OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Konservoinnin tutkinto-ohjelma > Konservointi
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Konservointi

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattia tukevat opinnot
                                                       
Museologia I 5
       
               
                       
Museologia II 5    
         
                       
           
Orientoivat opinnot 5
     
             
                           
Esitystekniikat ja valokuvauksen perusteet 5
     
             
                           
Metodologia ja tutkimusviestintä 5      
             
                           
Yritystoiminta ja ammatillinen viestintä 5    
         
                     
           
Taide-, kulttuuri- ja materiaalihistoria I 5
       
               
                       
Taide-, kulttuuri- ja materiaalihistoria II 5  
       
                 
                   
2051051010501000555552.52.5002.57.500002.52.5
Materiaaliopinnot
                                                       
Puu materiaalina; integroitu biologia ja mikrobiologia 5
     
             
                           
Puuntyöstötekniikat 10
       
               
                       
Huonekalujen ja puun pintakäsittelyt I 5  
       
                 
                   
Huonekalujen ja puun pintakäsittelyt II 5  
       
                 
                   
Kultaus 5
     
             
                           
Kehykset ja kehystys; integroitu englannin kieli 3 op 5
       
               
                       
Historialliset maalaustekniikat; puupohja 5
       
               
                       
Historialliset maalaustekniikat; kangaspohja 5  
         
                   
               
Tekstiilimateriaalit ja kuiduntunnistus 5
     
             
                           
Tekstiilitekniikat ja rakenteet 5
     
             
                           
Värjäys ja ommeltekniikat 5
       
               
                       
Tekstiilihistoria 5  
       
                 
                   
Kemia I 5
     
             
                           
Kemia I jatko 5
       
               
                       
Kemia II 5  
       
                 
                   
Kemia III; Pigmentit syventävä ja Analyyttiset tutkimusmenetelmät 5  
         
                   
               
55300025302010000012.512.5151510105500000000
Konservointiopinnot
                                                       
Puun konservointi; integroitu englannin kieli 5
       
               
                       
Maalatun puun konservointi; integroitu ruotsin kieli 5  
       
                 
                   
Huonekalun konservointi I; integroitu Valokuvaus II 10  
         
                   
               
Huonekalukonservoinnin perusteet 5
     
             
                           
Huonekalun konservointi II 10    
         
                     
           
Verhoilun konservointi 5      
             
                           
Metallit huonekaluissa ja niiden konservointi 5      
           
                         
   
Modernit huonekalut ja niiden konservointi; integroitu analyyttiset tutkimusmenetelmät 10      
           
                         
   
Johdatus maalaustaiteen konservointiin 5
     
             
                           
Kultauksen ja pintakäsittelyjen konservointi 5
     
             
                           
Puulle maalatun taiteen ja polykromien konservointi; integroitu Mikrobiologia 3 op ja Ruotsin kieli 3 op 15  
       
                 
                   
Kangaspohjaisten maalausten rakenteellinen konservointi 10    
         
                     
           
Maalausten puhdistus ja lakanpoisto 5    
         
                     
           
Maalausten kittaus ja restaurointimaalaus 5    
         
                     
           
Johdatus paperipohjaisen taiteen konservointiin 5      
           
                         
   
Modernin ja nykytaiteen konservointi 10      
           
                         
   
Keramiikan konservointi 1; integroitu englanti 5
     
             
                           
Keramiikan konservointi 2 5
     
             
                           
Keramiikan konservointi 3 5
       
               
                       
Muotit,kopiot,laserskannaus ja mallinnus 5
       
               
                       
Lasin ja kiven konservointi; integroitu ruotsi 10  
       
                 
                   
Metallien konservointi 1 5  
       
                 
                   
Metallien konservointi 2 5  
       
                 
                   
Metallien konservointi 3 5  
         
                   
               
Arkeologisen materiaalin konservointi 1 5    
         
                     
           
Vettyneen arkeologisen materiaalin konservointi 5    
           
                       
       
Modernit materiaalit ja teollinen kulttuuriperintö 5      
           
                         
   
Alkuperäiskansojen esineiden konservointi; integroitu biologia ja mikrobiologia 10      
           
                         
   
Nykytaiteen konservointi; integroitu analyyttiset tutkimusmenetelmät 10      
           
                         
   
