OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma > Tieto- ja viestintätekniikka, Ohjelmistotuotannon opintopolku
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka, Ohjelmistotuotannon opintopolku

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan
     
           
                       
Mobiilit terveyssovellukset 15
     
           
                       
Pelikehitys 15
     
           
                       
Web-tekniikat ja digitaalinen media 15
     
           
                       
Älykkäät IoT-laitteet 15
     
           
                       
120000606000000030303030000000000000
Suuntaavat ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
 
       
                 
                   
Ohjelmistotuotannon perusteet
(Valitaan opintoja 30 op)
 
       
                 
                   
Olio-ohjelmointi
                                                       
Oliosovellukset ja tietokannat 5                                                        
Ohjelmointiprojekti 5                                                        
Antureiden ja toimilaitteiden fysiikka 5                                                        
Web-ohjelmointi
                                                       
Web-tekniikat 5                                                        
Web-projekti 5                                                        
Diskreetti matematiikka 5                                                        
Web-sovelluskehitys 5                                                        
06000006000000000030300000000000
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 60 op)
 
       
                 
           
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan opintoja 60 op)
 
       
                 
           
Ohjelmistojen rakenteet ja mallit
                                                       
Tietorakenteet, algoritmit ja rajapinnat 5                                                        
Kuvaus- ja mallintamismenetelmät 5                                                        
Ohjelmistotuotantoprojekti 1 5                                                        
Tietorakenteet ja algoritmit 5                                                        
Ohjelmistotuotannon käytännöt
                                                       
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5                                                        
Suunnittelumallit 5                                                        
Ohjelmistotuotantoprojekti 2 5                                                        
Avoimet rajapinnat ja avoin data
                                                       
Avoimet rajapinnat ja avoin data 5                                                        
Big Data ja tiedonlouhinta 5                                                        
Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka 5                                                        
Datan käsittely ja koneoppiminen 5                                                        
Ohjelmistojen laatu ja turvallisuus
                                                       
Ohjelmistojen laatu 5                                                        
Tietoturvallinen ohjelmistokehitys 5                                                        
Tiedon salaus ja kryptomatematiikka 5                                                        
060600000606000000000030303030000000
Innovaatio-opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
           
                         
   
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
Menetelmäopinnot 5      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
   
           
                       
       
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
       
00400000004000000000000020200000
Harjoittelu
     
           
                       
Harjoittelu 1 15      
           
                       
Harjoittelu 2 15      
           
                       
00060000000303000000000000015151515
Opinnäytetyö
     
           
                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 120120100120606060606040754530303030303030303030202037.537.522.522.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ohjelmistotuotannon opintopolku

Opiskelija omaksuu tiedot ja taidot, joita tarvitaan ohjelmistoinsinöörin ammatissa.

Ohjelmistotuotannon perusopinnot:

Opiskelija oppii perustaidot olio-pohjaisten ohjelmien toteuttamisen ja web-ohjelmointiin.

Osa-alueita:
- olio-ohjelmointi Javalla
- web-sovellusten toteuttaminen (asiakas/palvelin)
- tietokantojen käyttö
- matemaattis-luonnontieteellinen ajattelu.

Ohjelmistotuotannon syventävät opinnot:

Opiskelija oppii ohjelmistoinsinöörin ammatissa edellytettävät taidot: projektityöskentelemisen, ohjelmistotuotannon menetelmät ja työkalut, ohjelmistojen rakenteet ja mallit.

Osa-alueita:
- ohjelmistotuotannon prosessit ja hallinta
- ohjelmistojen rakenteet ja mallit
- ohjelmistojen laatu ja turvallisuus
- avoin data ja avoimet rajapinnat.

Opintoja voidaan suunnata valinnaisilla opinnoilla ja henkilökohtaisilla opintopoluilla eri sovellusalueille kuten peliohjelmointi, mobiiliohjelmointi, älykkäät järjestelmät, hyvinvointi- ja terveysteknologia.

Tieto- ja viestintätekniikka

Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka vastaa neljän vuoden kokopäiväistä opiskelua. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat neljästä opintojaksosta eli teemasta. Teemoihin on integroitu matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä liiketoiminnan perusteita. Kaikki opiskelijat opiskelevat kaikki teemat. Ensimmäisen vuoden opiskelu tapahtuu kiinteissä ryhmissä, jotka työskentelevät kokopäiväisesti.

Ohjelmistotuotannon pääaineopinnot alkavat 1.vuoden jälkeen. Opiskelija voi valita valinnaisiksi opinnoiksi tieto- ja viestintätekniikan toisen pääaineen opintoja.

