OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma > Apuvälinetekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Apuvälinetekniikka

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Orientoituminen opintoihin ja apuvälinealaan
                                                 
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 1, fysiologia ja patofysiologia 5
     
             
                       
Apuvälinetekniikan ammatilliset perusteet 10
     
             
                       
Oppimisen valmiudet 5
     
           
                         
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5
     
           
                         
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5    
         
                   
       
250502500050010150000002.52.50000
Toimiminen kuntoutuksen kentällä apuvälinealalla
                                                 
Työyhteisöosaaminen ja Ammatillinen englanti 5
       
               
                   
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 2, Ortopedia, Fysiatria ja Kirurgia 5
       
             
                     
Yleisimmät alaraaja-amputaatiot ja protetisointi 5
       
               
                   
Päivittäiset toiminnot eri ympäristöissä 5
       
             
                     
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5
       
             
                     
Yrittäjyys ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5
       
             
                   
30000030000000017.512.50000000000
Asiakkuus apuvälinealalla
                                                 
Asiakkaan toimintakyvyn arviointi ja analyysi, neuroanatomia ja -fysiologia 10  
       
                 
               
Apuvälinepalveluiden prosessien suunnittelu ja toteutus, Työelämän Ruotsi 10  
       
               
                 
Työelämäharjoittelu 1 5  
       
               
                 
Lääketieteelliset aineet 5  
       
                 
               
03000003000000000151500000000
Apuvälineosaaminen
                                                 
Erityisjalkineet 5  
         
                 
             
Lyhyet alaraajan ortoosit 5  
         
                 
             
Yläraajan ja vartalon ortoosit 5  
         
                   
           
Työelämäharjoittelu 2 10  
         
                   
           
Jalkaterän ortoosit 5  
         
                 
             
03000000300000000001515000000
Apuvälinealan kehittäminen ja apuvälineosaaminen
                                                 
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Jalkaterä-, lonkka-, yläraaja-amputaatiot ja protetisointi 5    
         
                   
         
Liikkumisen apuvälineet 10    
         
                     
       
Teknologia apuvälinealalla 5
     
           
                       
50250500025002.52.500000010150000
Apuvälineosaamisen syventäminen
                                                 
Työelämäharjoittelu 3 10    
           
                     
     
Pitkät alaraajan ortoosit 5    
           
                       
   
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
00250000002500000000000151000
Apuvälinealan asiantuntijuuden kehittyminen
                                                 
Asiantuntijuus ja johtaminen apuvälinealalla 5    
           
                     
   
Työelämäharjoittelu 4 10      
           
                         
Opinnäytetyön raportointi- ja julkistaminen 5      
           
                       
005150000051500000000002.52.52.512.5
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060153030303030301512.517.517.512.51515151512.517.517.512.52.512.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Tutkintojen taso:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkinnon profiili:
Katso tutkinnon yleinen kuvaus internet-sivuilta: www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-sosiaali-ja-terveysala/apuvalinetekniikka/
Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit:
Apuvälineteknikko työllistyy sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään pääasiallisesti apuvälineitä valmistavien yritysten palvelukseen sekä sairaaloiden tai eri laitosten apuvälineyksiköihin. Hänellä on valmiudet toimia itsenäisenä ammatin harjoittajana. Apuvälineteknikko toimii asiakaspalvelutehtävissä, työjohtotasoisena tai vastaavana suunnittelu- ja valmistustehtävissä sekä oman erityisalansa asiantuntijana kuntoutusryhmissä. Hän voi toimia myös myynti- ja markkinointitehtävissä apuvälineitä ja kuntoutuslaitteita toimittavissa yrityksissä. Tulevaisuudessa myös ympäristön hallinnan ja kommunikaation apuvälineet kuuluvat apuvälineteknikon toimenkuvaan.
Apuvälineteknikkokoulutuksen keskeisiä ydinosaamisalueita ovat seuraavat:
1.Asiakaslähtöinen, moniammatillinen osaaminen
2.Apuvälinetarpeen ja toimintakyvyn arviointi
3.Apuvälinepalveluosaaminen
4.Työmenetelmät ja materiaaliosaaminen
5.Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen
6.Tutkimus- ja kehittämisosaaminen.
Opiskelussa korostuvat työelämälähtöisyys, kansainvälisyys ja tulevaisuuden haasteet sekä reflektiivinen, kriittinen ja tutkimuksellinen työn ote. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua omaa ammatillista kehittymistään tukeviin moniammatillisiin projekteihin sekä ammattikorkeakoulun sisällä että yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijalla on myös mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon.
Erityispääsyvaatimukset:
Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.
Osaamisperusteinen opetussuunnitelma ja sen osaamistavoitteet kertovat, minkälaista osaamista opiskelijan edellytetään saavuttavan, sekä auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa olemassa olevaa osaamistaan ja tulevaa oppimistaan. Opiskelijan omat valinnat, aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) sekä joustavat toteutusmallit mahdollistavat yksilöllisen opintopolun rakentamisen. Opintopolku kuvataan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS).
Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt:
Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa. Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään kaksiportaista arviointikehikkoa, jollei opintojaksolle ole erikseen opintojaksokohtaisia arviointikriteerejä.
Valmistumisen vaatimukset:
Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.