OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma > Terveydenhoitotyö, Terveydenhoitaja monimuotototeutus 1 V

Terveydenhoitotyö, Terveydenhoitaja monimuotototeutus 1 V

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Potilasturvallinen hoitotyö
                     
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
 
   
       
505002.52.50000
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen hoitotyössä
                     
Terveyden edistäminen 5
 
   
       
505002.52.50000
Terveyden edistäminen terveydenhoitajatyössä
                     
Terveyden edistämisen työmenetelmät ja rokottaminen 5
 
   
       
505002.52.50000
Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
                     
Lasta odottavan ja synnyttävän perheen terveydenhoitajatyö 5
 
   
       
Synnyttävän perheen hoitotyö -harjoittelu 5
 
   
       
Lasten ja perheiden terveydenhoitajatyö 5
 
   
       
Lasten ja perheiden terveydenhoitotyö -harjoittelu 10
 
   
       
Väestön terveydenhoitajatyö -harjoittelu 5
   
     
   
300255012.512.52.52.500
Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
                     
Kouluikäisten ja nuorten terveydenhoitajatyö 5
   
     
   
Kouluikäisten ja nuorten terveydenhoitajatyö -harjoittelu 5
   
     
   
Työikäisen ja yhteisön terveydenhoitajatyö 5
   
     
   
Työikäisen ja yhteisön terveydenhoitajatyö - harjoittelu 5
   
     
   
Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen 5
   
     
   
Kehittämistyö 5
   
     
   
300030000151500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 75040350202017.517.500

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Terveydenhoitaja monimuotototeutus 1 V

Terveydenhoitotyö

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta. Opetussuunnitelma palvelee tietolähteenä myös työelämää ja kansainvälisiä kumppaneita.
Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opinnoista 50 op on kaikille terveyspalveluiden tutkinto-ohjelmakokonaisuuden opiskelijoille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen Metropolian yhteiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen, joka voi koostua yhdestä tai useammasta monialaisesta opintokokonaisuudesta, ja myös vapaasti valittavista opinnoista. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden.
Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimista tukevissa oppimisympäristöissä, mm. Lääkehoidon, Terveyden edistämisen ja Simulaatio-oppimisympäristöissä. Itsenäisen opiskelun oppimisympäristöt taas tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden harjaantua kliinisissä taidoissa. Opetusta on kehitetty lisäämällä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Oppimisessa opiskelija on oman oppimisensa vastuunkantaja. Opiskelijan osaamista arvioidaan opintojen aikana seuraavilla osaamisalueilla: ammatillinen tietoperusta, ammatillinen taito ja toiminta, eettisyys, yhteistyö ja kehittäminen. Opiskelija saa valmiudet jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijaliikkuvuuden korkeakoulujen sisällä ja välillä. Lisäksi se helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailua.
Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.