OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Tekniikan ja liikenteen ala) > Julkiset hankinnat (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Julkiset hankinnat (ylempi AMK)

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                     
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
   
         
50500500000
Julkisten hankintojen syventävät opinnot
                     
Julkisten hankintojen toimintaympäristö 5
 
   
         
Julkisten hankintojen johtaminen 5
 
     
       
Julkinen hankintaprosessi 5
   
     
     
Julkisten hankintojen kehittäminen 5
   
       
   
20010100555500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 45102520101510101055

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opinnot julkisten hankintojen ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistavat osaamistasi strategisen hankintatoimen ammattilaisena. Hankintatoimen opinnoissa syvennät itsenäisessä hankintojen johtamisessa tarvittavaa ammattitaitoasi. Opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea palvelemaan organisaation tavoitteita ottaen huomioon toimintaympäristön vaatimukset. Opintojen jälkeen sinulla on kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä julkisten hankintojen asiantuntijoiden kanssa (mm. osaamiskeskus KEINO:n asiantuntijoiden kanssa).
Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet julkisten hankintojen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin.

Koulutuksen läpileikkaavia teemoja ovat julkisten hankintojen strategisuus, vaikuttavuus, kestävyys, innovatiivisuus ja vuorovaikutus. Syventävien julkisten hankintojen opintojaksojen teemat ovat: julkisten hankintojen toimintaympäristö, hankintojen johtaminen, hankintaprosessi ja hankintojen kehittäminen.
Syventävää liiketoimintaosaamista karttuu vapaavalintaisesti johtamisesta, talousjohtamisesta, projektinhallinnasta, kiertotaloudesta tai palvelumuotoilusta. Oppimistehtävät linkitetään mahdollisuuksien mukaan opiskelijan työorganisaation kehittämiseen.
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä.L

Julkiset hankinnat, insinööri ylempi AMK (60 op) koostuu näistä opinnoista:
Julkisten hankintojen syventävät opinnot 20 op
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Tutkinto-ohjelma toteutetaan niin, että sen voi suorittaa kokopäiväisen työn ohessa. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa. Opetus toteutetaan monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta. Lähiopetus järjestetään noin joka toinen perjantai (klo 9-17) ja ajoittain lauantaisin. Suuri osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan Julkiset hankinnat -tutkinto-ohjelman opiskelijoista.

Osaamistavoitteet

Analyyttinen ja menetelmäosaaminen
Hankintaosaaminen
Vaikuttavien ja kestävien hankintojen osaaminen
Innovatiivisten hankintojen osaaminen
Syventävä liiketoimintaosaaminen