiketoiminta-analytiikan ja liiketoiminnan transformaation keskeisiin käsitteisiin ja oppii keräämään, tulkitsemaan ja analysoimaan dataa kehittääkseen ratkaisuja kriittisiin liike-elämän kysymyksiin. Oppilas oppii myös soveltamaan liike-elämän kehitysmetodeja liiketoiminnan kasvun ja innovaatioiden edistämiseen.

Tutkinto-ohjelma painottuu siis vahvasti digitaalisen aikakauden teknologiavetoisten yritysten johtajien yleisten johtamistaitojen kehittämiseen.
Tutkinto-ohjelma koostuu viidestä osa-alueesta:

• Liiketoimintastrategia ja johtaminen, 15 op, (3 opintojaksoa)
• Liiketoiminta-analyysi ja liiketoiminnan kehittäminen, 15 op (3 opintojaksoa)
• Liiketoiminnan kasvu ja innovointi, 20 op, (4 opintojaksoa)
• Vapaavalinnaiset opinnot, 10 op, (2 opintojaksoa)
• Opinnäytetyö 30 op

Maisterintutkielma muodostuu oppilaan suunnittelemasta ja toteuttamasta tutkimus- ja kehitysprojektista joka toimeenpannaan tosielämän liiketoimintaympäristössä, esimerkiksi oppilaan omalla työpaikalla. Tätä projektia työstäessään oppilas soveltaa tutkimus-, kehitys- ja projektinjohtamistaitojaan sekä johtamis-, ryhmätyö- ja verkostoitumistaitojaan, yhdistäen työssään tutkimus- ja kehittämistoiminnan.

Osaamistavoitteet

Oppilas ymmärtää liiketoimintamallit ja kykenee kehittämään organisaation strategiaa ja hallintoa. Oppilas kykenee hyödyntämään liiketoiminta-analytiikkaa ja liiketoiminnan tietojärjestelmiä. Oppilas on kehittänyt analyyttisiä ja päätoksentekotaitojaan. Oppilaalla on vahvat datantulkintataidot ja hän kykenee muodostamaan loogisia ja perusteltuja todisteisiin perustuvia päätöksiä. Oppilas ymmärtää innovaatioiden merkityksen sekä liike-elämän ja projektinhallinnan käytäntöjen kehittämistarpeet kilpailuedun saavuttamiseksi. Oppilas kykenee soveltamaan liiketoiminnan kehittämismetodeja yritysten kasvun, innovaatioiden ja digitaalisen transformaation edistämiseksi.

Vapaavalinnaisilla kursseilla oppilas tutustuu kompetenssin lisäksi muihin digitaalisen transformaation johtamiseen aihepiireihin. Nämä kurssit valitaan oppilaan omien intressien mukaan vahvistamaan hänen keskeisiä amatillisia kompetenssejaan.