OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma > Bio- ja kemiantekniikka, Bio- ja elintarviketekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Bio- ja kemiantekniikka, Bio- ja elintarviketekniikka

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientoituminen bio- ja kemiantekniikan alaan
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Kemian perusteet 1 5
     
             
                             
Kemian perusteet 2 5
     
               
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
     
             
                           
Johdantoprojekti 5
     
               
                           
3000030000000012.517.500000000000000
Alan teollisuuteen ja toimintaan tutustuminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Insinöörikemia 5
       
                 
                       
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3 5
       
               
                       
Biotieteiden perusteet 5
       
               
                         
Elintarvikekemia ja ravitsemusoppi 5
       
                 
                       
Bio- ja kemiantekniikan soveltava projekti 10
       
               
                       
300000300000000012.517.5000000000000
Biomateriaalien ominaisuudet
                                                       
Aistinvarainen arviointi 5  
       
                   
                   
Biokemia ja geenitekniikka 5  
       
                   
                   
Teollinen mikrobiologia 5  
       
                 
                     
Tilastomatematiikka ja koesuunnittelu 5  
       
                 
                   
Bioprosessien lämmönsiirto ja virtaustekniikka 5  
       
                 
                   
Elintarvikkeiden valmistustekniikka 1 5  
       
                 
                     
03000003000000000015150000000000
Bio- ja elintarvikeprosessit
                                                       
Fermentointitekniikka 5  
         
                   
                 
Elintarvikkeiden valmistustekniikka 2 5  
         
                   
                 
Tuotekehitysprojekti 5  
         
                     
               
Bioprosessitekniikka 5  
         
                     
               
Tuotantohygieniaprojekti 5  
         
                   
                 
Pakkaustekniikka 5  
         
                     
               
03000000300000000000151500000000
Tuotteet, laatu ja turvallisuus
                                                       
Bioalan tuotteet 10    
         
                     
           
HSEQ 5    
         
                       
           
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Process Planning Project 5    
         
                     
             
00300000030000000000001515000000
Tehdassuunnittelu ja yrityksen kannattavuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Ajankohtaista Bio- ja elintarviketekniikasta 5    
           
                       
         
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
         
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5    
           
                       
         
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
         
0020000000200000000000002000000
Valinnainen opintokokonaisuus 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                         
       
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
001515000001515000000000000157.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060653030303030303522.57.512.517.512.517.5151515151515201511.311.33.83.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Bio- ja elintarviketekniikka

Opiskelijat ammatillisen pääaineen suoritettuaan:
-tuntevat tuotantohygienian ja käytännön mikrobiologian asettamat vaatimukset prosessi- ja laboratorioympäristöissä sekä osaavat arvioida tehtyjen ratkaisujen toimivuutta
-osaavat esittää yleisten mikrobien ja entsyymien ominaisuudet sekä niiden teollisia sovelluksia
-osaavat suunnitella ja mitoittaa elintarvike- ja muita bioprosesseja, valita niihin sopivat laitekokonaisuudet huomioiden raaka-aineiden, kemikaalien ja lopputuotteiden sekä kunnossapidon asettamat vaatimukset
- tuntevat elintarvike- tai diagnostisten tuotteiden elinkaariajattelun tuotekehityksestä tuotantoon
- tuntevat oman alan lainsäädännön pääpiirteet ja osaavat soveltaa sitä omassa työssään
- hallitsevat laadunhallinnan perusteet sekä osaavat suunnitella tilastollisesti luotettavia koesarjoja ja tulkita saatuja tuloksia

Bio- ja kemiantekniikka

Bio- ja kemiantekniikan opinnoissa osaaminen on kemian ja tekniikan yhdistämisessä. Niiden lisäksi biologian osaaminen korostuu biotekniikan ja elintarviketekniikan opinnoissa. Ala tuottaa monia hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellisia hyödykkeitä, kuten esimerkiksi elintarvikkeita, polttoaineita, lääkealan tuotteita, kosmetiikkaa ja maaleja. Tulevat työpaikat löytyvät usein näiden tuotteiden tutkimus-, kehitys- tai tuotantopuolelta. Myös teollisen toiminnan ympäristövalvonta tarjoaa työpaikkoja alan insinööreille.

Insinööriltä edellytetään hyvää matemaattisluonnontieteellistä osaamista, jota tutkinto-ohjelman opinnoissa kehitetään koko opiskelujen ajan. Tutkinto-ohjelmassa ensimmäisen vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Ensimmäisen vuoden syksyllä valitaan pääaine kolmesta vaihtoehdosta:
• Bio- ja elintarviketekniikka
• Kemian prosessitekniikka
• Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Pääaineen lisäksi opiskelija valitsee oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti tutkintoonsa valinnaisen opintokokonaisuuden tai valinnaisia opintoja toisista tutkinto-ohjelmista. Valinnaiset opintokokonaisuudet tukevat laaja-alaisuutta ja varmistavat monipuolisuudellaan sen, että valmistuneilla insinööreillä on vankka soveltava ja ympäristöystävällinen ote alaansa.

Opintoihin kuuluu 20 viikon ohjattu työharjoittelu sekä viimeisen vuoden aikana tehtävä insinöörityö.

Osaamistavoitteet

Ohjelman yhteisissä osaamisissa painotetaan kemian ja bio- sekä materiaalitekniikan vankkaa perustuntemusta. Opintojen alussa luodaan kokonaisnäkemys toimialojen liiketoiminnasta ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista sekä teollisuudessa käytettävistä teknisistä ratkaisuista. Keskeisiä osaamisalueita ovat
- aineiden ja materiaalien käyttäytymisen tunteminen kuten eri olomuodot ja käyttöolosuhteet,
- korroosionesto,
- elintarvikkeet ja biomateriaalit sekä raaka-aineet ja puolivalmisteet,
- prosessiosaaminen ja tuotantoprosessien tunteminen sekä
- ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatuasioiden huomioiminen kaikessa toiminnassa.