OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Musiikin tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Musiikin tutkinto-ohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Muusikko (AMK), Musiikkipedagogi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö Paula Turkkila
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4042, 00079 METROPOLIA
paula.turkkila[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Tutkinto järjestää erillisen valintakokeen. Valintakokeessa menestyminen edellyttää pidempiaikaista musiikin harrastamista tai musiikin opiskelua.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustettua aiemmin hankittua osaamista. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Tutkinnon profiili

Musiikin ja musiikkipedagogiikan laaja-alaisimmat huippuosaajat kasvavat Metropoliassa.
Musiikin koulutus tarjoaa mahdollisuudet monipuolisiin työtehtäviin esiintymisestä ja musiikin luomisesta sen opettamiseen sekä musiikkituotannon tehtäviin. Metropoliassa musiikin koulutus antaa musiikin ja musiikkipedagogiikan laaja-alaisimman koulutuksen. Monialainen korkeakoulumme tarjoaa parhaan osaamisen musiikkielämää uudistavaksi ammattilaiseksi sekä erinomaiset verkostot tulevaisuuden työhön taidetoiminnassa tai kulttuuriyrittäjänä.
Koulutuksesta vastaa ammattitaitoinen ja kokenut opettajakunta, joka on ajassa kiinni ja vaikuttaa aktiivisesti musiikkimaailmassa. Sijaintimme pääkaupunkiseudulla tarjoaa sinulle Suomen parhaat musiikkimaailman verkostot ja monialaiset työllistymismahdollisuudet.
Metropolian musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuu musiikkipedagogeja ja muusikkoja, sekä rytmi- että klassisen musiikin ammattilaisia.
Musiikkipedagogi AMK taitaa oman soittimensa teknisesti ja taiteellisesti ja osaa toimia musiikin opetus- ja kasvatustehtävissä erilaisten oppijoiden kanssa.
Muusikko AMK on rytmimusiikin eri tyylilajeja hallitseva instrumentalisti tai musiikin luomisen, tuottamisen ja musiikkiteknologian taitaja.
Metropolian pop/jazz- sekä klassisen musiikin koulutukset ovat yhdistyneet vuonna 2014, minkä jälkeen Metropoliassa on vain yksi musiikin koulutus, jossa voi opiskella sekä klassista että rytmimusiikkia.
Katso http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-kulttuuri/musiikki/

Keskeiset oppimistulokset

Musiikkipedagogin tutkinto, osaamistavoitteet
Valmistuessaan opiskelija osaa toimia musiikkipedagogina mahdollistamassa elämyksellistä ja kannustavaa musiikin oppimista. Hän osaa hyödyntää taiteellista ja pedagogista osaamistaan oppijan vahvuuksille rakentuvan oppimisen ja pedagogisen vuorovaikutuksen kannattelijana. Hän hallitsee suuntautumisensa mukaan monipuolisesti musiikillisia ja pedagogisia työtapoja, taiteen soveltavan käytön mahdollisuuksia sekä kykenee suuntautumisensa mukaan toimimaan erilaisten ja eri-ikäisten oppijoiden, yksilöiden ja ryhmien ohjaajana ja opettajana.
Opiskelija ymmärtää musiikkikasvatuksen merkityksiä ja osaa perustella niitä oppijalle, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Opiskelijalla on valmiudet oman toimintansa reflektointiin, tiimityöskentelyyn ja ammatilliseen vuorovaikutukseen työyhteisöissä. Hän ymmärtää verkostojen merkityksen ammatillisessa kehittymisessä sekä tunnistaa jatkuvan oppimisen mahdollisuudet muuttuvan työelämän ja sen kehittämisen kulmakivenä.
Muusikon tutkinto, osaamistavoitteet
Valmistuessaan opiskelija osaa kehittää omia ja toteuttaa muiden taiteellisia näkemyksiä korkealla tasolla ja omaa näiden edellyttämät tiedot ja taidot. Hän on saanut valmiudet toimia eri musiikkityyleissä ammattimaisesti ja luovasti. Opiskelija on saanut kokemusta julkisista esiintymisistä ja niihin liittyvistä velvollisuuksista ja käytännöistä. Hän kykenee tasokkaaseen ja luovaan musiikin tekemiseen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä.
Opiskelija osaa hyödyntää uusinta teknologiaa oman taiteellisen ilmaisunsa tukena ja kehittämisessä. Hän osaa verkostoitua, on perehtynyt alan kotimaiseen ja ulkomaiseen toimijakenttään ja on laajentanut työelämäyhteyksiään. Opiskelija ymmärtää hyvien työelämä- ja elämänhallintataitojen merkityksen työllistymisessä ja työhyvinvoinnissaan. Hän omaa hyvät projektinhallinta- ja vuorovaikutustaidot ja pystyy toimimaan asiantuntijana erilaisissa musiikkialan toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa hakea ja jäsennellä tietoa kriittisesti, analysoida ja reflektoida omaa ja toisten työskentelyä ja ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Hän osaa tuottaa ja tulkita nuottikuvaa ja muuta musiikillista graafista ja kirjallista ilmaisua. Opiskelija hahmottaa musiikin kehityslinjoja ja osaa sijoittaa oman tekemisensä historialliseen perspektiiviin. Hän ymmärtää yrittäjämäisen asenteen merkityksen työelämässä, musiikkiteollisuuden toimintaa, tekijänoikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä ja käytäntöjä sekä musiikkialalla vallitsevia sopimus- ja raportointimenettelyjä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Katso opetussuunnitelman kuvauksesta tai hakusivustolta http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-kulttuuri/musiikki/

Jatko-opinnot

Koulutuksesta valmistuneet voivat hakeutua jatko-opintoihin soveltuvaan taide- tai tiedekorkeakoulun maisterintutkintoon tai Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Kaikkien opintojaksojen arvioinnissa käytettävä arviointiasteikko ja -kehikko:
Hyväksytty (H): Vähintään vähimmäisvaatimukset täyttävä suoritus. Opiskelijan arviointikyky ja itsenäinen ajattelu ovat riittävällä tasolla.
Tyydyttävä (1-2): Vähimmäisvaatimukset täyttävä suoritus. Opiskelijan arviointikyky ja itsenäinen ajattelu ilmenevät rajallisesti.
Hyvä (3-4): Pääosin hyvä suoritus. Opiskelijan arviointikyky ja itsenäinen ajattelu keskeisimmillä osa-alueilla ovat hyvällä tasolla.
Kiitettävä (5): Erinomainen, selvästi tavanomaisesta erottuva suoritus. Opiskelijan arviointikyky ja itsenäinen ajattelu ovat erittäin korkealla tasolla.

Valmistuminen

Kaikkien vaadittavien opintojaksojen suorittaminen hyväksytysti tai hyväksi lukeminen. Vaadittavat opintojaksot ilmenevät valitun opintopolun mukaisesta ajoitussuunnitelmasta.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelman tutkintojen laajuus on 240 opintopistettä (ECTS) ja kesto 4 vuotta. Opiskelijoilta edellytetään kokopäiväistä opiskelua. Opinnot koostuvat ohjatusta opiskelusta, itsenäisestä työskentelystä ja harjoittelusta. Pääosa opetuksesta annetaan päiväsaikaan.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. 30 opintopisteen harjoittelu on jaettu usealle vuodelle opintojen aikana.

Opiskelijavaihto

Musiikin opiskelijalle on tarjolla laaja valikoima vaihtokorkeakouluja Erasmus- ja Nordplus-ohjelmien kautta. Opiskelijavaihdon suositusajankohta on opintojen kolmas vuosi.