OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Sosiaalialan tutkinto-ohjelma > Sosiaaliala
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Sosiaaliala

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Sosiaalipedagoginen orientaatio
                                                 
Oppimisen valmiudet 5
     
           
                         
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5
     
           
                         
Johdanto sosiaalipedagogiikkaan 5
     
           
                         
1500015000000150000000000000
Sosionomin toimintaympäristö ja työ
                                                 
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys 5
     
             
                       
Sosionomin työn luonne ja monet ympäristöt 10
     
             
                       
1500015000000015000000000000
Ihmisen osallisuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Ihmisen kasvu ja kehitys 5
       
             
                     
Lapsen kasvu ja kehitys 5
       
             
                     
Sosiaalinen osallisuus ja syrjäytyminen 5
       
             
                     
Lasten ja lapsiperheiden arki suomalaisessa yhteiskunnassa 5
       
             
                     
Yksilö- ja yhteisöohjaus 5
       
             
                     
2500002500000002500000000000
Elämänkulun tukeminen sosiaalipedagogisessa työssä
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Elämänkulun tukeminen sosiaalipedagogisessa työssä ja 1. harjoittelu 15
       
               
                   
Elämänkulun tukeminen varhaiskasvatuksessa ja 1. harjoittelu 15
       
               
                   
3000003000000000300000000000
Vahvistaminen sosiaalipedagogisessa työssä
                                                 
Vahvistaminen, eettisyys ja työn haasteet 10  
       
               
                 
Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu 5  
       
               
                 
0150000150000000015000000000
Monenlaiset elämät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Lastensuojelu 5  
       
                 
               
Mielenterveys ja päihteet 5  
       
                 
               
Vammaisuus, pitkäaikaissairaus ja erityiskasvatus 5  
       
                 
               
Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa 5  
       
                 
               
0200000200000000002000000000
Sosiaaliturvan kokonaisuus ja asiakkaiden ohjaaminen
                                                 
Sosiaalipalvelutyö 10  
         
                 
             
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5  
         
                 
             
0150000015000000000150000000
Sosiaalipedagoginen asiakastyö
                                                 
2. harjoittelu 15  
         
                 
           
01500000150000000007.57.5000000
Monialaisuuden syveneminen
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
         
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5    
         
                   
         
0015000001500000000001500000
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Erityiskasvatus elämän eri vaiheissa 5    
         
                   
 
   
Moninainen sosiaaliohjaus
                                                 
Aikuissosiaaliohjaus 5    
         
                   
 
   
Sosiaaliturva arjen käytännöissä 5    
         
                   
 
   
Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta 5    
         
                   
 
   
Sosiokulttuurinen innostaminen
                                                 
Sosiaalipedagoginen yhteisötyö 5    
         
                   
 
   
Luovat menetelmät 5    
         
                   
 
   
Innostaminen yhteisössä 5    
         
                   
 
   
Sosiaalipedagoginen työ perheiden parissa
                                                 
Nuoruus elämänvaiheena 5    
         
                   
 
   
Perheiden kanssa tehtävä työ 5    
         
                   
 
   
Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta 5    
         
                   
 
   
Varhaiskasvatus
                                                 
Varhaiskasvatustyön perusteet 5    
         
                   
 
   
Oppiminen varhaislapsuudessa 5    
         
                   
 
   
Varhaiskasvatustyön sisällölliset orientaatiot 10    
         
                   
 
   
007000000353500000000003503500
Sosiaalialan työn johtaminen ja kehittäminen
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                     
     
Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen 5    
           
                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                       
   
0015000000150000000000010500
Sosionomin ammatillisuuden vahvistuminen
                                                 
Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen 5      
           
                       
 
Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5      
           
                       
 
3. harjoittelu 20      
           
                       
00030000000300000000000002010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 8565100303055353050503015152530152022.57.5153510402010

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

OPISKELU SOSIAALIALAN TUTKINTO-OHJELMASSA
Sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa noudatetaan Metropolian yhteisiä Oppijan polun periaatteita. Opetus ja oppiminen toteutetaan työelämäläheisesti pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Opetuksessa hyödynnetään monia oppimisen tapoja, esimerkiksi tutkivaa oppimista ja projektioppimista. Opiskeluun kuuluu myös erilaisten sosiaalialan työtä kehittävien hankkeiden suunnittelu ja toteutus yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Kaikki opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana monialaisiin opintoihin. Opiskelijalla on mahdollisuus valita opintoja sekä sosiaalialan tutkinto-ohjelmasta että soveltuvasti myös muiden tutkinto-ohjelmien valinnaisista opinnoista yhteensä 30 op. Oppijan polussa opiskelijoita kannustetaan kansainväliseen toimintaan, kuten kansainvälisiin työharjoitteluihin, vaihto-ohjelmiin ja projekteihin. Koska sosiaalialan tutkinto-ohjelma toteutetaan sekä suomen että englannin kielellä, kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista englanniksi. Opiskelija voi suorittaa varhaiskasvatuksen sosionomi -kelpoisuuden opiskelemalla sovitun määrän varhaiskasvatuksen opintoja. Sosiaalialan tutkinto-ohjelman opinnot sisältävät opintojen ohjausta ensimmäisestä lukukaudesta lähtien opiskelijan oman HOPS:n mukaisesti. Toisesta lukukaudesta lähtien opintoihin sisältyy lisäksi ammatillisen kasvun ohjausta. Opiskelijan ammatillisen kasvun ryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa.
SOSIONOMI (AMK) KOULUTUKSEN PERUSTEHTÄVÄ
Sosionomi (AMK) koulutus tuottaa sosiaalipedagogista osaamista ja kekseliästä sosiaalisen asiantuntijuutta, joka vastaa kasvavan metropolialueen muuttuviin vaatimuksiin. Sosionomi toimii rohkeasti yhteiskunnallisena vaikuttajana sosiaalisen osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Sosionomi työskentelee huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. Sosionomilla on taito soveltaa osaamistaan ammatissaan ja kehittää ammattialaansa.
TUTKINTO-OHJELMASSA TAVOITELTU SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS
Sosionomin (AMK) ammattitaidon perusta on sosiaalipedagoginen työote. Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden vaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Sosiaalipedagogiikassa korostuu pedagogisen (kasvatuksellinen, oppimiseen liittyvä) ja sosiaalisen (yhteiskunnallinen) näkökulman yhdistäminen työssä. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten arjessa ja omissa elinympäristöissä. Sosionomilla on taitoa dialogiin erilaisten ihmisten kanssa, mikä edellyttää arkielämän moninaisuuksien arvostamista. Sosiaalipedagogisen osaamisen avulla vaikutetaan ihmisten toimintaedellytyksiin ja edistetään heidän voimaantumistaan. Asiantuntijuus konkretisoituu mm. sosiokulttuurisina taitoina sekä asiakaslähtöisenä ja osallistavana toimintana. Sosionomi osaa toimia kehittämisen ja johtamisen tehtävissä sekä edistää sosiaalista näkökulmaa verkostoituvissa ja moniasiantuntijuutta edellyttävissä hyvinvointipalveluissa myös sosiaalihuollon rajapinnoilla.
SOSIONOMI (AMK) -TUTKINNON KOMPETENSSIT
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu seuraaviin sosionomin osaamisalueisiin:
1. Sosiaalialan eettinen osaaminen
2. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
3. Ohjauksellinen osaaminen
4. Osallistava ja kriittinen yhteiskuntaosaaminen
5. Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
6. Työyhteisö- ja johtamisosaaminen