OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) > Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK), Palliatiiviisen hoidon asiantuntija
Ylempi AMK-tutkinto

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK), Palliatiiviisen hoidon asiantuntija

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkimus ja kehittämisopinnot
                           
Projektitoiminta ja tutkimuksellinen kehittämistyö 5
   
       
       
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
     
           
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
 
 
20157.512.51052.5557.55550
Muutosagenttina tulevaisuuden palveluissa
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Asiantuntija toimintakulttuurin uudistajana 5
 
     
           
Digitalisaatio ja toiminnan ohjaus sosiaali- ja terveysalalla 5
 
     
           
Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen 5
   
       
       
Laatu- ja turvallisuusprosessien kehittäminen 5
   
       
       
Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen 5
 
     
           
Bioanalytiikan syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Jatkuva laadun parantaminen kliinisessä laboratoriossa 5
 
     
           
Laboratoriomenetelmät kehittyvässä kliinisessä laboratoriossa 5
   
       
       
Bioanalytiikan asiantuntijuuden syventäminen 5
   
       
       
Preanalytiikan ja kliinisten laboratoriopalveluiden ohjaus ja konsultointi 5  
   
         
   
Radiografian syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Potilaslähtöisen ja turvallisen kliinisen radiografian kehittäminen 5
 
     
           
Kuvantamistutkimusten, hoitojen ja menettelytapojen kehittäminen kliinisessä radiografiassa 10
   
       
       
Laatujohtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen 5  
   
         
   
5510253010012.512.515155500
Palliatiivisen hoidon asiantuntija
()
                           
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5
 
     
           
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 5
   
       
       
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5
 
     
           
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5
   
       
       
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5
 
     
           
Kliininen osaaminen palliatiivisessa hoitotyössä
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5  
   
         
   
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5  
   
         
   
251015101007.57.5555500
Vapaasti valittavat ja vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1003547.552.530522.5252527.5151550

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Palliatiiviisen hoidon asiantuntija

Palliatiivisen hoitotyön asiantuntijan koulutus luo edellytyksiä toimia itsenäisesti laajennetuissa asiantuntijatehtävissä palliatiivisen hoidon eri toimintaympäristöissä ja tasoilla kliinistä erityisosaamista vaativissa tehtävissä.
Opinnot on jäsennetty rakenteellisesti neljään kokonaisuuteen, joita ovat 1) kliinisen asiantuntijuuden yhteiset opinnot, 2) syventävät opinnot, 3) opinnäytetyö ja 4) vapaasti valittavat opinnot.

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sosiaali- ja terveysalalla (ylempi AMK)

Metropolia on jatkuvasti uudistuva monialainen oppimisyhteisö, joka kouluttaa korkealaatuisen, laaja-alaisen ja kansainvälisen ammattitaidon omaavaa ja haluttua työvoimaa koko elinaikaisen oppimisen kaarella. Osaaminen rakentuu yhteistoiminnallisesti ja työelämäläheisesti rikastavassa vuorovaikutuksessa. Digitaalisia, paikallisia ja kansainvälisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti. Jokaisen oppijan ainutlaatuisuutta ja arvokkuutta vaalitaan koko opintojen ajan. Opintojen aikana syntyy innovaatioita työelämän, asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Metropolian avoin toimintatapa muuttaa ympäröivää yhteiskuntaa entistä paremmaksi paikaksi meille kaikille.
Metropolia ennakoi tulevaisuuden osaamistarpeita, ja toimii innostaen ja rohkaisten opiskelijoita aktiiviseen oman osaamisen kehittämiseen. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisia taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja sekä sosiaalisia taitoja.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa
opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja
terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä toimimista varten. Opinnoissa opiskelijat kehittyvät itsearvioinnissa ja itsensä ja muiden johtamisessa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa. Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, ulkomaamatkojen ja -vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa. Tutkinto edistää opiskelijan urakehitystä ja parantaa hänen valmiuksiansa toimia nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä. Tutkinto tuottaa tutkimus- ja kehittämisosaamisen omaavia työelämän kehittäjiä ja uudistajia.
Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on tutkintoa vastaavalta alalta vähintään kahden vuoden työkokemus koulutuksen alkaessa. Opiskelijat hyödyntävät opinnoissa aiempaa asiantuntemustaan ja työelämäyhteyttään sekä luovat asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien välillä.Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kliinisiä asiantuntijoita, jotka osaavat toimia erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä. Tavoitteena on, että koulutus mahdollistaa opiskelijoiden syventää ja kehittää oman substanssialan asiantuntemusta ja kehittää osaamistaan, uudistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen, asiakkaiden ohjaukseen ja osallisuuteen uudenlaisissa palveluratkaisuissa sekä terveysteknologian
tuomiin mahdollisuuksiin asiantuntijatyössä.

Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä uudenlaisten sote-palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Digitaalisten palveluiden asiantuntijan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiuksia digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen, asiakkaiden ohjaukseen ja osallisuuteen uudenlaisissa palveluratkaisuissa sekä terveysteknologian tuomiin mahdollisuuksiin asiantuntijatyössä.

Palliatiivisen hoitotyön asiantuntijan suuntautumisvaihto antaa valmiuksia toimia itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä sekä palliatiivisen hoidon kehittäjänä erilaisissa toimintaympäristöissä ja hoidon eri tasoilla (ks. STM 2009 Hoitotyön asiantuntijuustoimintamalli). Kliininen asiantuntija (ylempi AMK) - palliatiivisen hoitotyön asiantuntijuus – koulutuksessa saavutettava hoitotyön osaaminen vastaa tasoltaan kansainvälistä laajavastuisen asiantuntijan (Nurse Practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita.

Osaamistavoitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.

Yleiset kompetenssit:
Kompetenssien kuvaukset

Oppimisen taidot
• osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
• osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Eettinen osaaminen
• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
• osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
• osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
• osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
• osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
• kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Työyhteisön osaaminen
• osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
• osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
• osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
• osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
• osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
• kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Innovaatio-osaaminen
• osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
• osaa johtaa projekteja
• osaa johtaa tutkimus-,kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
• osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Kansainvälistymisosaaminen
• kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
• osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
• osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Tutkintokohtaiset kompetenssit

Kompetenssien kuvaukset

Sosiaali- ja terveysalan osaaminen
• Kykenee hyödyntämään työtehtävissään laaja-alaisia ja pitkälle erikoistuneita sosiaali- ja terveysalan erityisosaamista vastaavia tietoja
• Hallitsee sosiaali- ja terveysalan käsitteet ja menetelmät, joita käyttää itsenäisen ajattelun ja/tai alansa kehittämisen perustana.
• Osaa toimia sosiaali- ja terveysalan monimuotoisissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä

Asiantuntija - ja johtamisosaaminen
• Hallitsee eettisesti korkeatasoisen asiantuntija -ja johtamistoiminnan
• Hallitsee asiantuntijatehtävissä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisen
• Osaa toimia moninaisten työyhteisöjen asiantuntija -ja johtamistehtävissä
• Osaa arvioida asiantuntijatyön tuloksellisuutta ja onnistuneisuutta.

Palveluosaaminen
• Osaa kehittää yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa sosiaali- ja terveyspalveluja
• Osaa soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja palvelujen tuottamisessa
• Osaa johtaa, kehittää ja arvioida sosiaali- ja terveysalan muuttuvia prosesseja ja palveluketjuja sekä luoda uusia ja innovatiivisia palveluja ja menetelmiä.
• Osaa ratkaista alansa vaativia palveluliiketoiminnan haasteita