OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Toimintaterapian tutkinto-ohjelma > Toimintaterapia

Toimintaterapia

Kevät 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Työelämälähtöinen oppiminen ja toimintaterapeuttina toimiminen
                                                 
Oppimisen valmiudet 5
     
           
                       
500050000002.52.5000000000000
Näkökulmia ihmisen toimintaan 1
                                                 
Näkökulmia ihmisen toimintaan 2
                                                 
Toimintaterapia-arviointi ja asiakkaan kohtaaminen toimintaterapiassa
                                                 
Toimintamahdollisuuksien tukeminen itsestä huolehtimisessa ja leikissä
                                                 
Toimintaterapiaprosessi ja asiakassuhteen luominen
                                                 
Toimintamahdollisuuksien tukeminen opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan toiminnassa
                                                 
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5
     
           
                       
500050000002.52.5000000000000
Toimintaterapiaprosessi ja vastavuoroinen terapiasuhde
                                                 
Kehittäminen ja innovaatiot
                                                 
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5
       
             
                   
Innovaatioprojekti 10
     
           
                       
1500010500000552.52.50000000000
Yhteisöt, verkostot ja vaikuttaminen
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5
     
           
                       
Kommunikointi eri tavoin 5
       
             
                   
Terapeuttinen toiminta yhteisöissä, yhteiskunnassa ja kansainvälisesti 5
     
           
                       
1500010500000552.52.50000000000
Toimintamahdollisuuksien edistäminen ja verkostojen luominen
                                                 
Harjoittelu 4 Toimintamahdollisuuksien edistäminen ryhmissä ja yhteisöissä 15  
       
               
               
015000015000000007.57.500000000
Opinnäytetyö, Valinnainen opintokokonaisuus / Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Opinnäytetyön toteutus 5
       
             
                   
50000500000002.52.50000000000
Ammattiin suuntaaminen, Valinnainen opintokokonaisuus / Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5
       
             
                   
50000500000002.52.50000000000
Osaamisen syventäminen toimintaterapiassa
                                                 
Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen 5  
       
               
               
Toimintaterapian syventävät opinnot 1 5
       
             
                   
Toimintaterapian syventävät opinnot 2 5
       
             
                   
105000105000000552.52.500000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 602000303020000015151515101000000000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutuksen tehtävänä on kouluttaa toimintaterapian asiantuntijoita ja tuottaa käytännönläheistä tietoa osallistumisen ja toimintakyvyn niiltä osa-alueilta, joilla edistetään väestön hyvinvointia. Toimintaterapiassa käytetään toiminnan terapeuttista voimaa, joka mahdollistaa ihmisten osallistumisen heidän päivittäisissä ympäristöissään. Koulutusohjelmassa noudatetaan toimintaterapeuttikoulutuksen kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Opetussuunnitelma rakentuu opiskelijan ammatillisen kasvun ja osaamisen mukaan siten, että jokainen periodi on oma opintokokonaisuutensa.
Toimintaterapian ammatin vahvana ytimenä on toimintamahdollisuuksien arviointi ja tukeminen, toiminnan terapeuttinen käyttö sekä terapiasuhdeosaaminen. Toimintaterapeuttikoulutuksen lähtökohtana on jokaisen ihmisen oikeus osallistua itselleen merkitykselliseen toimintaan. Toimintaterapian innovaatioprojektiopintojen ja kehittämishankkeisiin integroidun oppimisen myötä toimintaterapeuttiopiskelijat harjaantuvat yhteistoiminaan: he tunnistavat työelämän kehittämistarpeita ja löytävät niihin ratkaisuja. Valmiudet työskennellä erilaisissa monialaisissa työryhmissä ja verkostoissa kehittyvät työelämäharjoittelujen, projektien ja oppimistehtävien avulla.
Opiskelijan on mahdollista sisällyttää tutkintoonsa omaa ammatillista osaamistaan syventäviä valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja vähintään 15 opintopistettä Metropolian eri koulutusaloilta. 5.–7. lukukauden opinnot on suunniteltu siten että opiskelija voi suorittaa niitä myös eri järjestyksessä. Kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto sekä alan kirjallisuus, intensiivikurssit ja uusin tutkimus tuottavat kansainvälistymiseen liittyvää osaamista. Koulutusohjelmasta valmistuvat toimintaterapeutit ymmärtävät näyttöön perustuvan käytännön merkityksen oman työnsä ja alan kehittymisen kannalta.
Toimintaterapeutit työskentelevät kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa. Lisäksi toimintaterapeutit toimivat yksityissektorilla mm. vammaisjärjestöissä, projekti- ja kehittämistehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.
Opintojen lukukausien pääteemat ovat:
1 lk Työelämälähtöinen oppiminen ja toimintaterapeuttina toimiminen sekä ihmisen toiminta eri näkökulmista tarkasteltuna
2 lk Lisää näkökulmia ihmisen toimintaan ja toimintakyvyn arviointi toimintaterapiassa sekä ja asiakkaan kohtaaminen
3 lk Toimintamahdollisuuksien tukeminen itsestä huolehtimisessa ja leikissä osana toimintaterapiaprosessia sekä asiakassuhteen luominen
4 lk Toimintamahdollisuuksien tukeminen opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan toiminnassa sekä vastavuoroinen terapiasuhde
5 lk Kehittäminen ja innovaatiot sekä yhteisöt, verkostot ja vaikuttaminen
6 lk Toimintamahdollisuuksien edistäminen ja verkostojen luominen sekä opiskelijoiden omat valinnat
7 lk Ammattiin suuntaaminen ja osaamisen syventäminen toimintaterapiassa