OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Erikoistumiskoulutus > Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa erikoistumiskoulutus > Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa

Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot ja projektityö
                     
Fasilitoiva johtaminen 5
   
     
   
Tulevaisuuden ennakointi 5
   
     
   
Projektityö yrityksissä 10  
   
       
101001010005555
Datalähtöinen työskentely
(Valitaan opintoja 20 op)
                     
Datan keruu ja analyysi 5
 
   
       
VR- ja AR -tuotannon menetelmät ja työtavat 5
 
   
       
Palvelumuotoilu viestinnässä 5
 
   
       
Immersiivinen viestintä 5
   
     
   
Datan visualisointi 5
   
     
   
250151007.57.55500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35101520107.57.5101055

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutus toteuttaa valtioneuvoston asetuksessa 2014/1129 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita. Koulutus antaa valmiudet arvioida ja kehittää erikoisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin.
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet datalähtöisen tiedon hyödyntämiseen mediatuotteiden ja palvelujen toteuttamiseksi yhteistyössä moniammatillisessa tiimissä.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää laajojen digitaalisten data-aineistojen merkityksen mediassa ja journalismissa
- ymmärtää algoritmisen ajattelun periaatteet, koneoppimisen ja datalukutaidon perusteet
- ymmärtää hybridin mediaympäristön perusteet: ansaintalogiikka, sisältömarkkinointi ja asiakkuus, sosiaalisen median ja ammattimaisen median yhteys
- ymmärtää laajojen digitaalisten data-aineistojen ja informaatiovirtojen lähteet, analytiikan perusteet ja datan visualisoinnin
- tuntee datan keskeisiä perustyökaluja, kuten taulukkolaskentaohjelmia, tietokantaohjelmia ja visualisointityökaluja sekä tuntee faktantarkastuksen menetelmiä
- tuntee datan käyttöön liittyvät etiikan perusteet
- tunnistaa datajournalismin yhteydet aikaisempiin journalismin traditioihin, kuten tietokoneavusteiseen ja tutkivaan journalismiin
- osaa hyödyntää uutta teknologiaa ja data-aineistoja omalla erikoisalallaan
- osaa käyttää dataa osana uutta digitaalista journalistista kerrontaa, palvelumuotoilua tai tuotteen ja palvelun kehittämistä
- osaa etsiä ja tehdä tietopyyntöjä uusista digitaalisista dataaineistoista
- osaa analysoida, kehittää ja arvioida dataan perustuvaa materiaalia
- osaa innovoida uusia mediatuotteita ja palveluja asiakaslähtöisesti
- osaa jakaa omaa osaamistaan muille työyhteisössä
- tunnistaa ja osaa ennakoida työelämän tarpeet
- osaa toimia yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana