OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma > Energia- ja ympäristötekniikka, Ympäristötekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Energia- ja ympäristötekniikka, Ympäristötekniikka

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio tekniikan alaan ja opintoihin
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
             
                           
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
     
             
                           
Johdantoprojekti 5
     
             
                           
Kemian perusteet 5
     
             
                           
Johdatus energia- ja ympäristötekniikkaan
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5
       
               
                       
Tekniikan alan ruotsi 5
       
               
                       
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3 5
       
               
                       
Energia- ja ympäristötekniikan matemaattiset menetelmät 5
       
               
                       
Soveltava projekti 5
       
               
                       
Energia- ja ympäristötekniikan perusteet 5
       
               
                       
Energia- ja ympäristötekniikan yhteinen ammattikokonaisuus
                                                       
Elinkaarianalyysit 5  
       
                 
                   
Virtaustekniikan ja termodynamiikan perusteet 5  
       
                 
                   
Virtaustekniikan ja termodynamiikan sovellukset 5  
       
                 
                   
Ympäristöhallinta 5  
       
                 
                   
Ilmansuojelu 5  
       
                 
                   
Mittaustekniikka ja mittaustiedon käsittely 5  
       
                 
                   
603000303030000001515151515150000000000
Ympäristötekniikka
                                                       
Vesi- ja jätehuoltotekniikan syventävät opinnot
                                                       
Ympäristötekniikan laitteet, reaktiot ja prosessit 5  
         
                   
               
Vesivarantotekniikka 1 -Vedenkäsittelytekniikat 5  
         
                   
               
Ympäristökemian syventävä opintojakso 5  
         
                   
               
Materiaali- ja energiatehokkuus 5  
         
                   
               
Vesivarantotekniikat 2 -Kunnallinen vesihuolto 5  
         
                   
               
Jätehuoltotekniikka 5  
         
                   
               
Resurssitehokas yhteiskunta ja projekti
                                                       
Koesuunnittelu 5    
         
                     
           
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Resurssitehokas yhteiskunta -harjoitustyö 5    
         
                     
           
Vesivarantotekniikka 3 -Vesivarantosysteemit 5    
         
                     
           
Hajautettu energiantuotanto osana kiertotaloutta 5    
         
                     
           
Ympäristötekniikan ammatilliset erikoistyöt
                                                       
Tietokoneavusteinen ympäristönsuojelutekniikka 5    
           
                       
       
Ympäristötekniikan erikoistyö 1 5    
           
                       
       
Ympäristötekniikan erikoistyö 2 5    
           
                       
       
03045000030301500000000151515157.57.50000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 10
     
             
                   
Harjoittelu 2 10  
       
                 
           
Harjoittelu 3 10    
         
                     
   
51010505555550002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
TXM Kemian prosessitekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille
                                                       
Prosessisuunnittelu 10                                                        
Tehdassuunnitteluprojekti 10                                                        
Ympäristötekniikka ja lainsäädäntö 5                                                        
Teolliset prosessit ja materiaalit 5                                                        
TXM Bio- ja elintarviketekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille
                                                       
Tuotantohygieniaprojekti 5                                                        
HSEQ 5                                                        
Bioprosessitekniikka 10                                                        
Aistinvarainen arviointi 5                                                        
Elintarvikkeiden valmistustekniikka 10                                                        
Tuotekehitysprojekti 5                                                        
Pakkaustekniikka 5                                                        
Biotieteiden perusteet 5                                                        
Elintarvikekemia ja ravitsemusoppi 5                                                        
TXM Materiaali- ja pinnoitetekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille
                                                       
Korroosio ja korroosionestomenetelmät 5                                                        
Korroosionestomaalaus ja kuumaupotus 10                                                        
Rakennusten pinnat ja niiden elinkaari 5                                                        
Ympäristö ja turvallisuus 5                                                        
Metallisen pinnoituksen ja teollisuusmaalauksen projekti 10                                                        
Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoitetekniikka 5                                                        
Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoiteprojekti 10                                                        
Uudis- ja korjausrakentamisen pinnoiteprojekti 10                                                        
Teolliset prosessit ja materiaalit 5                                                        
Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Kestävä kehitys
                                                       
