CURRICULA
Home > Bachelor Degrees (UAS), Daytime Studies > Information and Communication Technology > Information and Communication Technology, Health Technology Study Path
Bachelor Degrees (UAS), Daytime Studies

Information and Communication Technology, Health Technology Study Path

Autumn 2017

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientation to Information Technology
                                                       
Objects 15
     
           
                       
Games and Mobiles 15
     
           
                       
Networks 15
     
           
                       
Devices 15
     
           
                       
60000303000000015151515000000000000
Fundamental Professional Studies
(Select 30 ECTS)
                                                       
Basics of Health Technology
(Select 30 ECTS)
                                                       
Physiological Measurement Technology I
                                                       
Intelligent Environments and Applications 5                                                        
Applied Anatomy and Physiology 5                                                        
Biomechanics and Motion Measurement 5                                                        
Physiological Measurement Technology II
                                                       
Physiological Measurements and Sensors 5                                                        
Data Collection and Processing 5                                                        
Health Technology Project 1 5                                                        
0000000000000000000000000000
Advanced Professional Studies
(Select 60 ECTS)
                                                       
Health Technology
(Select 60 ECTS)
                                                       
Customer Oriented Software Applications I
                                                       
eHealth Business and Solutions 5                                                        
Customers and Users of eHealth Services 5                                                        
Web Application Development 1 5                                                        
Customer Oriented Software Applications II
                                                       
Web Application Development 2 5                                                        
User Oriented Development and User Study 5                                                        
Health Technology Project 2 5                                                        
Health Technology Devices and Solutions I
                                                       
Digital Self Care Applications and Opportunities 5                                                        
Patient Monitoring Methods and Devices 5                                                        
Medical Imaging 5                                                        
Health Technology Devices and Solutions II
                                                       
Telehealth and Telemedicine Applications 5                                                        
Health Robotics 5                                                        
Health Technology Project 3 5                                                        
0000000000000000000000000000
Innovation Studies
(Select 15 ECTS)
                                                       
Innovation Project 10      
           
                         
   
Methodological Studies
                                                       
Project Communication 5                                                        
Methodological Studies 5                                                        
000100000001000000000000005500
Elective Module and Elective Studies
(Select 30 ECTS)
                                                       
Engineering Swedish 5    
           
                       
       
Finnish as a Second Language: Finnish at Work 5    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Work Placement
                                                       
Work Placement 1 15      
             
                           
Work Placement 2 15      
             
                           
00030000000030000000000000001515
Bachelor's Thesis
                                                       
Bachelor's Thesis 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
ECTS credits per period / semester / academic year 60010553030000102530151515150000005512.512.51515

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Health Technology Study Path

Health Technology Fundamentals (30 ects)
- Physiological Measurement Technology I (15 ects)
- Physiological Measurement Technology II (15 ects)

Health Technology (60 ects)
- Customer Oriented Software Applications I (15 ects)
- Customer Oriented Software Applications II (15 ects)
- Health Technology Devices and Solutions I (15 ects)
- Health Technology Devices and Solutions II (15 ects)

Information and Communication Technology

Objective of the education is to learn how to develop and use applications and systems needed for the communication between people, and companies, as well as between equipment, devices and things. In addition to the technical qualifications, the ICT engineer needs oral and written communication skills in different languages, business skills, as well as the negotiation and leadership skills.
Given the rapid development of ICT industry, the engineer needs good learning skills, including the ability to follow the development of the ICT technologies but also an attitude to the continuous development from the lifelong learning perspective. International work environments, project based working and challenging tasks require the engineer to have good assessment and problem-solving skills. In particular, the client projects require good interpersonal skills but the development of social media applications and games requires good psychological and artistic stance and approach.

Objective

OPSin kehittämisessä on otettu huomioon Arene ry:n Tieto- ja viestintätekniikan kouluttajien verkoston laatimat osaamistavoitteet (kts. alla).

