OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Pop/jazz -musiikin koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö Paula Turkkila
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4042, 00079 METROPOLIA
paula.turkkila[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Koulutusohjelma järjestää erillisen valintakokeen. Valintakokeessa menestyminen edellyttää pidempiaikaista musiikin harrastamista tai musiikin opiskelua.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö. >>

Tutkinnon profiili

Koulutusohjelman päämääränä on valmistaa erityisesti populaari- ja jazzmusiikkiin suuntautuneista muusikoista päteviä ja monipuolisia musiikin ammattilaisia: instrumentalisteja, musiikkipedagogeja, musiikintekijöitä ja musiikkituottaja-teknologeja, jotka kykenevät ja haluavat kehittää edelleen ammattitaitoaan ja rikastuttaa luovalla tietämyksellään kotimaista ja kansainvälistä rytmimusiikkia.
Koulutusohjelman suorittanut valmistuu Muusikoksi tai Musiikkipedagogiksi (AMK). Kummassakin suuntautumisvaihtoehdossa syvennytään heti alussa yhteisten aineiden ja kulttuuriopintojen ohella ammatillisiin perusasioihin.

Keskeiset oppimistulokset

Pop/jazz-musiikkipedagogi on populaari- ja jazzmusiikin monipuolinen, eri tyylilajit hallitseva opettaja. Hän hallitsee instrumenttinsa ja kykenee välittämään osaamisensa oppilaalleen. Pop/jazz-musiikkipedagogi osaa ohjata niin aloittelevien kuin pidemmälle edistyneiden musiikinharrastajien soitonopiskelua ja yhtyeitä eri rytmimusiikin tyyleissä.
Pop/jazz-musiikkipedagogin opinnoissa erikoistutaan soitonopettajan, laulunopettajan tai teorianopettajan tehtäviin. Osaamisen ytimenä on oman instrumentin vankka hallinta. Opettajiksi opiskelevilla osa harjoittelusta on opetusharjoittelua. Musiikkipedagogiopiskelijat valmentautuvat myös erityisalalleen ominaisiin esiintymistilanteisiin, jotta käytännön työelämän monimuotoiset tehtävät tulisivat tutuiksi. Musiikkipedagogi voi toimia tarvittaessa oman ympäristönsä musiikkikulttuurin innovoijana, asiantuntijana ja johtohahmona.
Pop/jazz-musiikkipedagogin tutkinto sisältää yleiseen opettajan kelpoisuuteen vaadittavat vähintään 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot.
Pop/jazz-muusikko on suomalaisen ja kansainvälisen musiikkielämän asiantuntija ja esiintymisen ammattilainen. Erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa luoviminen, tyylisuuntien hallinta, nopea materiaalin tuottaminen, sivistys ja kulttuurin tuntemus ovat nostaneet arvoaan nykypäivän arjessa. Näiden asioiden hallitseminen antaa pop/jazz-muusikolle hyvät valmiudet työskennellä musiikkielämän monipuolisissa tehtävissä.
Pop/jazz-muusikon opinnoissa erikoistutaan instrumentalistin, musiikintekijän tai musiikkituottaja-teknologin tehtäviin. Instrumentalistin opinnoissa keskitytään ennen kaikkea oman instrumentin hallintaan sekä esiintymis- ja yhtyetaitoihin. Instrumentalistin pääaineessa on myös mahdollista opiskella jopa 30 opintopisteen laajuinen sivuaineen opintokokonaisuus jossakin toisessa pääaineessa tai koulutusohjelmassa.
Musiikintekijä syventyy säveltämiseen, sovittamiseen ja laulunkirjoitukseen sekä omaksuu alalla tarvittavat musiikkiteknologian taidot. Musiikkituottaja-teknologin opinnoissa suuntaudutaan musiikillisen sisällön tuottamiseen ja musiikkiteknologian hallintaan sekä perehdytään musiikin tuotannon organisaatioon.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Opinnoissa erikoistutaan mm. pop-, jazz-, r & b- ja rockmusiikkiin ja saadaan ammatillinen pätevyys instrumentin tai musiikinteorian opettajaksi, muusikoksi, musiikkituottaja-teknologiksi tai musiikintekijäksi.
Musiikkipedagogin syventävät opinnot antavat pätevyyden toimia populaari- ja jazzmusiikkikentän monipuolisissa tehtävissä eri koulutustasoilla. Tällaisia ovat esimerkiksi instrumentin yksilö- ja ryhmäopetus, musiikinteorian ja säveltapailun opetus, yhtyeiden ohjaaminen sekä soveltava musiikkitoiminta yhteiskunnan eri sektoreilla. Musiikkipedagogin koulutus antaa myös erittäin hyvät valmiudet toimia esittävänä ja/tai luovana säveltaiteilijana. Musiikkipedagogit toimivat tyypillisesti musiikin perusopetuksen tehtävissä, ammatillisen toisen asteen musiikki- tai muun oppilaitoksen palveluksessa, vapaan sivistystyön kentällä tai yksityisellä opetussektorilla.
Pop/jazz-muusikoksi valmistunut toimii tyypillisesti freelancerina tai yksityisyrittäjänä vaativissa orkesteri-, yhtye- tai studiomuusikon tehtävissä, esiintyvänä taiteilijana, musiikintuottajana, musiikkiteknologina, säveltäjänä, sovittajana tai laulunkirjoittajana, ammatillisesta suuntautumisesta riippuen. Musiikkituottaja-teknologit voivat työllistyä myös erilaisten kulttuurilaitosten palvelukseen.

Jatko-opinnot

Koulutusohjelmasta valmistuneet voivat hakeutua jatko-opintoihin soveltuvaan taide- tai tiedekorkeakoulun maisterintutkintoon tai Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Kaikkien vaadittavien opintojaksojen suorittaminen hyväksytysti tai hyväksi lukeminen. Vaadittavat opintojaksot ilmenevät valitun ammatillisen suuntautumisen mukaisesta ajoitussuunnitelmasta.

Opintojen toteuttaminen

Koulutusohjelman tutkintojen laajuus on 270 opintopistettä (ECTS) ja ohjeellinen kesto 4,5 vuotta. Opiskelijoilta edellytetään kokopäiväistä opiskelua. Opinnot koostuvat ohjatusta opiskelusta, itsenäisestä työskentelystä ja harjoittelusta. Pääosa opetuksesta annetaan päiväsaikaan. Koulutus saattaa sisältää myös vuorokaudenaikaan sitomatonta etäopetusta.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto