OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Laboratorioalan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Laboratorioalan koulutusohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Laboratorioanalyytikko (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Koulutusvastaavat
Mia Ruismäki ja Tiina Soininen
+358 20 783 5000
PL 4021
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Tekniikan koulutusohjelmien yleiset pääsyvaatimukset

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Laboratorioalan koulutusohjelmassa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun yleisiä AHOT-käytäntöjä: Muissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen käyttäminen korvaavina suorituksina on mahdollista. Opintoja voidaan suorittaa myös näyttöinä. Korvaavat suoritukset voivat sisältää aikaisempia opintoja tai työkokemusta. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.

Tutkinnon profiili

Laboratorioalan opiskelussa painotetaan laiteanalytiikkaa sekä laboratorion laatujärjestelmien ja työturvallisuuden osaamista. Laboratorioanalyytikot osaavat tehdä vaativia kemiallisia ja biologisia laboratorioanalyysejä, kuin myös kehittää ja validoida niitä. He tuntevat laboratorion toiminnan kokonaisuudessaan ja kykenevät itsenäisesti vastaamaan laboratorion toiminnoista.

Keskeiset oppimistulokset

Suuntautumisvaihtoehdoilla, ”Syventävä kemiallinen analytiikka” ja ”Biotieteet”, vastataan koko metropolialueen laboratorioiden työvoiman tarpeeseen.

Syventävässä kemiallisessa analytiikassa perehdytään syvällisesti laiteanalytiikkaan, syntetiikkaan ja analyysimenetelmien kehittämiseen ja validointiin.

Biotieteissä syvennetään mikro- ja molekyylibiologian teoreettista osaamista sekä kykyä hallita alaan liittyviä vaativia laboratoriotekniikoita. Bioinformatiikkaa opitaan käyttämään DNA-sekvenssien analysoinneissa, PCR-reaktioiden suunnitteluissa sekä proteiinirakenteen tutkimisessa. Laboratorioanalyytikot hallitsevat soluviljely- ja mikroskopointitekniikat sekä modernit mikrobiologiset tutkimusmenetelmät.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Laboratorioanalyytikot työskentelevät pääsääntöisesti laboratorioympäristössä. Työpaikat ovat tutkimuslaitoksissa, viranomaislaboratorioissa sekä teollisuudessa. Laboratorioalan työkenttä on hyvin laaja-alainen; koulutus antaa valmiudet työskennellä mm. ympäristötutkimuksen, elintarvikevalvonnan, lääkekehityksen, biologisen ja biolääketieteellisen tutkimuksen sekä kemian teollisuuden tutkimuksen ja kehityksen parissa. Metropoliasta valmistuneiden laboratorioanalyytikoiden työnimikkeitä ovat olleet esimerkiksi laboratorioanalyytikko, laboratoriomestari, tutkimusavustaja/apulainen tai laboratoriokoordinaattori.

Jatko-opinnot

- hakukelpoinen ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoihin
- hakukelpoinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vähintään kolmen vuoden soveltuvan työkokemuksen ja 30 op lisäopintojen esim. erikoistumisopintojen jälkeen
- hakukelpoinen yliopistojen ”Bachelorista Masteriksi”-koulutusohjelmiin.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Jokaiselle opintosuoritukselle on laadittu osaamisperustainen arviointikriteeristö, joka on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Valmistuminen

Valmistumisen vaatimuksena on hyväksytysti suoritetut opinnot.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopiskelu

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto