OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) > Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                           
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
     
           
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
Projektitoiminta ja tutkimuksellinen kehittämistyö 5
   
       
       
22.517.57.515107.53.83.87.57.5553.83.8
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen ja johtamisen opinnot
                           
Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden johtajuus 5
 
     
           
Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen 5
 
     
           
Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuullinen johtaminen, laatu ja potilas-asiakasturvallisuus 5
 
       
           
Talouden johtaminen, kilpailutus ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveysalalla 5  
   
         
     
15515050510005000
Akuuttihoitotyön syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Akuuttihoitotyön erityispiirteet ja osaamisen johtaminen 5
 
     
           
Akuuttihoitotyön kehittäminen 5
 
     
         
Akuuttihoitotyön laaja-alainen asiantuntijuus 5
 
       
     
Päivystys-, teho- ja valvontahoitotyön erityispiirteet ja ajankohtaiset teemat (valinnainen) 5  
   
           
   
Perioperatiivisen hoitotyön erityispiirteet ja ajankohtaiset teemat (valinnainen) 5  
   
           
   
12.512.57.5512.502.552.52.52.51000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5035302027.57.511.318.8101012.5153.83.8

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa
opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisia taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja sekä sosiaalisia taitoja. Opintojen aikana tehdyn opinnäytetyön tavoitteena on kehittää valmiuksia soveltaa tutkimustietoa ja hyödyntää soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä työelämän kehittämiseksi sekä valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Tutkinto parantaa opiskelijan valmiuksia toimia nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä edistää hänen urakehitystään. Tutkinto tuottaa työelämän kehittäjiä ja uudistajia, joilla on tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa vahvan osaamisen toimia välitöntä päivystysluontoista ja/tai henkeä pelastavaa hoitoa vaativien potilaiden hoidon kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Tutkinto uudistaa ja kehittää tietoperustaa sekä tuottaa uutta tietoa akuuttihoitotyöstä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa johtaa ja kehittää akuuttihoitotyön toimintoja osana sosiaali- ja terveyspalveluja sekä toteuttaa akuuttihoitotyön palvelutason määrittelyä erilaisten laatu- ja hoitoisuusmittareiden analysointien avulla. Lisäksi opiskelija osaa toimia erilaisissa akuuttihoitotyön asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opiskelija voi hankkia osaamista julkisten ja yksityisten akuuttihoitotyön organisaatioiden ja järjestöjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opetuksessa ovat sisältöinä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opinnot sekä sosiaali- ja terveysalan johtamisen yhteistä tietoperustaa rakentavat opinnot, akuuttihoitotyön syventävät opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot.

Opinnot rakentuvat Metropolian opetussuunnitelman viitekehykseen, jossa keskeisiä ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus. Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus terveydenhuoltoalalta koulutuksen alkaessa. Opiskelijat hyödyntävät aiempaa asiantuntemustaan ja työelämäyhteyttään opintojen aikana sekä luovat asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien kautta. Opinnoissa opiskelijat kehittyvät itsearvioinnissa ja itsensä ja muiden johtamisessa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa. Kansainvälisyys toteutetaan mahdollisten ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv-matkojen ja -vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä toimimista varten. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulusta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan
osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen (NQF 7, National Qualifications Framework) ja
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.

Yleiset kompetenssit: Kompetenssien kuvaukset

Oppimisen taidot
- jatkuvan oppimisen osaaminen: osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ohjaamaan ja perehdyttämään muita sekä jakamaan asiantuntijuuttaan
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Eettinen osaaminen
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista sekä arvioimaan yhteisön toiminnan vaikutuksia
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä vastuullisia ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Työyhteisön osaaminen
- osaa kehittää ja johtaa moninaisen ja monialaisen työyhteisön toimintaa sekä parantaa sen työhyvinvointia ja tuottavuutta
- osaa kehittää työelämän viestintää ja vuorovaikutusta osallistavasti ja moninaisuuden huomioon ottaen
- osaa soveltaa teknologian tuomia mahdollisuuksia työelämän viestinnässä ja vuorovaikutuksessa
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia sekä johtaa niitä
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Innovaatio-osaaminen
- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää innovatiivista, asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Monikultuurisuusosaaminen
-kykenee johtamaan ja kehittämään monikulttuurisia, kansainvälisiä verkostoja ja työyhteisöjä
- osaa ennakoida alansa globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia
- kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen

Teknologiaosaaminen
- osaa soveltaa teknologian tuomia mahdollisuuksia johtamis-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä
- osaa ennakoida teknologian kehityksen vaikutuksia omaan alaansa ja sen työtehtäviin ja toimintaympäristöön
- osaa edistää teknologian kehittämistä ja sen hyödyntämistä alallaan