Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi): T1422S6

Tunnus: T1422S6

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Kesto:
1.5 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
englanti

Kuvaus

Tämän maisteriohjelman erityispiirteenä on opiskelijoiden erilaiset kulttuuri-, koulutus- ja ammattitaustat. Tekniikan sekä liiketalouden ja suurimman opiskelijaryhmän, sosiaali- ja terveysalan, opiskelijat työskentelevät yhdessä ongelmanratkaisu- ja oppimistehtävien parissa. Jaettu monipuolinen kokemus tuo lisäarvoa opiskeluun. Tällä moninaisuutta ilmentävällä tutkinnolla on kiinteä ja luonteva yhteys Metropolian neljään innovaatiokeskittymään, erityisesti Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut- innovaatiokeskittymään.

Muiden liiketoiminnan toimintaympäristöjen tapaan terveysalakin kansainvälistyy. HBM alumneilla on erinomaiset valmiudet monikulttuurisisten ja kansainvälisten työryhmien ja verkostojen toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

Syventävien ammattiopintojen ydin terveysalan liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelmassa muodostuu palveluinnovaatiosta ja muotoilusta, turvallisuuden ja laatuprosessien hallinnasta, strategisesta johtamisesta sekä ihmisten johtamisesta. Lisäksi opiskellaan asiakkuuksien hallintaa ja terveysekonomiaa ja talouden johtamista.

Syventävien ammattiopintojen jälkeen opiskelija kykenee palvelumuotoilua ja innovaatioprosesseja hyödyntämäen luomaan kilpailuetua organisaatiolleen. Hän osaa analysoida liiketoimintaympäristössä vaikuttavia trendejä ja eteenpäin vieviä voimia sekä kehittää uusia liiketoimintamalleja. Hän kykenee myös johtamaan ja kehittämään terveysalan turvallisuuteen ja laadunhallintaan liittyviä prosesseja. Lisäksi hän pystyy suunnittelemaan toteuttamaan ja arvioimaan terveysalan yrityksen taloutta.

Tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen hankitaan opintojen alkuvaiheessa, jotta sitä pystytään hyödyntämään opintojen keskeisessä osassa, opinnäytetyössä (30 op). Useimmiten opinnäytetyön aihe tulee opiskelijan omalta työpaikalta ja siellä kehittämistyö myös yleisimmin toteutetaan. Opintojen päättyessä opiskelija kykenee johtamaan erilaisia tutimus- ja kehittämisprojekteja.

Osaamistavoitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.

Yleiset kompetenssit: Kompetenssien kuvaukset

Oppimisen taidot

• osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
• osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Eettinen osaaminen

• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
• osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
• osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
• osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
• osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
• kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Työyhteisön osaaminen

• osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
• osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
• osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
• osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
• osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
• kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Innovaatio-osaaminen

• osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
• osaa johtaa projekteja
• osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
• osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Kansainvälistymisosaaminen

• kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
• osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
• osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan
Opinnot rakentuvat Metropolian oppijan polun viitekehykseen, jossa keskeisiä ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus.

Tutkintokohtaiset kompetenssikuvaukset:

Sosiaali- ja terveysalan osaaminen

• Hyödyntää vastuullisesti työtehtävissään laaja-alaisia ja pitkälle erikoistuneita sosiaali- ja terveysalan erityisosaamista vastaavia tietoja
• Hallitsee sosiaali- ja terveysalan käsitteet ja menetelmät, joita käyttää itsenäisen ajattelun ja/tai alansa kehittämisen perustana.
• Osaa toimia sosiaali- ja terveysalan monimuotoisissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä

Johtamisosaaminen

• Hallitsee eettisesti korkeatasoisen johtamistoiminnan
• Hallitsee johtamisessa strategisen osaamisen implementoinnin
• Osaa toimia moninaisten työyhteisöjen johtamistehtävissä
• Osaa arvioida johtamisen tuloksellisuutta ja onnistuneisuutta.

Palveluosaaminen

• Osaa kehittää yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa yhteiskunnassa haluttuja sosiaali- ja terveyspalveluja
• Osaa soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja palvelujen tuottamisessa
• Osaa soveltaa palvelujensa markkinatuntemusta ja hallitsee markkinointiviestinnän
• Osallistuu aktiivisesti alansa palvelujen hankinta- ja kilpailutusprosesseihin
• Osaa ratkaista alansa vaativia palveluliiketoiminnan haasteita

Liiketoimintaosaaminen

• Kykenee hyödyntämään sosiaali- ja terveysalan keskeisimpiä liiketoimintaprosesseja, -toimintamalleja ja työkaluja strategisesti ja operatiivisesti.
• Osaa kehittää organisaationsa liiketoimintaprosesseja, -toimintamalleja ja työkaluja muuttuvassa ympäristössä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 1. / 2023 2. / 2023
T1422S6-1001
Tutkimus- ja kehittämistyön taidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00EJ16 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
S000DK75 Liiketoiminnan kehittämismenetelmät 5
T1422S6-1002
Liiketoiminnan johtaminen terveysalalla

(Valitaan kaikki)

15
S000CF70 Palveluinnovaatiot ja muotoilu 5
S000DK77 Turvallisuus- ja laatuprosessien hallinta sosiaali- ja terveysalalla 5
S000DR75 Strateginen johtaminen ja johtajuus terveysalalla 5
T1422S6-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
S000EM83 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
S000EM84 Opinnäytetyön toteutus 10
S000EM85 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 10
T1422S6-1004
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
Yhteensä 60 45 10 20 25 10 10 10 12.5 12.5 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

RAKENNE Ylempi AMK-koulutus (A18.12.2014/1129)

Asetuksen 18.12.2014/1129 mukainen rakenne. 2 § Opintojen rakenne Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) syventäviä ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) opinnäytetyö.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi
Syventävät ammattiopinnot
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet
Liiketoiminnan kehittämismenetelmät
Palveluinnovaatiot ja muotoilu
Turvallisuus- ja laatuprosessien hallinta sosiaali- ja terveysalalla
Strateginen johtaminen ja johtajuus terveysalalla
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
T1422S6-1001
Tutkimus- ja kehittämistyön taidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00EJ16 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
S000DK75 Liiketoiminnan kehittämismenetelmät 5
T1422S6-1002
Liiketoiminnan johtaminen terveysalalla

(Valitaan kaikki)

15
S000CF70 Palveluinnovaatiot ja muotoilu 5
S000DK77 Turvallisuus- ja laatuprosessien hallinta sosiaali- ja terveysalalla 5
S000DR75 Strateginen johtaminen ja johtajuus terveysalalla 5
T1422S6-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
S000EM83 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
S000EM84 Opinnäytetyön toteutus 10
S000EM85 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 10
T1422S6-1004
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5