OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Musiikin tutkinto-ohjelma > Musiikki, Soiton- ja laulunopetus
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Musiikki, Soiton- ja laulunopetus

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja verkostoitumistaidot
                                                       
Opiskelutaidot 5
     
             
                           
Ammatillinen englanti ja toinen kotimainen kieli 5  
       
                 
                   
Yrittäjyys-, työelämä- ja markkinointitaidot 5  
         
                   
               
Musiikin hahmottaminen
                                                       
Ammattimuusikon musiikin perusteet 1 5
     
             
                           
Ammattimuusikon musiikin perusteet 2 5
       
               
                       
Ammattimuusikon musiikin perusteet 3 5  
       
                 
                   
Ammattimuusikon musiikin perusteet 4 5  
         
                   
               
Ammattimuusikon musiikin perusteet 5 5    
         
                     
           
15205010510105000552.52.555552.52.5000000
Soiton- ja laulunopetuksen ammatillisen pääaineen opinnot
                                                       
Musiikin oppiminen ja opettaminen
                                                       
Johdatus musiikin oppimiseen ja opettamiseen 5
     
             
                           
Instrumentin yksilöopetus 1 5
       
               
                       
Instrumentin yksilöopetus 2 5  
       
                 
                   
Instrumentin yksilöopetus 3 5  
         
                   
               
Instrumentin pienryhmäopetus 1 ja improvisaation pedagogiikka 5    
         
                     
           
Instrumentin pienryhmäopetus 2 ja johdatus suurryhmäopetukseen 5    
           
                       
       
Kasvatustieteen näkökulmia opettajuuteen 1 10    
         
                     
           
Kasvatustieteen näkökulmia opettajuuteen 2 5    
           
                       
       
Luova opettajuus 5    
           
                       
       
Täydentävät pedagogiset valmiudet 1 5      
           
                         
   
Täydentävät pedagogiset valmiudet 2 5      
             
                           
Soiton- ja laulunopetuksen instrumenttiopinnot
                                                       
Instrumenttiopinnot 1 5
     
             
                           
Instrumenttiopinnot 2 5
       
               
                       
Instrumenttiopinnot 3 5  
       
                 
                   
Instrumenttiopinnot 4 5  
         
                   
               
Instrumenttiopinnot 5 5    
         
                     
           
Instrumenttiopinnot 6 5    
           
                       
       
Instrumenttiopinnot 7 5      
           
                         
   
Instrumenttiopinnot 8 5      
             
                           
Pedagogin säestystaidot ja improvisointi 1 5
       
               
                       
Pedagogin säestystaidot ja improvisointi 2 5  
         
                   
               
Soiton- ja laulunopetuksen oppimisprojektit
                                                       
Yhteissoitto ja musiikin hahmottaminen 1
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Kamarimusiikki/orkesteri 10
     
             
                           
Barokki ja klassismi: historia ja esittämisen kysymykset 5
     
             
                           
Populaarimusiikki-workshop ja -ensemble 5
     
             
                           
Populaarimusiikin hahmottaminen 5
     
             
                           
Yhteissoitto ja musiikin hahmottaminen 2
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Kamarimusiikki/orkesteri 2 5
       
               
                       
Romantiikka: historia ja esittämisen kysymykset 5
       
               
                       
Jazz-workshop ja -ensemble 5
       
               
                       
Jazzmusiikin hahmottaminen 5
       
               
                       
Yhteissoitto ja musiikin hahmottaminen 3
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Kamarimusiikki/orkesteri 3 5  
       
                 
                   
1900-luvun musiikki: historia ja esittämisen kysymykset 5  
       
                 
                   
Rhythm & Blues -workshop ja -ensemble 5  
       
                 
                   
Rhythm & Blues -musiikin hahmottaminen 5  
       
                 
                   
Muut oppimisprojektit
                                                       
Valinnainen musiikkiprojekti 1 5  
         
                   
               
Valinnainen musiikkiprojekti 2 5    
         
                     
           
Valinnainen musiikkiprojekti 3 5    
           
                       
       
Valinnainen projekti 5      
           
                         
   
Taiteellinen konserttikokonaisuus 5      
             
                           
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
655050303035302025251515151517.517.51515101012.512.512.512.57.57.57.57.5
Innovaatioprojekti
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                         
   
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5      
             
                           
005100000055500000000002.52.52.52.52.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 80706050404040303030302020202020202015151515151515151010

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Soiton- ja laulunopetus

Soiton- ja laulunopettajat saavat pätevyyden toimia eri koulutustasoilla musiikkikentän tehtävissä kuten instrumentin yksilö- ja ryhmäopetuksessa, yhtyeiden ohjaamisessa ja musiikinteorian opetuksessa.

Musiikki

Musiikin tutkinto-ohjelmassa on kaksi tutkintonimikettä: Musiikkipedagogi (AMK) ja Muusikko (AMK). Musiikkipedagogin tutkinnossa suuntaudutaan joko soiton- ja laulunopetukseen tai varhaisiän musiikkikasvatukseen ja taiteen soveltavaan käyttöön. Muusikon tutkinnossa suuntaudutaan joko musiikin esittämiseen tai musiikin tekemiseen ja tuottamiseen.

