OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma > Bioanalytiikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Bioanalytiikka

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön osaamisen tunnistajana
                                                 
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5
     
           
                       
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
     
           
                       
Terveysalan turvallisuus 5
     
           
                       
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                       
Immunologia 5
       
             
                   
Laboratoriotyön menetelmät ja luonnontieteelliset perusteet 15
       
             
                   
Preanalytiikka 10
     
           
                       
Asiakaspalvelu ja ohjaus 5
       
             
                   
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 5
       
             
                   
60000303000000151515150000000000
Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön toimijana
                                                 
Solubiologia, solumorfologia ja sytologia 15  
       
               
               
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5  
       
               
               
Kliinisen hematologian ja immunohematologian tutkimukset 10  
       
               
               
Kliinisen biokemian tutkimukset 15  
         
                 
           
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 2 15  
         
                 
           
06000003030000000015151515000000
Bioanalytiikko kliinisen laboratoriotyön toimijana
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5    
           
                     
   
Kliinisen histologian ja molekyyligenetiikan tutkimukset 10      
           
                       
Kliinisen fysiologian, neurofysiologian, isotooppilääketieteen ja kuvantamisen tutkimukset 10    
           
                     
   
Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet 15 op
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
00351000002015100000000010107.57.555
Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön osaajana
                                                 
Kliinisen mikrobiologian tutkimukset 10    
         
                   
       
Johtaminen ja yrittäjyys 5      
           
                       
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 3 15      
           
                       
0010200000100200000000055001010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060453030303030301530151515151515151515157.57.51515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta. Opetussuunnitelma palvelee tietolähteenä myös työelämää ja kansainvälisiä kumppaneita.
Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opinnoista 50 op on kaikille terveyspalveluiden tutkinto-ohjelmakokonaisuuden opiskelijoille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen Metropolian yhteiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen, joka voi koostua yhdestä tai useammasta monialaisesta opintokokonaisuudesta, ja myös vapaasti valittavista opinnoista. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden.
Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimista tukevissa oppimisympäristöissä, mm. Lääkehoidon ja Simulaatio-oppimisympäristöissä. Itsenäisen opiskelun oppimisympäristöt taas tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden harjaantua kliinisissä taidoissa. Opetusta on kehitetty lisäämällä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Oppimisessa opiskelija on oman oppimisensa vastuunkantaja. Opiskelijan osaamista arvioidaan opintojen aikana seuraavilla osaamisalueilla: ammatillinen tietoperusta, ammatillinen taito ja toiminta, eettisyys, yhteistyö ja kehittäminen. Opiskelija saa valmiudet jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijaliikkuvuuden korkeakoulujen sisällä ja välillä. Lisäksi se helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailua.
Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.