CURRICULA
Home > Bachelor Degrees (UAS), Daytime Studies > Information and Communication Technology > Information and Communication Technology, Software Engineering Study Path
Bachelor Degrees (UAS), Daytime Studies

Information and Communication Technology, Software Engineering Study Path

Spring 2019

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1S 1A 2S 2A 3S 3A 4S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientation to Information Technology
     
           
                       
Mobile Health Applications 15
     
           
                       
Game Development 15
     
           
                       
Web Technologies and Digital Media 15
     
           
                       
Smart IoT Devices 15
     
           
                       
120000606000000030303030000000000000
Fundamental Professional Studies
(Select 30 ECTS)
 
       
                 
                   
Basics of Software Engineering
(Select 30 ECTS)
 
       
                 
                   
Object-oriented Programming
                                                       
Object-oriented Applications and Databases 5                                                        
Programming Project 5                                                        
Physics of Sensors and Actuators 5                                                        
Web Programming
                                                       
Web Technologies 5                                                        
Web Project 5                                                        
Discrete Mathematics 5                                                        
Web Application Development 5                                                        
06000006000000000030300000000000
Advanced Professional Studies
(Select 60 ECTS)
 
       
                 
           
Software Engineering
(Select 60 ECTS)
 
       
                 
           
Software Structures and Models
                                                       
Data Structures, Algorithms and Interfaces 5                                                        
Description and Modelling Techniques 5                                                        
Software Engineering Project 1 5                                                        
Data Structures and Algorithms 5                                                        
Software Engineering
                                                       
User-centered Design 5                                                        
Design Patterns 5                                                        
Software Engineering Project 2 5                                                        
Open Interfaces and Open Data
                                                       
Open Interfaces and Open Data 5                                                        
Big Data and Data Mining 5                                                        
Probalility Calculus and Statistics 5                                                        
Data Handling and Machine Learning 5                                                        
Software Quality and Security
                                                       
Software Quality 5                                                        
Development of Safe and Secure Software 5                                                        
Data Encryption and Cryptomathematics 5                                                        
060600000606000000000030303030000000
Innovation Studies
(Select 15 ECTS)
     
           
                         
   
Innovation Project 10      
           
                         
   
Methodological Studies 5      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Elective Module and Elective Studies
(Select 30 ECTS)
   
           
                       
       
Engineering Swedish 5    
           
                       
       
Finnish as a Second Language: Finnish at Work 5    
           
                       
       
00400000004000000000000020200000
Work Placement
     
           
                       
Work Placement 1 15      
           
                       
Work Placement 2 15      
           
                       
00060000000303000000000000015151515
Bachelor's Thesis
     
           
                       
Bachelor's Thesis 15      
           
                       
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
ECTS credits per period / semester / academic year 120120100120606060606040754530303030303030303030202037.537.522.522.5

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Software Engineering Study Path

Students aquire the skills for software engineering professionals: project management, software engineering processes, models and tools.

Information and Communication Technology

Objective of the ICT education is to learn how to develop and use applications and systems needed for the communication between people, and companies, as well as between equipment, devices and things. In addition to the technical qualifications, the ICT engineer needs oral and written communication skills in different languages, business skills, as well as the negotiation and leadership skills. Given the rapid development of ICT industry, the engineer needs good learning skills, including the ability to follow the development of the ICT technologies but also an attitude to the continuous development from the lifelong learning perspective. International work environments, project based working and challenging tasks require the engineer to have good assessment and problem-solving skills. In particular, the client projects require good interpersonal skills but the development of social media applications and games requires good psychological and artistic stance and approach.

The extent of the education is 240 ECTS credits. First year of studies is organised in four study themes. They provide fundamental knowledge and skills in the field of ICT and also introduce the study paths in Information and Communication Technology Degree Programme. This enables a student to choose the most suitable study path for him/her. Mathematics, physics as well as computer science, English and business skills are integrated in the study themes.

Osaamistavoitteet

OPSin kehittämisessä on otettu huomioon Arene ry:n Tieto- ja viestintätekniikan kouluttajien verkoston laatimat osaamistavoitteet (kts. alla).

