OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (YAMK) > Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Kehittämis- ja johtamisopinnot
                           
Kehittämisosaaminen
                           
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
     
           
Organisaation ja prosessien kehittämismenetelmät 5
 
     
           
Muuttuva liiketoimintaympäristö
                           
Systeeminen johtaminen ja transformaatio 5
 
     
           
Tulevaisuuden liiketoimintamallit 5
 
     
           
Muutosjohtaminen
                           
Strateginen johtaminen ja osaamisen johtaminen 5
   
       
       
Esimiehenä kehittyminen 5
   
       
       
3002010001010550000
Liikkeenjohdon erityisteemat
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
Työ- ja esimiesjuridiikka 5  
   
         
   
Laatujohtaminen 5  
   
         
   
Liiketoimintatiedon hallinta (BI) 5  
     
           
Laadunhallinnan kvantitatiiviset menetelmät 5  
   
         
   
0200015500007.57.52.52.5
Vapaasti valittavat  opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 30
15157.57.57.57.53.83.83.83.83.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 453527.517.522.512.513.813.88.88.811.311.36.36.3

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma laajentaa ja syventää asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtävissä tarvittavaa liiketaloudellista osaamista. Opiskelijalla on valmistuessaan näyttöä globaalin liiketoimintaympäristön ja oman alansa analysointikyvystä, liiketoiminnan/organisaation kehittämissuunnitelmien tieto- ja tutkimusperusteisesta valmistelusta ja vaativien muutosprojektien läpiviemisestä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Hänellä on valmiudet toimia innovatiivisena muutosagenttina ja liiketoiminnan tuloksellisena kehittäjänä. Hän osaa toimia vastuullisissa esimies- ja johtotehtävissä.

Tutkintoon sisältyvät seuraavat opinnot:

Kehittämis- ja johtamisopinnot 30 op
* Kehittämisosaaminen 10 op
* Muuttuva liiketoimintaympäristö 10 op
* Muutosjohtaminen 10 op

Liikkeenjohdon erityisteemat 15 op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Opinnäytetyö 30 op

Kehittämis- ja johtamisopinnot, 30 op, ovat syventäviä ammattiopintoja. Ne lisäävät opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä valmiuksia ja taitoa tunnistaa ja ennakoida toimintaympäristön muutoksia sekä kykyä vastata näihin muutoksiin eri toimialakonteksteissa Henkilökohtaisten johtamis- ja esimiestaitojen kehittymiseen tarjotaan tietoa, näkemystä ja työkaluja.

Liikkeenjohdon erityisteemojen avulla opiskelija vahvistaa organisatorista ja/tai liiketoimintaosaamistaan: juridista ja menetelmällistä osaamista, liiketoimintatiedon hallintaa, ja/tai laatujohtamista urakehitystarpeidensa mukaisesti. Vapaasti valittavien opintojen tarjonnassa on kymmeniä Master-tason opintojaksoja suomeksi ja englanniksi.

Opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä, joka tehdään toimintatutkimuksellisella otteella opiskelijan omalla työpaikalla tai muussa organisaatiossa ja jonka edistymisestä raportoidaan ohjaustapaamisissa ja seminaareissa. Kypsyysnäyte kuuluu opinnäytetyöprosessiin.

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena ja on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin, noin kahtena iltana viikossa. Opintojen kesto on 2 vuotta työn ohessa opiskellen. Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun.