Siirry suoraan sisältöön

Monialainen innovaatioprojekti (TÄYNNÄ kesätoteutus, SOTE) (10 op)

Toteutuksen tunnus: XX00DZ39-3113

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.03.2024 - 13.03.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimipiste

Myllypurontie 1

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 135

Koulutus

 • Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapian tutkinto-ohjelma
 • Vanhustyön tutkinto-ohjelma
 • Osteopatian tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
 • Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapian tutkinto-ohjelma
 • Optometrian tutkinto-ohjelma

Opettaja

 • Jenny West
 • Marita Saros
 • Elisa Mattila
 • Ulla Marjosola
 • Merja Lahdenperä
 • Petra Heino
 • Katja Rahikainen
 • Mirka Peththahandi
 • Jukka Törnroos
 • Rauni Koikkalainen
 • Anu-Riikka Eerola

Ryhmät

 • SXP23K2B
  Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma, RYHMÄ B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen ja ottaa käyttöön kehittämistyön menetelmiä
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen.
Yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu.
Monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely.
Innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät.

Oppimateriaalit

1. Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä ja Marianne Roivas ( toim.) 2013. Innostu ja Innovoi. Käsikirja innovaatiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu julkaisusarja. Saatavilla sähköisesti http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/OIVA/Innostu_ja_innovoi.pdf
Tutustu palvelumuotoiluun
Lisäksi:
2. Oivallus loppuraportti: http://ek.fi/wp-content/uploads/Oivallus_loppuraportti.pdf
3. MINNO työkalupakki

Opetusmenetelmät

Aktivoiva luento
ryhmätyöskentely
ohjatut harjoitteet
projektityöskentely
projektiohjaus
verkko-ohjaus

Osa projektihaasteista ohjataan täysin verkossa ja niihin osallistumiseen edellytetään opiskelijalta kameran käyttöä Teamissa, tai zoomissa.

Opiskelija vahvistaa paikkansa toteutuksella olemalla läsnä opintojakson orientaatiossa. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi voi osallistua orientaatioon, hän vahvistaa paikkansa toteutuksella lähettämällä vastuuopettajalle vahvistusviestin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektien haasteet ovat työelämälähtöisiä.
Projektiaiheet ja ilmoittautumisohje tulee toteutuksen OMA-työtilaan ennen opintojakson alkua.
Projektiryhmät jaetaan mahdollisimman monialaisiksi tilaajan tarpeet huomioiden.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisiksi suoritustavoiksi hyväksytään seuraavat:
Turbiinin yrityshautomo -opintojakso 10 op (KM00FJ37-, SX00FJ17-)
10 Days 100 Challenges 10 op (XX00FE29-)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä
10 op = 270 h

Sisällön jaksotus

Orientaatio ma 27.05.2024 klo 09.00 - 11.30 Zoomissa.
Ensimmäisen viikon 27.-31.5. projektitapaamisiin (ryhmäytyminen ja tilaajatapaaminen, ideointi) on välttämätöntä osallistua. Tarkista tarkempi ajankohta ja paikka sen haasteen haastelomakkeesta, johon olet päässyt mukaan.
Kesäkuun aikana ohjaava opettaja järjestää ohjaustapaamisia kaksi kertaa viikossa, esim. ma ja to. Muina viikonpäivinä itsenäistä projektityöskentelyä.
Heinäkuu on täysin itsenäistä projektityöskentelyä.
Kaikki tehtävät tulee palauttaa viimeistään 31.7.2024.
Elokuussa ohjaava opettaja järjestää vielä palautekeskustelun.

Kurssi on intensiivitoteutus ja vaatii aktiivista panosta. Ohjauskerroille edellytetään aktiivista osallistumista. Opintojakso koostuu itsenäisestä opiskelusta ja projektityöskentelystä oman projektiryhmän toteutussuunnitelman mukaisesti, verkko-ohjauksista ja tehtävistä, jotka sisältyvät projektityöhön.

Lisätietoja opiskelijoille

KURSSI ON INTENSIIVIKURSSI; Aktiivista osallistumista edellytetään koko opintojakson ajan ja läsnäoloa verkko-ohjauksissa.

Kesätoteutuksen innovaatioprojektit toteutuvat pääsääntöisesti täysin etänä. Tarkista ilmoittautuessasi haasteen ohjaustapa projektihaastelomakkeesta, jossa kerrotaan sisältääkö projekti myös lähitapaamisia. Ohjaustapaan vaikuttavat sekä ohjaavan opettajan että asiakkaan toiveet ja tarpeet.

Kesto 27.5. - 31.7.2024 + palautekeskustelu elokuussa.
Projektiryhmät työskentelevät itsenäisesti projekti- ja työsuunnitelman mukaisesti pitäen työaikaseurantaa.

HUOM.
Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijalla pitää olla suoritettuna opintoja vähintään 60 op.
Kursille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä jos op täyttyvät.

Opettajan laatimat tehtävät ja MATERIAALIT ovat Tekijänoikeuslain (404/61) mukaisia teoksia, joihin opettajalla on tekijänoikeus. Tehtäviä JA MATERIAALEJA ei saa käyttää muuten kuin omissa opinnoissaan. Niiden julkinen levittäminen on sallittua vain opettajan luvalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja soveltaa kehittämistyön menetelmiä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- osaa luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja sujuvaa tiimityöskentelyä.
- osaa hyödyntää monipuolisesti ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
- kehittää ja vie hyödynnettäväksi monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- määritellä innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja osaa fasilitoida kehittämistyötä monipuolisilla menetelmillä hyödynnettävän tuotoksen aikaansaamiseksi
- rakentaa onnistunutta projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- osaa analyyttisesti arvioida omaa asiantuntijaosaamistaan ja oppimistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- kehittää onnistuneesti yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, rakentaa hyvää yhteistyötä ja auttaa tiimiä onnistumaan yhdessä.
- hyödyntää monipuolisesti ja kehittää tehokkaasti ja muut huomioiden ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tulevaisuuden tarpeisiin ja nykyisiin haasteisiin.
- tunnistaa innovaation käsitteen, kehittämisprosessin ja tuotteistamisen vaiheita ja menetelmiä
- tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentelyssä tarvittavaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
- tunnistaa roolinsa monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä.
- soveltaa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja toimia rakentavasti osana kehitystiimiä.
- käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan sekä teknisiä taitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä, projektin tuotoksiin sekä projektin
tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten konkreettisten ja hyödynnettävien ratkaisujen syntymiseen.