OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Hoitotyön koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Sairaanhoitotyö
Tutkintovastaava Päivi Rimpioja
puh. 040 652 9899
paivi.rimpioja (at) metropolia.fi

Kätilötyö
Tutkintovastaava Heli Kondelin
puh. +358 406301262
heli.kondelin (at) metropolia.fi

Terveydenhoitotyö
Tutkintovastaava Oili-Katriina Mellin
puh. 040 652 9222
oili-katriina.mellin (at) metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolian yleinen tutkintosääntö:
>>

Tutkinnon profiili

Sairaanhoitaja:
Kliininen hoitotyö ja kehittämisosaaminen. Katso tutkinnon yleinen kuvaus koulutusohjelman internet-sivuilta: http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/terveys-ja-hoitoala/hoitotyo/ (3 suuntautumisvaihtoehtoa) / Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto.

Terveydenhoitaja:
Terveyden edistämisen työmenetelmien osaaja. Katso tutkinnon yleinen kuvaus koulutusohjelman internet-sivuilta: http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/terveys-ja-hoitoala/hoitotyo/ (3 suuntautumisvaihtoehtoa) / Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto.

Kätilö:
Seksuaaliterveyden edistämisen osaaja. Katso tutkinnon yleinen kuvaus koulutusohjelman internet-sivuilta: http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/terveys- ja hoitoala/ Hoitotyö (3suuntautumisvaihtoehtoa) / Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sairaanhoitaja:
Sairaanhoitajat työskentelevät erilaisissa hoitotyön asiantuntijatehtävissä sekä perus- että erityisosaamista vaativissa toimintaympäristöissä.

Terveydenhoitaja:
Terveydenhoitajat työskentelevät eri-ikäisten neuvolatyössä, aikuisneuvonnassa ja päivystysvastaanotossa, koulu-, opiskelu- ja työterveyshuollossa, kotihoidossa, järjestöissä, erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä, itsenäisinä yrittäjinä sekä sairaaloissa.

Kätilö:
Kätilöt työskentelevät sairaaloissa synnytys- ja naistentautien osastoilla ja poliklinikoilla, perusterveydenhuollossa, järjestöissä, erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista ks. http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/ Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.
Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisessa vieraassa kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, §8). Hän on osoittanut sellaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa lain (424/2003, 6§) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla tyydyttävä /hyvä, julkishallinnossa käytössä olevalla arviointiasteikolla hyvä/tyydyttävä.
Opiskelija on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä, suorittanut opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Sairaanhoitaja:
Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä neuvoston direktiivien 89/594/ETY, 89/595/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2005/36/EY, artikla 31 (sisältäen neuvoston direktiivit 89/48/ETY, 77/452/ETY, 77/453/ETY) ja 2001/19/EY koulutukselle asettamat vaatimukset. Koulutus on noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/36/EY, artikla 11, taso d. Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 90 opintopistettä.

Terveydenhoitaja:
Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä neuvoston direktiivien 89/594/ETY, 89/595/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2005/36/EY, artikla 31 (sisältäen neuvoston direktiivit 89/48/ETY, 77/452/ETY, 77/453/ETY) ja 2001/19/EY koulutukselle asettamat vaatimukset.
Koulutus on noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/36/EY, artikla 11, taso d.
Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 100 opintopistettä.

Kätilö:
Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä neuvoston direktiivien 89/594/ETY, 89/595/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2005/36/EY artiklat 31 ja 40 (sisältäen neuvoston direktiivit 89/48/ETY, 77/452/ETY, 77/453/ETY, 80/154/ETY, 80/155/ETY) ja 2001/19/EY koulutukselle asettamat vaatimukset. Koulutus on noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/36/EY, artikla 11, taso d. Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 135 opintopistettä.

Opintojen toteuttaminen

Sairaanhoitaja:
Nuorisokoulutuksen opinnot 210 op: toteutuvat kokopäiväopintoina.
Aikuiskoulutuksen opinnot 180 op: toteutuvat monimuoto-opintoina.

Terveydenhoitaja:
Nuorisokoulutuksen opinnot 240 op: toteutuvat kokopäiväopintoina.
Aikuiskoulutuksen opinnot 90 op: toteutuvat monimuoto-opintoina.

Kätilö:
Nuorisokoulutuksen opinnot 270 op: toteutuvat kokopäiväopintoina.
Aikuiskoulutuksen opinnot 120 op: toteutuvat monimuoto-opintoina.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto