CURRICULA
Home > Specialisation Education > Professional Specialisation Studies in e-rehabilitation > Professional Specialisation Studies in e-rehabilitation

Professional Specialisation Studies in e-rehabilitation

Autumn 2018

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 1 2 3 4 1 2
Professional Specialisation Studies in e-rehabilitation
                     
The professional development of e-rehabilitation 10
 
 
   
Person centredness and interaction in digital environment 5
 
 
   
Evaluation of the effectiveness and usability of e-rehabilitation 5
 
   
Development of e-rehabilitation through service design 10
 
   
22.57.57.5157.53.83.87.57.53.83.8
ECTS credits per period / semester / academic year 22.57.57.5157.53.83.87.57.53.83.8

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Description

Erikoistumiskoulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille, työelämässä oleville henkilöille. Koulutuksen osia voidaan hyödyntää osina ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Tästä kukin korkeakoulu tekee erilliset
hyväksilukemispäätökset.

Opiskelu tapahtuu 15-45 opiskelijan ryhmässä seitsemässä eri ammattikorkeakoulussa yhteisiä opintojaksoja hyödyntäen. Jokaisella opiskelijaryhmällä on oma tutoropettaja tai opettajapari, joka vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ryhmäkohtaisesta ohjauksesta opintojen aikana. Ohjauksella varmistetaan henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittyminen, opintojen integrointi työelämään ja
myös eri ammattikorkeakoulujen järjestämistä opintojaksoista syntyvä looginen kokonaisuus. Tämän lisäksi jo hakuvaiheessa opiskelijaksi hakeutuva keskustelee oman esimiehensä/tiiminsä kanssa opiskelujen aikaisesta mentoroinnista, jonka avulla hän implementoi sekä teoreettisia että käytännöllisiä koulutuksen teemoja omaan

Erikoistumiskoulututusten suorittamisen yleinen tavoiteaika on vuosi + 0,5-vuotta. Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutus käynnistyy yhteistyöverkostossa mukana olevassa seitsemässä ammattikorkeakoulussa lokakuussa 2018 ja päättyy lokuussa 2019. (not translated)

Objective

Etäkuntoutuksen käyttö sosiaali- ja terveysalalla on viime vuosina lisääntynyt ja etäratkaisut korvaavat tulevaisuudessa osan nykyisistä palveluista. Etäpalveluita tulee kehittää moniammatillisesti yhdessä niiden käyttäjien kanssa, jotta saadaan uudenlaista ajattelua sekä
toimintatapoja uuden tyyppisiin kuntoutuspalveluihin. Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten sekä insinöörien monialaisten yhteisöjen osaamista uudenlaisten kuntoutumisen etäratkaisujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Lisäksi etäkuntoutuspalveluiden tulee olla vaikuttavaksi todettuja ja aiempaa asiakaslähtöisempiä ja niiden tulee tarjota valinnan mahdollisuuksia sekä tulla lähemmäksi asiakkaiden elinympäristöä ja arkea. Kuntoutumista tukevia palveluja tulee olla saatavilla riippumatta alueellisista eroista ja aiempaa joustavammin ajasta ja paikasta riippumatta. Kuntoutumisen mahdollisuuksia voidaan lisätä sekä tasa-arvoa maantieteellisten eroavaisuuksien näkökulmasta voidaan vähentää etäkuntoutuksen myötä.

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten ja insinöörien teoreettisia perusteita kuntoutuksen etäratkaisujen kehittämiseen sekä vahvistaa monialaisen etäratkaisujen käyttöönottoon ja soveltamiseen liittyvää osaamista osana uudistuvia sote-palveluita. Erikoistumiskoulutuksessa keskitytään etäkuntoutuksen palvelutuotteiden ja sovellusten arviointiin, muotoiluun ja kehittämiseen tarvittavien valmiuksien kehittämiseen yhteistyössä teknologian asiantuntijoiden, soten ammattilaisten ja kuntoutuksen asiakasryhmien kanssa.

Koulutuksen aikana kehitetään monialaisesti kuntoutumisen etäratkaisuihin liittyvää osaamista, joka täydentää ja syventää opiskelijoiden ammatillista osaamista uusimpaan tutkittuun tietoon perustuen. Erikoistumiskoulutus lisää opiskelijoiden tiedollista ja taidollista osaamista kuntoutumisen etäratkaisuista ja niiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä yhteistyössä eri ammattiryhmien ja kuntoutujien kanssa.

Opinnot tarjoavat mahdollisuuden kansalliseen verkostoitumiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on kehittää, testata ja arvioida uusien ja jo olemassa olevien etäratkaisujen soveltuvuutta asiakastyöhön.

Koulutuksen aikana opiskelijat oppivat kehittämään kuntoutuspalveluja hyödyntäen monialaisuutta ja teknologiaa sekä arvioimaan etäratkaisujen kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta osana asiakkaan kuntoutumisprosessia. Koulutuksen opiskelijoilla on vahva asiantuntijuus omalla alallaan. Koulutuksen aikana opiskelijoille kehittyy kykyä ymmärtää muiden alojen osaamisia niin, että opiskelija saa omasta substanssiosaamisestaan parhaan hyödyn uusien kuntoutumista tukevien etäratkaisujen kehittämiseen asiakkaan ja yhteiskunnan tarpeet huomioiden.

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille sosiaali-, terveys- ja liikunta- alan työntekijöille sekä insinööreille. Koulutus on suunniteltu siten, että sen voi toteuttaa työn ohessa. Koulutus on
EQF- tasoa 7.

Arenen sotelika -työryhmän ja työelämän edustajien haastatteluiden perusteella erikoistumiskoulutuksen tärkeimmiksi osa-alueiksi muodostuivat:
- asiakkuusosaaminen etäkuntoutuksen asiakaspalveluprosesseissa
- digitaalinen osaaminen sekä ohjaus- ja muotoiluosaaminen etäkuntoutuksen palvelutuotteiden ja sovellusten kehittämisessä
- vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä etänä tehtävän kuntoutumisen arviointi
- vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi- ja kehittämisosaaminen (not translated)