Arene ry
Tieto- ja viestintätekniikan kouluttajien verkosto 11.3.2016
Kompetenssikuvaus: Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, insinööri (AMK)

Kuvauksen laadinnassa on hyödynnetty mm. Arene ry:n ECTS-projektissa (2006) tuotettua aiempaa kompetenssimäärittelyä, TiVi-verkoston keskustelussa esiin tulleita päivitystarpeita sekä INSSI-Foorumin (2015) kompetenssityöpajan tuloksia. Työskentelyä ovat kommentoineet mm. Arenen TiViverkosto, Teknologiateollisuus ry sekä ammattikorkeakoulujen verkostojen toimijat. Työryhmä: Petteri Mäkelä (Seinäjoen AMK), Kauko Ojanen (Metropolia AMK), Ari Rantala (Tampereen AMK), Riitta Rontu (Oulun AMK), Janne Roslöf (Turun AMK) ja Ritva Saviluoto (Centria AMK).

Tässä dokumentissa määritellään Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin koulutuskohtaiset osaamistavoitteet
(ns. kompetenssit). Kompetenssit kuvaavat sitä osaamista, jonka jokaisen ko. koulutuksen suorittaneen insinöörin tulisi omata syventävien ammattiopintojen eriytyvistä valinnoista huolimatta. Kompetenssien tarkoituksena on toimia tukena ja suosituksena ko. koulutusta toteuttavien ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmatyössä Arene ry:n ns. yhteisten kompetenssien soveltamissuositusten ohessa.

Osaamisalue ”ICT-sovellusalan osaaminen” kuvaa opiskelijan syventävissä ammattiopinnoissa tavoiteltavan osaamisen tasoa ja tämä osaamisalue on tarkoitus korvata opetussuunnitelmassa paikallisesti määritellyillä ko. sovellusalan kompetenssikuvauksilla.

Osaamisalueet
Tutkinnon suoritettuaan Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK):
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun
- osaa soveltaa matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja sekä fysiikan lainalaisuuksia teknisessä ongelmanratkaisussa
Laitetekninen osaaminen
- tuntee sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet
- tuntee tietokoneen laitearkkitehtuurin ja ydinkomponenttien toimintaperiaatteen
- ymmärtää sulautettujen järjestelmien roolin digitalisaation mahdollistajina
Tietoverkko-osaaminen
- ymmärtää IP-pohjaisten tietoverkkojen ja niiden aktiivilaitteiden toiminnan
- osaa toteuttaa ja ylläpitää yksinkertaisia verkkoja
- ymmärtää tietoturvan merkityksen ja tunnistaa keskeiset tietoturvaan liittyvät uhkatekijät
Ohjelmistotekninen osaaminen
- ymmärtää ohjelmoinnin logiikan, osaa tulkita ohjelmakoodia ja hyödyntää ohjelmointia ongelmanratkaisussa
- tuntee oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet
- hallitsee tietokantojen suunnittelun ja toteutuksen perusteet
- ymmärtää käytettävyyden periaatteita ja osaa toteuttaa käyttöliittymiä
ICT-liiketoimintaosaaminen
- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut
- ymmärtää ICT-alan arvotuotantoketjun sekä oman panoksensa merkityksen osana yrityksen toiminnan kannattavuutta
- hallitsee taitoja johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja monialaisessa ja verkostoituneessa työyhteisössä
- omaa valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja teknologiayrittäjänä toimimiseen
- osaa dokumentoida työnsä tulokset
ICT-sovellusalan osaaminen *
- tuntee oman sovellusalansa teoreettiseen perustan
- osaa etsiä, tarkastella kriittisesti sekä yhdistellä ja soveltaa alansa viimeisintä teknistä tietämystä
- ymmärtää ICT:n ja oman sovellusalansa merkityksen yhteiskunnan ja organisaatioiden kehityksen mahdollistajana
- osaa hyödyntää alan uusia teknologioita nopeasti ja soveltaa niitä luovasti työelämässä
- huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet
* Huom.: Tämä osaamisalue on tarkoitus korvata varsinaisen OPS-työskentelyn yhteydessä ko. koulutuksen
painopisteen (suuntautumisvaihtoehto, pääaine tms.) osaamistavoitteita kuvaavilla kompetensseilla. Nämä määritellään paikallisesti mm. alueen työelämän tarpeet huomioiden. (not translated)