Kestävää maailmaa rakentamassa 5                                                        
Globaalin kehityksen seminaari 5                                                        
Yhteiskuntavastuuprojekti 5                                                        
Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Kestävät yhteisöt
                                                       
Kohti kestävää yhteiskuntaa 5                                                        
Kiertotalous 5                                                        
Solutions.now 5                                                        
TXO Energia- ja ympäristötekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille, Voimalaitostekniikka
                                                       
Kattilatekniikka 5                                                        
Höyry- ja kaasuturbiinit 5                                                        
Voimalaitosten termodynamiikka ja lämmönsiirto 5                                                        
TXO Energia- ja ympäristötekniikan valinnaiset opintojaksot muille tekniikan tutkinto-ohjelmille, Voimalaitostekniikan syventävät opinnot
                                                       
Energiatalous 5                                                        
Voimalaitosten mittaukset ja kunnonvalvonta 5                                                        
Voimalaitokset 5                                                        
0000000000000000000000000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 65705520303535353520200151517.517.517.517.517.517.517.517.51010101000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ympäristötekniikka

Energia- ja ympäristötekniikka

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle hyvät valmiudet työskennellä energiatekniikan ja ympäristötekniikan parissa erilaissa alan yrityksissä. Työtehtävät voivat olla suunnittelua, käyttöönottoa tai esimiestyötä. Energia- ja ympäristötekniikan insinöörin kuuluu vahvan teknisen osaamisen lisäksi hyvät vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja viestintätaidot.
Opetuksessa korostuu teorian yhdistäminen käytäntöön, tekemällä oppiminen ja ongelmanratkaisu projektien kautta.

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa on kaksi pääainetta. Pääaineiden nimet ovat Energiantuotantotekniikat ja Ympäristötekniikka.

Energiantuotantotekniikan pääaine lähestyy energiatekniikkaa energiantuotannon näkökulmasta. Tässä pääaineessa korostuu vahvasti voimalaitoksiin ja niiden tekniikkaan liittyvät aiheet. Se sisältää voimalaitoksessa tapahtuvien prosessien käsittelyn ja hallinnan, sekä siellä käytettävien laitteiden suunnitteluun liittyvät asiat. Ympäristötekniikka vaikuttaa kaikkien pääaineen opintojen taustalla, koska se on nykyään oleellinen osa voimalaitoksien toimintaa.

Ympäristötekniikan suuntautuminen tarjoaa tiedot ympäristötekniikasta ja ympäristöasioiden hallinnasta. Ympäristöinsinöörillä on valmiudet huolehtia yrityksen tai yhteisön ympäristöasioista laaja-alaisesti ja työskennellä projektiympäristössä. Opinnoissa syvennytään erityisesti vesivarantosysteemeihin ja resurssitehokkuuteen.

Lisätietoja:
Koulutussuunnittelija
Jenni Merjankari
040 5160731
Jenni.Merjankari@metropolia.fi

Osaamistavoitteet

Valmistunut energia- ja ympäristötekniikan insinööri (AMK) pystyy toimimaan erilaisissa insinöörin tehtävissä ja hänellä on hyvä oman alansa substanssiosaaminen. Hän on kiinnostunut kehittymään omalla alallaa ja kykenee omaksumaan asioita itsenäisesti.

Valmistunut energia- ja ympäristötekniikan insinöörillä on hyvät vuorovaikutustaidot ja hän osaa toimia ryhmänjäsenenä sekä projekteistä. Tekemästään työstään hän osaa ottaa vastuun.

Tutkinnon pääaineiden, energiatuotantomenetelmien sekä ympäristötekniikan, osaamistavoitteet ovat kuvattuna pääaineiden kuvauksissa.