OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Juho Vallivaara
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö. https://www.metropolia.fi/haku/yleista-tietoa-opiskelusta/saannot/

Tutkinnon profiili

Tutkinnon tavoitteena on syventää ja laajentaa tietoja, taitoja, kompetensseja ja valmiuksia autotekniikan alalla ja organisaation toiminnan kehittämisessä. Koulutus kehittää myös valmiuksia toimia esimiestehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

- Syvälliset tiedot ajoneuvojen dynamiikasta ja moottoritekniikasta
- Hyvät tiedot autoelektroniikasta ja sähköautotekniikasta
- Syventävät tiedot autotalon kannattavan liiketoiminnan eri osa-alueista
- Digitalisaation merkitys autoalan tulevaan toimintaan
- Ihmisten erilaisuus ja johtaminen sekä vuorovaikutustaidot

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ajoneuvotekniikan insinööri (yamk) toimii autoalan esimiestehtävissä ja erilaisissa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa, lähiopetus järjestetään pääasiassa arki-iltoina.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat työskentelevät erilaisissa työyhteisöissä ja heillä on vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus ennen YAMK-opintoja.
Opinnäytetyössä opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tutkimuksellisen kehittämistyön yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihdon mahdollisuudesta ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa voidaan neuvotella.