OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Vestonomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Raija Hölttä
yliopettaja
raija . holtta @ metropolia . fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat vestonomit (AMK), tekstiili- ja vaatetusalan insinöörit (AMK), käsityötieteen alemman yliopistotutkinnon suorittaneet, taiteen kandidaatit, artenomit (AMK) sekä muotoilijat (AMK) sekä muun soveltuvan ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon suorittaneet.
Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta vaatetusalalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemuksen tulee olla kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään 2019 haussa 31.7.2019 mennessä. Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.
Harkinnanvarainen valinta ei ole käytössä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet osoitteesta http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/ahot/

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian yleisessä tutkintosäännössä:
https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_1.8.18.pdf

Tutkinnon profiili

Vaatetusalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto vestonomi (ylempi AMK) kouluttaa vaatetusalan kansainvälisellä toimintakentällä toimivia asiantuntijoita ja esimiehiä, joilla on valmiudet ohjata ja hallinnoida alansa brändejä, niihin liittyviä tuote- ja laadunhallintaprosesseja sekä työelämän projekteja ja kehittämishankkeita.
Katso tutkinnon yleinen kuvaus Metropolian hakusivustolta: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-aikuiset-kulttuuriala/vaatetusala-yamk/

Keskeiset oppimistulokset

Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut:
• Osaa ohjata ja hallinnoida monipuolisia tuote- ja laadunhallintaprosesseja sekä työelämän projekteja ja kehittämishankkeita
• Osaa tulkita, tuottaa, soveltaa ja integroida tietoa työssään
• Osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa työssään
• Kykenee kansainväliseen viestintään
• Osaa soveltaa erilaisia analyyttisiä tutkimusmenetelmiä ja strategioita tuotehallinnassa
• Osaa soveltaa työhönsä strategista johtamista ja siihen liittyvää yhteistoiminnallista ja eettisiin arvoihin perustuvaa kehittämisosaamista
• Osaa toimia ja uudistaa omaa työtään, työyhteisöään ja toimintaympäristöään kansainvälisestä näkökulmasta myös monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaolosuhteissa
• Osaa soveltaa osaamistaan strategiseen seurantaan ja kehittämiseen.
• Osaa verkostoitua ja luoda kansainvälisiä kumppanuuksia, ennakoida ja kartoittaa megatrendejä, asiakkaiden kuluttamista ja ostovoimaa asiakastutkimuksen, asiakasanalyysin, asiakasseurannan ja kilpailijoiden analyysin kautta
• Osaa vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissään vastuullisesti johtaa ja kehittää asiakaslähtöistä, kestävää, vastuullista ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Vestonomi (ylempi AMK) on vaatetusalan erityisosaaja, joka toimii vaatetusalan tuotehallinnan ja laadunhallinnan asiantuntijana osana kansainvälistä monialaista osaamistiimiä. Hän organisoi, arvioi ja johtaa vaatetusalan työelämän tuotehallinnan prosesseja ja kehittää niitä analyyttisesti.

Jatko-opinnot

Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut on hakukelpoinen yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ylempään ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 60 op).

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintokokonaisuuksina, opintojaksoina ja opinnäytetyönä. Monimuoto-opinnot sisältävät mm. lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelu ylemmässä AMK-ohjelmassa tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. Opiskelijat edustavat eri organisaatioita ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai kumppaniorganisaation haasteisiin. Tutkintoon ei sisälly harjoittelujaksoa.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihdon mahdollisuudesta ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa voidaan neuvotella.