OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Sosiaalialan tutkinto-ohjelma > Sosiaaliala
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Sosiaaliala

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Sosiaalipedagoginen orientaatio
                                                 
Oppimisen valmiudet 5
     
           
                       
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5
     
           
                       
Johdanto sosiaalipedagogiikkaan 5
     
           
                       
15000150000007.57.5000000000000
Sosionomin toimintaympäristö ja työ
                                                 
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys 5
     
           
                       
Sosionomin työn luonne ja monet ympäristöt 10
     
           
                       
15000150000007.57.5000000000000
Ihmisen osallisuus
(Valitaan opintoja 15op)
                                                 
Ihmisen kasvu ja kehitys 5
       
             
                   
Lapsen kasvu ja kehitys 5
       
             
                   
Sosiaalinen osallisuus ja syrjäytyminen 5
       
             
                   
Lasten ja lapsiperheiden arki suomalaisessa yhteiskunnassa 5
       
             
                   
Yksilö- ja yhteisöohjaus 5
       
             
                   
25000025000000012.512.50000000000
Elämänkulun tukeminen sosiaalipedagogisessa työssä
(Valitaan opintoja 15op)
                                                 
Elämänkulun tukeminen sosiaalipedagogisessa työssä ja 1. harjoittelu 15
       
             
                   
Elämänkulun tukeminen varhaiskasvatuksessa ja 1. harjoittelu 15
       
             
                   
30000030000000015150000000000
Vahvistaminen sosiaalipedagogisessa työssä
                                                 
Vahvistaminen, eettisyys ja työn haasteet 10  
       
               
               
Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu 5  
       
               
               
015000015000000007.57.500000000
Monenlaiset elämät
(Valitaan opintoja 15op)
                                                 
Lastensuojelu 5  
       
               
               
Mielenterveys ja päihteet 5  
       
               
               
Vammaisuus, pitkäaikaissairaus ja erityiskasvatus 5  
       
               
               
Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa 5  
       
               
               
02000002000000000101000000000
Sosiaaliturvan kokonaisuus ja asiakkaiden ohjaaminen
                                                 
Sosiaalipalvelutyö 10  
         
                 
           
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5  
         
                 
           
01500000150000000007.57.5000000
Sosiaalipedagoginen asiakastyö
                                                 
2. harjoittelu 15  
         
                 
           
01500000150000000007.57.5000000
Monialaisuuden syveneminen
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5    
         
                   
       
0015000001500000000007.57.50000
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30op)
                                                 
Moninainen sosiaaliohjaus
                                                 
Aikuissosiaaliohjaus 5    
         
                   
       
Sosiaaliturva arjen käytännöissä 5    
         
                   
       
Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta 5    
         
                   
       
Sosiokulttuurinen innostaminen
                                                 
Sosiaalipedagoginen yhteisötyö 5    
         
                   
       
Luovat menetelmät 5    
         
                   
       
Innostaminen yhteisössä 5    
         
                   
       
Sosiaalipedagoginen työ perheiden parissa
                                                 
Nuoruus elämänvaiheena 5    
           
                     
   
Perheiden kanssa tehtävä työ 5    
           
                     
   
Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta 5    
           
                     
   
Varhaiskasvatus
                                                 
Varhaiskasvatustyön perusteet 5    
           
                     
   
Oppiminen varhaislapsuudessa 5    
           
                     
   
Varhaiskasvatustyön sisällölliset orientaatiot 10    
           
                     
   
Erityiskasvatus elämän eri vaiheissa 5    
           
                     
   
0065000003035000000000151517.517.500
Sosiaalialan työn johtaminen ja kehittäminen
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                     
   
Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
Sosionomin ammatillisuuden vahvistuminen
                                                 
Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen 5      
           
                       
Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5      
           
                       
3. harjoittelu 20      
           
                       
00030000000300000000000001515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 8565953030553530455030151527.527.517.517.5151522.522.525251515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

OPISKELU SOSIAALIALAN TUTKINTO-OHJELMASSA
Sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa noudatetaan Metropolian yhteisiä Oppijan polun periaatteita. Opetus ja oppiminen toteutetaan työelämäläheisesti pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Opetuksessa hyödynnetään monia oppimisen tapoja, esimerkiksi tutkivaa oppimista ja projektioppimista. Opiskeluun kuuluu myös erilaisten sosiaalialan työtä kehittävien hankkeiden suunnittelu ja toteutus yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Kaikki opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana monialaisiin opintoihin. Opiskelijalla on mahdollisuus valita opintoja sekä sosiaalialan tutkinto-ohjelmasta että soveltuvasti myös muiden tutkinto-ohjelmien valinnaisista opinnoista yhteensä 30 op. Oppijan polussa opiskelijoita kannustetaan kansainväliseen toimintaan, kuten kansainvälisiin työharjoitteluihin, vaihto-ohjelmiin ja projekteihin. Koska sosiaalialan tutkinto-ohjelma toteutetaan sekä suomen että englannin kielellä, kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista englanniksi. Opiskelija voi suorittaa varhaiskasvatuksen sosionomi -kelpoisuuden opiskelemalla sovitun määrän varhaiskasvatuksen opintoja. Sosiaalialan tutkinto-ohjelman opinnot sisältävät opintojen ohjausta ensimmäisestä lukukaudesta lähtien opiskelijan oman HOPS:n mukaisesti. Toisesta lukukaudesta lähtien opintoihin sisältyy lisäksi ammatillisen kasvun ohjausta. Opiskelijan ammatillisen kasvun ryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa.
SOSIONOMI (AMK) KOULUTUKSEN PERUSTEHTÄVÄ
Sosionomi (AMK) koulutus tuottaa sosiaalipedagogista osaamista ja kekseliästä sosiaalisen asiantuntijuutta, joka vastaa kasvavan metropolialueen muuttuviin vaatimuksiin. Sosionomi toimii rohkeasti yhteiskunnallisena vaikuttajana sosiaalisen osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Sosionomi työskentelee huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. Sosionomilla on taito soveltaa osaamistaan ammatissaan ja kehittää ammattialaansa.
TUTKINTO-OHJELMASSA TAVOITELTU SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS
Sosionomin (AMK) ammattitaidon perusta on sosiaalipedagoginen työote. Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden vaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Sosiaalipedagogiikassa korostuu pedagogisen (kasvatuksellinen, oppimiseen liittyvä) ja sosiaalisen (yhteiskunnallinen) näkökulman yhdistäminen työssä. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten arjessa ja omissa elinympäristöissä. Sosionomilla on taitoa dialogiin erilaisten ihmisten kanssa, mikä edellyttää arkielämän moninaisuuksien arvostamista. Sosiaalipedagogisen osaamisen avulla vaikutetaan ihmisten toimintaedellytyksiin ja edistetään heidän voimaantumistaan. Asiantuntijuus konkretisoituu mm. sosiokulttuurisina taitoina sekä asiakaslähtöisenä ja osallistavana toimintana. Sosionomi osaa toimia kehittämisen ja johtamisen tehtävissä sekä edistää sosiaalista näkökulmaa verkostoituvissa ja moniasiantuntijuutta edellyttävissä hyvinvointipalveluissa myös sosiaalihuollon rajapinnoilla.
SOSIONOMI (AMK) -TUTKINNON KOMPETENSSIT
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu seuraaviin sosionomin osaamisalueisiin:
1. Sosiaalialan eettinen osaaminen
2. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
3. Ohjauksellinen osaaminen
4. Osallistava ja kriittinen yhteiskuntaosaaminen
5. Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
6. Työyhteisö- ja johtamisosaaminen