OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK) > Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset syventävät opinnot
                           
Kehittäjäosaaminen
                           
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
     
             
Organisaation ja prosessien kehittämismenetelmät 5
 
       
           
Henkilökohtainen kasvu 5
 
   
       
Innovatiivinen johtajuus
                           
Tulevaisuuden liiketoimintamallit 5
 
     
             
Strateginen dialogi yrityksen menestystekijänä 5
   
       
         
Esimiehenä kehittyminen 5
   
         
       
30017.512.50011.36.36.36.30000
Johtamisosaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Monimuotoisuuden johtaminen 5  
   
         
     
Osaamispääoman johtaminen 5  
   
           
   
Yrityksen yhteiskuntavastuu 5  
   
         
     
Työ- ja esimiesjuridiikka 5  
     
           
 
Laadun johtaminen 5  
     
             
Liiketoimintatiedon hallinta (BI) 5  
   
           
   
0300020100000101055
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 30
15157.57.57.57.53.83.83.83.83.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4545252027.517.515.110.110.110.113.813.88.88.8

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma laajentaa ja syventää asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtävissä tarvittavaa liiketaloudellista osaamista. Opiskelijalla on valmistuessaan näyttö liiketoimintaympäristön ja oman alansa analysointikyvystä, liiketoiminnan/organisaation kehittämissuunnitelmien tieto- ja tutkimusperusteisesta valmistelusta ja vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Hänellä on valmiudet toimia muutosagenttina ja esimiesasemassa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tai toimia yrittäjänä.

Tutkintoon sisältyvät seuraavat opinnot:
- Yhteiset syventävät opinnot (30 op)
- Johtamisosaamisen syventäminen (20 op)
- vapaasti valittavat opinnot (10 op)
- opinnäytetyö (30 op)

Syventävät ammattiopinnot lisäävät opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä kompetensseja sekä johtamis- ja kehittämisosaamista. Muut syventävät opinnot opiskelija valitsee urakehitystarpeidensa mukaan vaihtoehtoisesti johtamisen, esimiestyön, laadunhallinnan tai ICT:n hyödyntämisen alueelta. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi laajentaa tai syventää osaamistaan. Opiskelija laatii HOPS:n, jonka laatimista auttaa yksilöllinen vuorovaikutus- ja johtamisvalmiuksien kartoitus.

Opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä, joka tehdään toimintatutkimuksellisella otteella omalla työpaikalla tai muussa yhteistyöorganisaatiossa ja jonka edistymisestä raportoidaan opinnäytetyöseminaareissa. Kypsyysnäyte on opinnäytetyöprosessin viimeinen erillissuoritus.

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena ja on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin, noin kahtena iltana viikossa. Opintojen kesto on 2 vuotta työn ohessa opiskellen. Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa kokoaikaisen opiskelun.