Koulutuksen rakenne (240 op)
• Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
• Suuntaavat ammattiopinnot 30 op
• Syventävät ammattiopinnot 60 op
• Innovaatio-opinnot 15 op
• Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 30 op
• Harjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op

Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi.

OPSin kehittämisessä on otettu huomioon Arene ry:n Tieto- ja viestintätekniikan kouluttajien verkoston laatimat osaamistavoitteet (kts. alla).

Arene ry
Tieto- ja viestintätekniikan kouluttajien verkosto 11.3.2016
Kompetenssikuvaus: Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, insinööri (AMK)

Kuvauksen laadinnassa on hyödynnetty mm. Arene ry:n ECTS-projektissa (2006) tuotettua aiempaa kompetenssimäärittelyä, TiVi-verkoston keskustelussa esiin tulleita päivitystarpeita sekä INSSI-Foorumin (2015) kompetenssityöpajan tuloksia. Työskentelyä ovat kommentoineet mm. Arenen TiViverkosto, Teknologiateollisuus ry sekä ammattikorkeakoulujen verkostojen toimijat. Työryhmä: Petteri Mäkelä (Seinäjoen AMK), Kauko Ojanen (Metropolia AMK), Ari Rantala (Tampereen AMK), Riitta Rontu (Oulun AMK), Janne Roslöf (Turun AMK) ja Ritva Saviluoto (Centria AMK).

Tässä dokumentissa määritellään Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin koulutuskohtaiset osaamistavoitteet
(ns. kompetenssit). Kompetenssit kuvaavat sitä osaamista, jonka jokaisen ko. koulutuksen suorittaneen insinöörin tulisi omata syventävien ammattiopintojen eriytyvistä valinnoista huolimatta. Kompetenssien tarkoituksena on toimia tukena ja suosituksena ko. koulutusta toteuttavien ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmatyössä Arene ry:n ns. yhteisten kompetenssien soveltamissuositusten ohessa.

Osaamisalue ”ICT-sovellusalan osaaminen” kuvaa opiskelijan syventävissä ammattiopinnoissa tavoiteltavan osaamisen tasoa ja tämä osaamisalue on tarkoitus korvata opetussuunnitelmassa paikallisesti määritellyillä ko. sovellusalan kompetenssikuvauksilla.

Osaamisalueet
Tutkinnon suoritettuaan Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK):
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun
- osaa soveltaa matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja sekä fysiikan lainalaisuuksia teknisessä ongelmanratkaisussa
Laitetekninen osaaminen
- tuntee sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet
- tuntee tietokoneen laitearkkitehtuurin ja ydinkomponenttien toimintaperiaatteen
- ymmärtää sulautettujen järjestelmien roolin digitalisaation mahdollistajina
Tietoverkko-osaaminen
- ymmärtää IP-pohjaisten tietoverkkojen ja niiden aktiivilaitteiden toiminnan
- osaa toteuttaa ja ylläpitää yksinkertaisia verkkoja
- ymmärtää tietoturvan merkityksen ja tunnistaa keskeiset tietoturvaan liittyvät uhkatekijät
Ohjelmistotekninen osaaminen
- ymmärtää ohjelmoinnin logiikan, osaa tulkita ohjelmakoodia ja hyödyntää ohjelmointia ongelmanratkaisussa
- tuntee oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet
- hallitsee tietokantojen suunnittelun ja toteutuksen perusteet
- ymmärtää käytettävyyden periaatteita ja osaa toteuttaa käyttöliittymiä
ICT-liiketoimintaosaaminen
- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut
- ymmärtää ICT-alan arvotuotantoketjun sekä oman panoksensa merkityksen osana yrityksen toiminnan kannattavuutta
- hallitsee taitoja johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja monialaisessa ja verkostoituneessa työyhteisössä
- omaa valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja teknologiayrittäjänä toimimiseen
- osaa dokumentoida työnsä tulokset
ICT-sovellusalan osaaminen *
- tuntee oman sovellusalansa teoreettiseen perustan
- osaa etsiä, tarkastella kriittisesti sekä yhdistellä ja soveltaa alansa viimeisintä teknistä tietämystä
- ymmärtää ICT:n ja oman sovellusalansa merkityksen yhteiskunnan ja organisaatioiden kehityksen mahdollistajana
- osaa hyödyntää alan uusia teknologioita nopeasti ja soveltaa niitä luovasti työelämässä
- huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet
* Huom.: Tämä osaamisalue on tarkoitus korvata varsinaisen OPS-työskentelyn yhteydessä ko. koulutuksen
painopisteen (suuntautumisvaihtoehto, pääaine tms.) osaamistavoitteita kuvaavilla kompetensseilla. Nämä määritellään paikallisesti mm. alueen työelämän tarpeet huomioiden.