Arene ry
Tieto- ja viestintätekniikan kouluttajien verkosto 11.3.2016
Kompetenssikuvaus: Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, insinööri (AMK)

Kuvauksen laadinnassa on hyödynnetty mm. Arene ry:n ECTS-projektissa (2006) tuotettua aiempaa kompetenssimäärittelyä, TiVi-verkoston keskustelussa esiin tulleita päivitystarpeita sekä INSSI-Foorumin (2015) kompetenssityöpajan tuloksia. Työskentelyä ovat kommentoineet mm. Arenen TiViverkosto, Teknologiateollisuus ry sekä ammattikorkeakoulujen verkostojen toimijat. Työryhmä: Petteri Mäkelä (Seinäjoen AMK), Kauko Ojanen (Metropolia AMK), Ari Rantala (Tampereen AMK), Riitta Rontu (Oulun AMK), Janne Roslöf (Turun AMK) ja Ritva Saviluoto (Centria AMK).

Tässä dokumentissa määritellään Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin koulutuskohtaiset osaamistavoitteet
(ns. kompetenssit). Kompetenssit kuvaavat sitä osaamista, jonka jokaisen ko. koulutuksen suorittaneen insinöörin tulisi omata syventävien ammattiopintojen eriytyvistä valinnoista huolimatta. Kompetenssien tarkoituksena on toimia tukena ja suosituksena ko. koulutusta toteuttavien ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmatyössä Arene ry:n ns. yhteisten kompetenssien soveltamissuositusten ohessa.

Osaamisalue ”ICT-sovellusalan osaaminen” kuvaa opiskelijan syventävissä ammattiopinnoissa tavoiteltavan osaamisen tasoa ja tämä osaamisalue on tarkoitus korvata opetussuunnitelmassa paikallisesti määritellyillä ko. sovellusalan kompetenssikuvauksilla.

Osaamisalueet
Tutkinnon suoritettuaan Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK):
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun
- osaa soveltaa matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja sekä fysiikan lainalaisuuksia teknisessä ongelmanratkaisussa
Laitetekninen osaaminen
- tuntee sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet
- tuntee tietokoneen laitearkkitehtuurin ja ydinkomponenttien toimintaperiaatteen
- ymmärtää sulautettujen järjestelmien roolin digitalisaation mahdollistajina
Tietoverkko-osaaminen
- ymmärtää IP-pohjaisten tietoverkkojen ja niiden aktiivilaitteiden toiminnan
- osaa toteuttaa ja ylläpitää yksinkertaisia verkkoja
- ymmärtää tietoturvan merkityksen ja tunnistaa keskeiset tietoturvaan liittyvät uhkatekijät
Ohjelmistotekninen osaaminen
- ymmärtää ohjelmoinnin logiikan, osaa tulkita ohjelmakoodia ja hyödyntää ohjelmointia ongelmanratkaisussa
- tuntee oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet
- hallitsee tietokantojen suunnittelun ja toteutuksen perusteet
- ymmärtää käytettävyyden periaatteita ja osaa toteuttaa käyttöliittymiä
ICT-liiketoimintaosaaminen
- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut
- ymmärtää ICT-alan arvotuotantoketjun sekä oman panoksensa merkityksen osana yrityksen toiminnan kannattavuutta
- hallitsee taitoja johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja monialaisessa ja verkostoituneessa työyhteisössä
- omaa valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja teknologiayrittäjänä toimimiseen
- osaa dokumentoida työnsä tulokset
ICT-sovellusalan osaaminen *
- tuntee oman sovellusalansa teoreettiseen perustan
- osaa etsiä, tarkastella kriittisesti sekä yhdistellä ja soveltaa alansa viimeisintä teknistä tietämystä
- ymmärtää ICT:n ja oman sovellusalansa merkityksen yhteiskunnan ja organisaatioiden kehityksen mahdollistajana
- osaa hyödyntää alan uusia teknologioita nopeasti ja soveltaa niitä luovasti työelämässä
- huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet
* Huom.: Tämä osaamisalue on tarkoitus korvata varsinaisen OPS-työskentelyn yhteydessä ko. koulutuksen
painopisteen (suuntautumisvaihtoehto, pääaine tms.) osaamistavoitteita kuvaavilla kompetensseilla. Nämä määritellään paikallisesti mm. alueen työelämän tarpeet huomioiden. (not translated)