OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Konservoinnin tutkinto-ohjelma > Konservointi, Maalaustaiteen konservointi
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Konservointi, Maalaustaiteen konservointi

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattia tukevat opinnot
                                                       
Museologia I 5
       
               
                       
Museologia II 5    
         
                       
           
Orientoivat opinnot 5
     
             
                           
Esitystekniikat ja valokuvauksen perusteet 5
     
             
                           
Metodologia ja tutkimusviestintä 5      
             
                           
Yritystoiminta ja ammatillinen viestintä 5    
         
                     
           
Taide-, kulttuuri- ja materiaalihistoria I 5
       
               
                       
Taide-, kulttuuri- ja materiaalihistoria II 5  
       
                 
                   
2051051010501000555552.52.5002.57.500002.52.5
Materiaaliopinnot
                                                       
Kultaus 5
     
             
                           
Kehykset ja kehystys; integroitu englannin kieli 3 op 5
       
               
                       
Historialliset maalaustekniikat; puupohja 5
       
               
                       
Historialliset maalaustekniikat; kangaspohja 5  
         
                   
               
Kemia I 5
     
             
                           
Kemia I jatko 5
       
               
                       
Kemia II 5  
       
                 
                   
Kemia III; Pigmentit syventävä ja Analyyttiset tutkimusmenetelmät 5  
         
                   
               
25150010155100000557.57.52.52.55500000000
Konservointiopinnot
                                                       
Johdatus maalaustaiteen konservointiin 5
     
             
                           
Kultauksen ja pintakäsittelyjen konservointi 5
     
             
                           
Puulle maalatun taiteen ja polykromien konservointi; integroitu Mikrobiologia 3 op ja Ruotsin kieli 3 op 15  
       
                 
                   
Kangaspohjaisten maalausten rakenteellinen konservointi 10    
         
                     
           
Maalausten puhdistus ja lakanpoisto 5    
         
                     
           
Maalausten kittaus ja restaurointimaalaus 5    
         
                     
           
Johdatus paperipohjaisen taiteen konservointiin 5      
           
                         
   
Modernin ja nykytaiteen konservointi 10      
           
                         
   
Modernit materiaalit ja teollinen kulttuuriperintö 5      
           
                         
   
Tutkimusvalokuvaus 5  
       
                 
                   
102020201002002002005500101000101000101000
Projektioppiminen
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Maalaustaiteen konservoinnin projekti I 5
       
               
                       
Syventävä ammatillinen projekti 10      
             
                           
Maalaustaiteen konservoinnin projekti II 5      
           
                         
   
5010150500100510002.52.5000055002.52.555
Ammatillinen kehittyminen ja työssäoppiminen
                                                       
Työharjoittelu I 15  
         
                     
               
Työharjoittelu II 15    
           
                         
       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
01515150001501501500000001500015007.57.5
Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Maalaustaiteen lakat ja lakkaustekniikat 5    
           
                       
       
00500000050000000000002.52.50000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60556055303030254020253015151515151552017.522.52.517.512.512.51515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Maalaustaiteen konservointi

Konservointi

Konservoinnin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Osaamisen perusteena ovat konservaattorin ammatin yleiset kompetenssit, joissa on otettu huomioon yleiseurooppalaiset museo- ja konservointialaa koskevat vaatimukset (ENCORE, ICOM, E.C.C.O.) sekä NKF:n tasovaatimukset. Konservaattorin osaaminen muodostuu materiaalianalyyttisestä osaamisesta, konservointi-, dokumentointi- ja kontekstiosaamisesta sekä kokoelmaosaamisesta.

Opetussuunnitelma rakentuu ammattia tukevista opinnoista, materiaali- ja konservointiopinnoista, projekti- ja työssäoppimisesta, valinnaisista ja vapaavalintaisista opinnoista, työharjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Digitaaliset taidot ovat osa opintoja. Opinnoissa painotetaan ryhmätyötaitoja ja projektinhallintataitoja konservointiosaamisen ohella. Osa opinnoista on yhteisiä kaikille konservoinnin opintopoluille.

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Opiskelija voi syventää osaamistaan valitsemalla toisen opintopolun kursseista valinnaisia tarjolla olevia opintoja enintään 15 op.
Vapaasti valittavissa opinnoissa on mahdollisuus valita omalle opintopolulle suunnatuista kursseista tai Metropolia yleisestä tarjontakorista.

Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opintojen aikana kansainväliseen vaihtoon ja/tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla.

Työelämäyhteistyö
Koulutuksen aikana tehdään yhteistyöhankkeita museoiden, konservointiyritysten sekä julkisen hallinnon kanssa. Yhteistyötä työelämän ja Metropolian muiden koulutusalojen kanssa toteutetaan myös Innovaatioprojektin (10 op) sekä muiden projektiopintojen yhteydessä.