OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala) > Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                           
Tutkimustyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät 5
 
     
           
Projektitoiminta ja tutkimuksellinen kehittämistyö 5
   
       
       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
 
 
251510151052.57.57.57.55550
Muutosagenttina tulevaisuuden palveluissa
                           
Digitalisaatio ja toiminnan ohjaus sosiaali- ja terveysalalla 5
 
     
           
Laatu- ja turvallisuusprosessien kehittäminen 5
   
       
       
Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen 5
 
     
           
Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen 5
   
       
       
20010100055550000
Asiantuntijaorganisaation johtaminen muutoksessa
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Talouden johtaminen 5  
   
         
   
Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden johtajuus 5
 
     
           
Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuullinen johtaminen 5
   
       
       
Henkilöstön ja verkostojen ennakoiva johtaminen 5  
   
         
   
Yrittäjänä sosiaali- ja terveyspalveluissa 5  
   
         
   
Liiketoiminnan ja asiakkuuksien johtaminen 5  
     
           
Johtaminen ja vuorovaikutus 5  
   
         
   
1025552052.52.52.52.510102.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5540253030101015151515157.52.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Metropolia on jatkuvasti uudistuva monialainen oppimisyhteisö, joka kouluttaa korkealaatuisen, laaja-alaisen ja kansainvälisen ammattitaidon omaavaa ja haluttua työvoimaa koko elinaikaisen oppimisen kaarella. Osaaminen rakentuu yhteistoiminnallisesti ja työelämäläheisesti rikastavassa vuorovaikutuksessa. Digitaalisia, paikallisia ja kansainvälisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti. Jokaisen oppijan ainutlaatuisuutta ja arvokkuutta vaalitaan koko opintojen ajan. Opintojen aikana syntyy innovaatioita työelämän, asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Metropolian avoin toimintatapa muuttaa ympäröivää yhteiskuntaa entistä paremmaksi paikaksi meille kaikille. Metropolia ennakoi tulevaisuuden osaamistarpeita, ja toimii innostaen ja rohkaisten opiskelijoita aktiiviseen oman osaamisen kehittämiseen.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä toimimista varten. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä Tutkinto parantaa opiskelijan valmiuksia toimia nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä ja edistää hänen urakehitystään. Tutkinto tuottaa työelämän kehittäjiä ja uudistajia, joilla on tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen.
Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on tutkintoa vastaavalta alalta vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutuksen alkaessa. Opiskelijat hyödyntävät aiempaa asiantuntemustaan ja työelämäyhteyttään opintojen aikana sekä luovat asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien kautta. Opinnoissa opiskelijat kehittyvät itsearvioinnissa ja itsensä ja muiden johtamisessa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa. Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, ulkomaamatkojen ja - vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa.

Osaamistavoitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.
Yleiset kompetenssit: Kompetenssien kuvaukset
Oppimisen taidot
• osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
• osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta
Eettinen osaaminen
• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
• osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
• osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
• osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
• osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
• kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen
Työyhteisön osaaminen
• osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
• osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
• osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
• osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
• osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
• kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä
Innovaatio-osaaminen
• osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
• osaa johtaa projekteja
• osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
• osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
Kansainvälistymisosaaminen
• kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
• osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
• osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan
Opinnot rakentuvat Metropolian oppijan polun viitekehykseen, jossa keskeisiä ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus.
Tutkintokohtaiset kompetenssikuvaukset:
Sosiaali- ja terveysalan osaaminen
• Hyödyntää vastuullisesti työtehtävissään laaja-alaisia ja pitkälle erikoistuneita sosiaali- ja terveysalan erityisosaamista vastaavia tietoja
• Hallitsee sosiaali- ja terveysalan käsitteet ja menetelmät, joita käyttää itsenäisen ajattelun ja/tai alansa kehittämisen perustana.
• Osaa toimia sosiaali- ja terveysalan monimuotoisissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä
Johtamisosaaminen
• Hallitsee eettisesti korkeatasoisen johtamistoiminnan
• Hallitsee johtamisessa strategisen osaamisen implementoinnin
• Osaa toimia moninaisten työyhteisöjen johtamistehtävissä
• Osaa arvioida johtamisen tuloksellisuutta ja onnistuneisuutta.
Palveluosaaminen
• Osaa kehittää yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa yhteiskunnassa haluttuja sosiaali- ja terveyspalveluja
• Osaa soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja palvelujen tuottamisessa
• Osaa soveltaa palvelujensa markkinatuntemusta ja hallitsee markkinointiviestinnän
• Osallistuu aktiivisesti alansa palvelujen hankinta- ja kilpailutusprosesseihin
• Osaa ratkaista alansa vaativia palveluliiketoiminnan haasteita
Liiketoimintaosaaminen
• Kykenee hyödyntämään sosiaali- ja terveysalan keskeisimpiä liiketoimintaprosesseja, -toimintamalleja ja työkaluja strategisesti ja operatiivisesti.
• Osaa kehittää organisaationsa liiketoimintaprosesseja, -toimintamalleja ja työkaluja muuttuvassa ympäristössä