OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma
Ylempi AMK-tutkinto

Älykkään teollisuuden tutkinto-ohjelma
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Jarno Varteva
jarno.varteva@metropolia.fi
p. 040 334 1591
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_1.8.18.pdf

Tutkinnon profiili

Älykkään teollisuuden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on räätälöity teollisuudessa toimiville tekniikan alan ammattilaisille.
Opinnot on suunnattu insinööreille, joiden insinöörin tutkinto on
• automaatiotekniikan
• elektroniikan
• kemiantekniikan
• prosessitekniikan
• teollisen sähkötekniikan tai
• joltain näiden lähialalta
Opinnot antavat näiden alojen teollisuudessa toimiville insinööreille työkaluja oman työnsä, työmenetelmien ja teollisten prosessien kehittämiseen.

Keskeiset oppimistulokset

Opinnot syventävät opiskelijan aiempaa teknistä osaamistasi ja valmistavat entistä paremmin toimimaan modernin älykkään teollisuuden tarjoamassa työympäristössä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritetty yhdessä teollisen työelämän kanssa ja se tarjoaa ratkaisuja teollisuuden jatkuvasti kehittyviin tarpeisiin.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Moderni teollisuus on kehittynyt valtavasti vuosituhannen alun aikana ja kehitys kiihtyy edelleen. Tässä koulutuksessa opiskelijoille pyritään tarjoamaan läpileikkaus teollisuuden uusimmista tuotantoteknologioista siten, että jokainen opiskelija pääsee vähintään jollain tasolla soveltamaan näitä tekniikoita omassa organisaatiossaan ja toteuttamaan kehittämisprojektin, joka raportoidaan oppilaitokselle opinnäytetyönä.
Tämän jälkeen opiskelijoiden mahdollisuudet työllistyä alan yrityksiin kansallisesti ja kansainvälisesti kasvavat merkittävästi.

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H).

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa ja lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin. Osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat työskentelevät erilaisissa työyhteisöissä ja heillä on vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus ennen YAMK-opintoja.
Opinnäytetyössä opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tutkimuksellisen kehittämistyön yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihdon mahdollisuudesta ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa voidaan neuvotella.