Soiton- ja laulunopetuksen pääaineesta valmistuneet saavat pätevyyden toimia eri koulutustasoilla musiikkikentän tehtävissä kuten instrumentin yksilö- ja ryhmäopetuksessa, yhtyeiden ohjaamisessa ja musiikinteorian opetuksessa. Varhaisiän musiikkikasvatuksen pääaineesta valmistuneet saavat monipuoliset valmiudet ja pätevyyden kaikkien ikäryhmien musiikin alkeisopetukseen. Koulutuksen ydintä on taiteen soveltava käyttö. Musiikkipedagogiopinnot tuottavat yleisen opettajakelpoisuuden.

Musiikin esittämisen pääaineesta valmistuneet instrumentalistit ja laulajat toimivat esiintyvinä taiteilijoina rytmimusiikin orkesteri-, yhtye- ja studiomuusikon tehtävissä. Musiikin tekemisen ja tuottamisen pääaineesta valmistuneet hallitsevat säveltämisen, sovittamisen, laulunkirjoituksen sekä musiikkiteknologian ja toimivat esim. musiikki- ja multimedia-alan sisällöntuottajina, äänisuunnittelijoina tai musiikkituotantojen suunnittelijoina ja toteuttajina.

Koska musiikkipedagogin tutkinto sisältää yleisen opettajakelpoisuuden tuottavat 60 op:een laajuiset pedagogiset opinnot, ei tutkinto tarjoa mahdollisuutta enää tämän lisäksi opiskella 15 tai 30 op:n laajuisia sivuaineen opintoja.

Taidealojen opintosuoritusten yksilöllisestä luonteesta johtuen musiikin tutkintojen kaikki opintojaksot (opinnäytetyötä lukuun ottamatta) arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Jaksojen arviointikriteereihin on näin ollen kirjattu suoritukset ja tehtävät, jotka opiskelijan tulee saattaa valmiiksi saadakseen opintojaksolta hyväksytyn arvosanan.

Osaamistavoitteet

Musiikkipedagogin (AMK) tutkinto:

Valmistuttuaan opiskelija osaa toimia musiikkipedagogina mahdollistamassa elämyksellistä ja kannustavaa musiikin oppimista. Hän osaa hyödyntää taiteellista ja pedagogista osaamistaan oppijan vahvuuksille rakentuvan oppimisen ja pedagogisen vuorovaikutuksen kannattelijana. Hän hallitsee suuntautumisensa mukaan monipuolisesti musiikillisia ja pedagogisia työtapoja, taiteen soveltavan käytön mahdollisuuksia sekä kykenee suuntautumisensa mukaan toimimaan erilaisten ja eri-ikäisten oppijoiden, yksilöiden ja ryhmien ohjaajana ja opettajana.

Opiskelija ymmärtää musiikkikasvatuksen merkityksiä ja osaa perustella niitä oppijalle, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Opiskelijalla on valmiudet oman toimintansa reflektointiin, tiimityöskentelyyn ja ammatilliseen vuorovaikutukseen työyhteisöissä. Hän ymmärtää verkostojen merkityksen ammatillisessa kehittymisessä sekä tunnistaa jatkuvan oppimisen mahdollisuudet muuttuvan työelämän ja sen kehittämisen kulmakivenä.

Muusikon (AMK) tutkinto:

Valmistuttuaan opiskelija osaa kehittää omia ja toteuttaa muiden taiteellisia näkemyksiä korkealla tasolla ja omaa näiden edellyttämät tiedot ja taidot. Hän on saanut valmiudet toimia eri musiikkityyleissä ammattimaisesti ja luovasti. Hän on saanut kokemusta julkisista esiintymisistä ja niihin liittyvistä velvollisuuksista ja käytännöistä. Hän kykenee tasokkaaseen luovaan musiikin tekemiseen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä.

Opiskelija osaa hyödyntää uusinta teknologiaa oman taiteellisen ilmaisunsa tukena ja kehittämisessä. Hän osaa verkostoitua, on perehtynyt alan kotimaiseen ja ulkomaiseen toimijakenttään ja on laajentanut työelämäyhteyksiään. Opiskelija ymmärtää hyvien työelämä- ja elämänhallintataitojen merkityksen työllistymisessä ja työhyvinvoinnissaan. Hän omaa hyvät projektinhallinta- ja vuorovaikutustaidot ja pystyy toimimaan asiantuntijana erilaisissa musiikkialan toimintaympäristöissä.

Opiskelija osaa hakea ja jäsennellä tietoa kriittisesti, analysoida ja reflektoida omaa ja toisten työskentelyä ja ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Hän osaa tuottaa ja tulkita nuottikuvaa ja muuta musiikillista graafista ja kirjallista ilmaisua. Opiskelija hahmottaa musiikin kehityslinjoja ja osaa sijoittaa oman tekemisensä historialliseen perspektiiviin. Hän ymmärtää yrittäjämäisen asenteen merkityksen työelämässä, musiikkiteollisuuden toimintaa, tekijänoikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä ja käytäntöjä sekä musiikkialalla vallitsevia sopimus- ja raportointimenettelyjä.