OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma > Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Terveyden edistäminen ja suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen
                                                 
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
     
           
                       
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5
     
           
                       
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                       
Terveysalan turvallisuus 5
     
           
                       
Suun omahoidosta kliiniseen suunhoitoon -projekti 10
     
           
                       
Asiakaspalvelu ja ohjaus 5
       
             
                   
Terveyden edistäminen 5
       
             
                   
Suun terveyttä leikin keinoin -projekti 5
       
             
                   
Hammaslääketieteen perusteet 5
       
             
                   
Suun terveydenhoitotyön simulaatio -projekti 10
       
             
                   
60000303000000151515150000000000
Kliinisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen
                                                 
Lapsen suun terveyden lukutaito -projekti 10  
       
               
               
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5  
       
               
               
Nuoren ja aikuisen terveyskäyttäytyminen -projekti 15  
       
               
               
Suun sairauksien ja yleissairauksien vastavuoroinen yhteys 5  
         
                 
           
Suun terveydenhoitotyön kulttuurinen monimuotoisuus -projekti 15  
         
                 
           
Suu infektioporttina –aikuisen suunhoidon haaste - projekti 10  
         
                 
           
06000003030000000015151515000000
Kuntouttavan ja yhteisöllisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5    
           
                     
   
Moniasiantuntijuus suun terveydenhoitotyössä -projekti 10    
           
                     
   
Ikääntyneen suun terveys toimintakyvyn edistäjänä -projekti 10    
         
                   
       
Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet 15 op
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
004500000301500000000015157.57.500
Itsenäisen ja konsultatiivisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen
                                                 
Suun terveys yleisterveyden edistäjänä -projekti 10      
           
                       
Itsenäinen suunterveydenhoitotyö – silta työelämään -projekti 15      
           
                       
Johtaminen ja yrittäjyys 5      
           
                       
00030000000300000000000001515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060453030303030301530151515151515151515157.57.51515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta. Opetussuunnitelma palvelee tietolähteenä myös työelämää ja kansainvälisiä kumppaneita.
Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opinnoista 50 op on kaikille terveyspalveluiden tutkinto-ohjelmakokonaisuuden opiskelijoille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen Metropolian yhteiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen, joka voi koostua yhdestä tai useammasta monialaisesta opintokokonaisuudesta, ja myös vapaasti valittavista opinnoista. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden.
Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimista tukevissa oppimisympäristöissä, mm. Lääkehoidon, Terveyden edistämisen ja Simulaatio-oppimisympäristöissä. Itsenäisen opiskelun oppimisympäristöt taas tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden harjaantua kliinisissä taidoissa. Opetusta on kehitetty lisäämällä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Oppimisessa opiskelija on oman oppimisensa vastuunkantaja. Opiskelijan osaamista arvioidaan opintojen aikana seuraavilla osaamisalueilla: ammatillinen tietoperusta, ammatillinen taito ja toiminta, eettisyys, yhteistyö ja kehittäminen. Opiskelija saa valmiudet jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Suuhygienistitutkinnon alkuvaiheessa, ennen potilaiden kanssa työskentelyä, harjoittelu toteutuu simuloidussa oppimisympäristössä oppimisstudiossa. Siellä opiskelija harjoittelee kliinistä suun terveydenhoitotyötä. Simulaatioympäristö luo jäljitelmän kliinisestä potilaan hoitotilanteesta. Tällöin opiskelijan motoriset taidot ja hoitoympäristön hallinta kehittyvät. Kliinisten hoitotaitojen kartuttua opiskelija harjoittelee kliinistä suun terveydenhoitotyötä Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla. Siellä opiskelijat hoitavat Helsingin kaupungin Suun terveydenhuollon hammaslääkäreiden lähettämiä potilaita joko itsenäisesti tai ammatillisena tiimityönä Helsingin yliopiston hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa.
Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijaliikkuvuuden korkeakoulujen sisällä ja välillä. Lisäksi se helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailua.
Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.