Esinekonservoinnin johdantokurssi 5
     
             
                           
Tekstiilikonservoinnin perusteet 5
     
             
                           
Tekstiilien puhdistus 2 5  
       
                 
                   
Isokokoisten tekstiilien konservointi; integroitu ruotsin kieli 10  
       
                 
                   
Alkuperäiskansojen esineiden konservointi; integroitu biologia ja mikrobiologia 10      
           
                         
   
Modernien tekstiilien konservointi 10      
           
                         
   
Monimateriaalitekstiilien konservointi; integroitu analyyttiset tutkimusmenetelmät 10    
           
                       
       
Verhoilukonservointi 5      
           
                         
   
Tutkimusvalokuvaus 5  
       
                 
                   
Kultaus ja kultauksen konservointi 5    
           
                       
       
Arkeologisen materiaalin konservointi 2 10    
           
                       
       
5075658535156015353080517.517.57.57.530307.57.517.517.5151540402.52.5
Projektioppiminen
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Huonekalukonservoinnin projekti I 5
     
             
                           
Huonekalukonservoinnin projekti II 10  
       
                 
                   
Maalaustaiteen konservoinnin projekti I 5
       
               
                       
Esinekonservoinnin projekti I 5
       
               
                       
Syventävä ammatillinen projekti 10      
             
                           
Esinekonservoinnin projekti II 5  
         
                   
               
Maalaustaiteen konservoinnin projekti II 5      
           
                         
   
Tekstiilikonservoinnin projekti 3 5    
         
                     
           
Tekstiilikonservoinnin projekti 1; integroitu englannin kieli 10
       
               
                       
Tekstiilikonservoinnin projekti 2 10  
         
                   
               
2525151552010151505102.52.51010557.57.57.57.5002.52.555
Ammatillinen kehittyminen ja työssäoppiminen
                                                       
Työharjoittelu I 15  
         
                     
               
Työharjoittelu II 15    
           
                         
       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
01515150001501501500000001500015007.57.5
Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Nahan konservointi 5    
         
                     
           
Maalaustaiteen lakat ja lakkaustekniikat 5    
           
                       
       
Liima-aineet ja muut materiaalit 5    
         
                     
           
Arkeologisen materiaalin konservoinnin perusteet 5    
         
                     
           
00200000015500000000007.57.52.52.50000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 150150125120757595557550853537.537.537.537.547.547.52035354017.532.542.542.517.517.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Konservoinnin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Osaamisen perusteena ovat konservaattorin ammatin yleiset kompetenssit, joissa on otettu huomioon yleiseurooppalaiset museo- ja konservointialaa koskevat vaatimukset (ENCORE, ICOM, E.C.C.O.) sekä NKF:n tasovaatimukset. Konservaattorin osaaminen muodostuu materiaalianalyyttisestä osaamisesta, konservointi-, dokumentointi- ja kontekstiosaamisesta sekä kokoelmaosaamisesta.

Opetussuunnitelma rakentuu ammattia tukevista opinnoista, materiaali- ja konservointiopinnoista, projekti- ja työssäoppimisesta, valinnaisista ja vapaavalintaisista opinnoista, työharjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Digitaaliset taidot ovat osa opintoja. Opinnoissa painotetaan ryhmätyötaitoja ja projektinhallintataitoja konservointiosaamisen ohella. Osa opinnoista on yhteisiä kaikille konservoinnin opintopoluille.

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Opiskelija voi syventää osaamistaan valitsemalla toisen opintopolun kursseista valinnaisia tarjolla olevia opintoja enintään 15 op.
Vapaasti valittavissa opinnoissa on mahdollisuus valita omalle opintopolulle suunnatuista kursseista tai Metropolia yleisestä tarjontakorista.

Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opintojen aikana kansainväliseen vaihtoon ja/tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla.

Työelämäyhteistyö
Koulutuksen aikana tehdään yhteistyöhankkeita museoiden, konservointiyritysten sekä julkisen hallinnon kanssa. Yhteistyötä työelämän ja Metropolian muiden koulutusalojen kanssa toteutetaan myös Innovaatioprojektin (10 op) sekä muiden projektiopintojen yhteydessä.