OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Vestonomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Raija Hölttä
yliopettaja
raija . holtta @ metropolia . fi

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat vestonomit (AMK), tekstiili- ja vaatetusalan insinöörit (AMK), käsityötieteen alemman yliopistotutkinnon suorittaneet, taiteen kandidaatit, artenomit (AMK) sekä muotoilijat (AMK), opistoasteisen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten sekä muun soveltuvan ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan kaksi vuotta työkokemusta vaatetusalalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemuksen tulee olla kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään 2020 haussa 31.7.2020 mennessä. Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Harkinnanvarainen valinta ei ole käytössä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet osoitteesta http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/ahot/

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolian yleisessä tutkintosäännössä:
https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_1.8.18.pdf

Tutkinnon profiili

Vaatetusalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto vestonomi (ylempi AMK) vahvistaa opiskelijan vastuullisen tuotejohtamisen ja kilpailukyvyn kehittämisen kompetensseja sekä strategista hankintaosaamista. Opiskelija osaa ennakoida, kehittää ja johtaa alansa tuote- ja laadunhallinnan prosesseja, projekteja ja hankkeita. Opinnot lisäävät opiskelijan brändiosaamista vaatetusalan kansainvälisellä toimintakentällä asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). YAMK-tasoisia vapaasti valittavia opintoja opiskelija valitsee HOPS:nsa mukaisesti Metropolian tai muiden korkeakoulujen tai yliopistojen tarjonnasta 5 op:n verran.

Opintoihin liittyvä opinnäytetyö on työelämälähtöisenä toimeksiantona tehtävä kehittämistyö, joka lisää opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä valmiuksia uudistaa organisaatioita ja brändejä.

Keskeiset oppimistulokset

Vastuullisen tuotejohtamisen osaaminen
Opiskelija
• tuntee yhteiskunnan ja siinä toimivien organisaatioiden yhteydet kestävän kehityksen osa-alueisiin
• osaa arvioida vaatetusalan perustoimintojen ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia
• tuntee yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuudet alan vastuullisuuden kehittämiseksi
• osaa ennakoida ja johtaa vaatetusalan prosesseja vastuullisuuden näkökulmasta
• osaa integroida vastuullisen johtamisen liiketoimintaan
• osaa edistää tasa-arvoisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteiden toteutumista työyhteisössä

Brändijohtamisen osaaminen
Opiskelija
• kykenee johtamaan ja ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta kehittämisestä
• osaa arvioida brändin kehittämisnäkymiä ja tarpeita
• osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan.

Kilpailukyvyn kehittämisosaaminen
Opiskelija
• osaa tulkita, tuottaa ja hyödyntää uutta tietoa sekä uudistaa toimintatapoja yhdistäen
eri alojen osaamista
• hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä
• osaa johtaa projekteja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
• osaa kehittää ja johtaa asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa
toimintaa
• osaa toimia globaalissa yritykseltä-yritykselle-markkinointiverkostossa vastuullisissa
tuotehallinnan ja tuotejohtamisen tehtävissä
• osaa soveltaa tuote- ja tuotannonhallinnan prosessit kulttuurien erityispiirteisiin
• ymmärtää tuotantoketjun tavarantoimittajaverkoston merkityksen tuotteiden hinta-
laatusuhteen toteutumisessa
• osaa kehittää tuotteiden laatua yhteistyössä ulkoistetun tuotannon kumppaneiden
kanssa
• osaa määritellä haluttua laatua tuotteissa ja palveluissa
• osaa ottaa huomioon erilaiset säädökset ja yrityskohtaiset määräykset
tuoteohjeistuksessa
• osaa kansainvälisen verkkokaupan tuotehallinnan

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Vestonomi (ylempi AMK) on vaatetusalan erityisosaaja, joka toimii vaatetusalan vastuullisen tuotejohtamisen ja brändijohtamisen asiantuntijana osana kansainvälistä monialaista osaamistiimiä. Hän johtaa projekteja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita asiantuntijana tai esimiehenä kehittäen yrityksen tai organisaation kilpailukykyä.

Jatko-opinnot

Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut on hakukelpoinen yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointia koskevat yleiset periaatteet on kuvattu Metropolian tutkintosäännössä ja opintojaksokohtaiset periaatteet opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ylempään ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 60 op).

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintokokonaisuuksina, opintojaksoina ja opinnäytetyönä. Monimuoto-opinnot sisältävät mm. lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelu ylemmässä AMK-ohjelmassa tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. Opiskelijat edustavat eri organisaatioita ja heillä on vähintään kahden vuoden työkokemus. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai kumppaniorganisaation haasteisiin. Tutkintoon ei sisälly harjoittelujaksoa.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on mahdollista sisällyttää osaksi vestonomi (ylempi AMK)-tutkintoa. Asiasta sovitaan tutoropettajan kanssa suunniteltaessa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.