OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Tradenomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Anne Perkiö
tutkintovastaava
+358 40 590 8528
anne.perkio[at]metropolia.fi
PL 4071, 00079 METROPOLIA
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia; yleinen hakukelpoisuus.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen tehdään seuraavasti: opiskelija perehtyy kyseisen opintojakson osaamistavoitteisiin, sisältöön, arviointikriteereihin ja oppimistehtäviin ja arvioi omaa osaamista suhteessa niihin. Opiskelija laatii aineiston, joka osoittaa, että hänellä on jo opintojakson tuottama osaaminen. Opiskelija tekee aineiston arviointia varten selvityksen, jossa perustelee, miten se osoittaa opintojakson osaamistavoitteita vastaavan osaamisen. Lähetä aineistosi, selvityksesi sekä hakemuksesi osaamisen tunnistamista ja arvioimista varten opintojakson opettajalle hänen osoittamallaan tavalla (esim. eAHOT). Tutustu myös Metropolian AHOT-ohjeisiin.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö: >>

Tutkinnon profiili

Opintojen aikana kehität omia viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedonhankintataitojasi ja saat ajanmukaiset tietotekniset valmiudet. Opit analysoimaan yritystoimintaa ja markkinoita sekä kehittämään sen perusteella uusia toimintatapoja. Harjoitat projekti- ja tiimityöskentelytaitojasi, opit tarttumaan aktiivisesti erilaisiin tehtäviin ja toimimaan erilaisissa verkostoissa. Lisäksi saat hyvät henkilökohtaiset valmiudet toimia tulevaisuuden työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opintosi valmentavat sinua myös kansainväliseen kanssakäymiseen.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutus antaa vahvan osaamisperustan toimia muuttuvassa yritysmaailman tehtäväkentässä. Opintojen aikana sinulle muodostuu selkeä kokonaisnäkemys liiketoiminnasta. Tutkintosi sisältää opintoja kaikista keskeisistä liiketoimintaosaamisen alueista: yritystoiminta, markkinointi ja myynti, laskentatoimi ja rahoitus, työyhteisön kehittäminen ja esimiestyö, liike-elämän viestintä, logistiikka ja yritysjuridiikka.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tradenomi-tutkinnon suorittaneet työskentelevät monipuolisissa liike-elämän asiantuntijatehtävissä

Jatko-opinnot

Tradenomit voivat jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistojen ja korkeakoulujen maisteri-opintoihin

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolian tutkintosäännön mukaiset.

Valmistuminen

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, 210 opintopistettä

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutus: Päivällä suoritettavat kokopäiväiset opinnot.
Monimuotototeutus: Työssä käyville sopivat ilta- ja monimuoto-opinnot.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat suorittavat Harjoittelun 30 op joko yhdessä tai kahdessa osassa (15 op + 15 op).

Opiskelijavaihto

Opiskelijoilla on erittäin hyvät mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon ulkomiaisiin partnerioppilaitoksiimme. Myös monia viikon lyhytvaihtoja on tarjolla.