OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Optometrian tutkinto-ohjelma > Optometria
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Optometria

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Johdanto optometriaan
                                                 
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
     
           
                       
Silmälasit ja niiden valmistus 10
     
           
                       
Yleinen anatomia ja fysiologia 5
     
           
                       
Optikkoliikkeessä toimiminen 5
     
           
                       
Silmälasilinssien optiikka 5
     
           
                       
30000300000001515000000000000
Silmä ja taittovirheet
                                                 
Optiikka ja optometrian sovellukset 10
       
             
                   
Näöntutkimuksen perusteet 5
       
             
                   
Silmän anatomia ja fysiologia, kliininen mikrobiologia ja tutkimusmenetelmät 10
       
             
                   
Silmän taittovirheen määrittäminen 5
       
             
                   
30000030000000015150000000000
Näköjärjestelmän toiminta
                                                 
Silmien yhteisnäkö 10  
       
               
               
Näköhavainto 5  
       
               
               
Visuaalinen ergonomia ja ruotsi 5  
       
               
               
Ortoptiikka ja työelämäharjoittelu 10  
       
               
               
03000003000000000151500000000
Patologia, farmakologia ja piilolasien sovittaminen
                                                 
Piilolasien sovittaminen ja työelämäharjoittelu 15  
         
                 
           
Patologia ja farmakologia 10  
         
                 
           
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5  
         
                 
           
03000000300000000001515000000
Silmän terveydentila ja silmäsairaudet
                                                 
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Silmätaudit ja refraktiivinen kirurgia 15    
         
                   
       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
00300000030000000000015150000
Optometrian erityisaiheet ja yrittäjyys
                                                 
Lasten silmätaudit ja näkeminen 5    
           
                     
   
Heikkonäköiset ja ikääntyneet 5    
           
                     
   
Optometrian työelämäharjoittelu 10    
           
                     
   
Yrittäjyys ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
00300000003000000000000151500
Optometristi asiantuntijana
                                                 
Optometristi näönhuollon asiantuntijana ja työelämäharjoittelu 15      
           
                       
Opinnäytetyön raportointi- ja julkistaminen 5      
           
                       
00020000000200000000000001010
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
     
           
                       
000100000001000000000000055
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606030303030303030301515151515151515151515151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Optometrian tutkinto tuottaa näkemisen asiantuntijoita pääsääntöisesti terveydenhuollon yksityissektorin palvelukseen.

Optometristi on näkemisen asiantuntija. Hänen ydinosaamistaan on näöntutkimusten tekeminen sisältäen silmän terveydentilan arvioinnin. Hän myy, valmistaa ja huoltaa silmälaseja sekä sovittaa piilolaseja ja heikkonäköisten apuvälineitä. Tämän ydinalueensa lisäksi hän hallitsee liike-elämässä toimimisen periaatteet ja hänellä on kyky kohdata erilaisia ihmisiä. Hän osaa soveltaa omaa osaamistaan työelämän muutoksessa.
Koulutuksen tavoitteena on luoda opiskelijalle monipuolinen, kansainvälinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö optometristin ammattitaidon kehittymiselle. Opiskelijalle kehittyy koulutuksen aikana selkeä ammatti-identiteetti ja -etiikka toimia itsenäisesti osana suomalaista ja eurooppalaista näönhuoltoa yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa. Opiskelijalle syntyy kiinnostus kehittää omaa ammattitaitoaan työelämässä sekä toimia oman alansa arvioijana ja kehittäjänä. Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet toimia liike-elämän asiakaspalvelu- ja johtotehtävissä.
Opetussuunnitelma koostuu 30 opintopisteen (0,5 vuotta) opintokokonaisuuksista. Alkuopinnot sisältävät tietoja ja taitoja, joita tarvitaan, kun toimitaan asiakaspalvelussa optikkomyymälässä. Seuraavaksi keskitytään silmän toimintaan ja silmälasimääritykseen sekä näköhavainnon muodostumiseen. Keskivaiheen opinnot sisältävät piilolasien sovittamisen ja tutkimus ja kehittämisopintoja ja loppupuolella keskitytään silmän terveyden tutkimiseen sekä vapaasti valittaviin opintoihin, jolloin opiskelija laajentaa osaamistaan toimiessaan moniammatillisessa ryhmässä. Ammattiopintoihin sisältyy 30 opintopistettä työelämäharjoittelua oppilaitoksen ulkopuolella. Harjoittelu painottuu opiskelun loppupuolelle, jotta opiskelijalla on valmiudet tehdä kattavia näöntutkimuksia.
Alkupuolen perusopinnot tukevat opiskelijan tiedonhankinta ja -viestintäosaamista, sekä orientoi heitä terveydenhuollon- ja optisen alan ammattilaisuuteen. Menetelmäopinnot tukevat kriittisen ajattelun osaamista ja loppupuolen innovaatio-opinnot sekä opinnäytetyö tarjoavat mahdollisuuden monialaisuuteen ja innovatiiviseen työskentelyyn yhdessä työelämän kanssa. Yrittäjyysopinnot antavat perustietoja yritysten toiminnasta ja johtamisesta. Liiketoiminnan syventäviä opintoja voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina. Kansainvälisyys kehittyy ruotsin ja englanninkielen osaamisena sekä opiskelijavaihdon myötä, mikä on mahdollistettu viidennen lukukauden aikana.
Optometristi AMK opetussuunnitelma on kehitetty yleiseurooppalaisen toimenkuvan mukaiseksi. Optometristin työn uskotaan keskittyvän Suomessa yhä enemmän näöntutkimustoimenpiteiden tekemiseen ja perinteinen silmälasien valmistaminen ja myyntityö vähenevät.
Mallina kehittämistyössä on ollut European Council of Optometry and Optics:n eli ECOO:n Europa Diploma, mutta huomioiden suomalainen lainsäädäntö ja kansalliset tarpeet. Muutoksena aikaisempaan opetussuunnitelmaan patologian, farmakologian, tutkimusmenetelmien, lasten näön tutkimisen ja tutkimusmenetelmien osuutta on kasvatettu. Sen mahdollisti tutkimus- ja kehittämismenetelmien tiivistäminen ja viestinnän ja tietotekniikan integrointi orientoiviin opintoihin. Innovaatio-opinnot on kytketty tiiviisti optometristin osaamista tukevaksi.

Osaamistavoitteet

Katso jäsentely.