Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Tradenomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Raisa Varsta
+358 40 017 1517
raisa.varsta@metropolia.fi

PL 4071, 00079 METROPOLIA
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi hakija on suorittanut vähintään 40 op korkeakoulutasoisia liiketaloudellisia opintoja. Lisäksi hakijalla on oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet: >>

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä: >>

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtävissä tarvittava liiketaloudellinen osaaminen. Opiskelijalla on valmistuessaan näyttöä liiketoimintaympäristön ja oman alansa analysointikyvystä, liiketoiminnan/organisaation kehittämissuunnitelmien tieto- ja tutkimusperusteisesta valmistelusta ja vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Opiskelija voi halutessaan syventää erityisesti laadunhallinnan osaamistaan valitsemalla henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa (HOPS) tätä kokonaisuutta tukevia opintoja.

Keskeiset oppimistulokset

Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma tuottaa osaamista, joka keskittyy neljän ydinosaamisen ympärille:
1. analyyttinen ja menetelmäosaaminen
2. strateginen ja innovaatio-osaaminen
3. syventävä liiketoimintaosaaminen
4. liiketoiminnan kehittäminen
Opetussuunnitelman jokainen moduuli ja sen opintojakso tuottaa tai syventää erityisesti yhtä em. kompetenssialueista, ks. opintojaksokuvaukset.

Lisäksi tutkinto-ohjelma vahvistaa opiskelijan osaamista ns. yleisten kompetenssien alueilla siten kuin ne on ilmaistu EQF7/NQF7-kvalifikaatiokuvauksissa. Näitä ovat: oppimisosaaminen; eettinen osaaminen; työyhteisöosaaminen; innovaatio-osaaminen; sekä kansainvälinen osaaminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voi toimia vaativien muutos- ja kehittämishankkeiden johtajana, liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä.

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena ja on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opetus (lähiopetuksena/verkossa tai näiden yhdistelmänä) järjestetään arki-iltaisin, joskus perjantai-iltapäivä + ilta -yhdistelmänä ja /tai lauantaisin. Opetussuunnitelman tarjoama valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Opintojen kesto on 2 vuotta työn ohessa.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työssäkäyvät opiskelijat tuovat mukanaan kontaktit omiin työnantajayrityksiinsä. Opintojaksoilla hyödynnetään yritysten edustajia vierailevina puhujina. Yritysten hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja nivotaan opintojaksojen sisältöihin kaikilla jaksoilla. Työelämän edustajat ovat mukana myös neuvottelukunnassa, joka osallistuu opetussuunnitelmatyöhön.

Opiskelijavaihto

Kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon. Tavoitteena on tarjota kaikille tutkinnon opiskelijoille mahdollisuus opintomatkaan ulkomaille. Yhteistyö Metropolian lukuisien Master’s-ohjelmien kesken edistää opiskelijoiden kansainvälistymisvalmiuksia. Kansainvälistä näkökulmaa syventää osaltaan myös Metropolian Master’s Summer School vierailevien luennoitsijoineen.