Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: XX00EL75-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 10.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma

Opettaja

  • Saila Pakarinen
  • Ulla Marjosola
  • Anna Sundblom

Vastuuopettaja

Saila Pakarinen

Ryhmät

  • SXP22K2
    Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa työelämän ja oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkaisuja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
- käyttää työnsä perustassa ja rajauksessa luotettavaa tietoa eri lähteistä
- soveltaa kehittämistyössään ammatillista osaamistaan sekä sopivia menetelmiä ja työtapoja

Sisältö

- opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
- sopimus- ja lupakäytännöt
- toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
- kehittämistarpeen tunnistaminen
- lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
- työtapojen ja menetelmien valinta
- aiheen täsmennys
- kehittämistyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus, alakohtainen ammatillinen kirjallisuus ja tutkimusartikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelijan itsenäinen työskentely, ryhmä-/henkilökohtainen ohjaus, työpajat.
Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella olemalla läsnä opetuksen alkaessa tai muutoin opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla, joka voi esimerkiksi olla ensimmäisen oppimistehtävän palautus. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan opetuksen alkuun, hän voi myös vahvistaa opiskelupaikkansa ilmoittamalla siitä opettajalle etukäteen.Opiskelijan tulee osallistua vähintään kahdeksaan seminaariin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hanke-/projektikohtainen työelämäyhteistyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT artikkeli, erillisen ahot prosessin mukaan niille, joilla aiemmin suoritettu opinnäytetyö korkeakoulututkinnossa, erillinen ohje hops-keskustelun perusteella

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op (135 h)
5 op (135 h)
• Hyväksytyn opinnäytetyön suunnitelman laatiminen
• Suunnitelman esittäminen seminaarissa
• Opiskelijatovereiden suunnitelman opponointi seminaarissa
• Opponentin kirjallinen raportti opiskelijatovereille ja ohjaajalle
• Aktiivinen osallistuminen 8 seminaariin
• Työpajoihin osallistuminen
• Sopimus opinnäytetyöstä
• TurnItIn-raportti alkuperäisyyden tarkastuksesta ohjaajalle (keskeneräisen työn tarkistus)

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö
• Opinnäytetyöprosessiin perehtyminen
• Sopimus- ja lupakäytännöt
• Toimintaympäristöön perehtyminen ja työelämäyhteistyön suunnittelu
• Kehittämistarpeen tunnistaminen
• Lähdekriittinen tiedonhankinta suomeksi ja englanniksi
• Työtapojen ja menetelmien valinta
• Aiheen täsmennys
• Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen
• Työpajat: menetelmät, tekstinohjaus ja tiedonhankinta

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson esitietovaatimukset
• Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät -opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen siirtymistä Opinnäytetyön suunnitteluun
Opinnäytetyön arviointikohteet :
Ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen
• merkitys ammattialalle ja yhteys alan ammattikäytäntöihin
• ammattialan tietoperustan hyödyntäminen
• ammatillisen osaamisen kehittyminen ja kehittäminen
• työn sovellettavuus ammatillisessa toiminnassa
Käytetyt menetelmät ja työtavat sekä saadut tulokset:
• luotettavuus ja eettisyys
• tarkoituksenmukaisuus ja innovatiivisuus
• tulosten käyttökelpoisuus
• opinnäytetyö- ja kehittämisprosessin hallinta
Viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen:
• rakenne ja muoto
• yleiskielen ja ammattikielen käytänteet
• ilmaisun kohdentaminen, selkeys ja johdonmukaisuus
• kriittisyys, analyyttisyys ja reflektiivisyys
Opiskelijoiden tulee opinnäytetyön materiaali vähintään viikkoa ennen seminaaria tai ohjausta opettajalle, opponenteille ja opiskelijatovereille.
Opiskelija kirjaa suoritukset ja ohjauksien sisällön opinnäytetyöpassiin.
Passi luovutetaan valmiin opinnäytetyön kanssa sisällönohjaajalle.
Opinnäytetyöprosessin aikana suositellaan 1-2 ohjauskertaa / opinnäytetyön opintojakso
Osallistuminen vähintään kolmeen työpajaan koko opinnäytetyöprosessin aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ks. opetussuunnitelman liite opinnäytetyön arviointikehikko

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

rviointikriteerit (ks. Oma/Terveysalan opinnäytetyö)
• Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereiden tasoa edistynyt.
• Opinnäytetyön suunnitelma arvioidaan: hyväksytty/hylätty.
• Opinnäytetyö arvioidaan projektina koko prosessin päätyttyä.
• Hyväksytty suunnitelman esitys seminaarissa ja toisen opinnäytetyön suullinen ja kirjallinen vertaisarviointi sekä osallistuminen kahdeksaan seminaariin.

Tutkintosääntö 36 §:
Arviointi toteutetaan neljän työviikon kuluessa toteutuksen päättymisen jälkeen.

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukainen tutkimus- ja kehittämistyön osaaminen