OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK) > Vaatetusala (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Vaatetusala (ylempi AMK)

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Vaatetusalan syventävät ammattiopinnot
                     
Strateginen brändijohtaminen 5
 
   
       
Tuote- ja laadunhallinnan johtaminen vaatetusalalla 10
   
     
   
Hankintaprosessin johtaminen vaatetusalalla 5
 
   
       
20010100555500
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta
                     
Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät 5
   
     
   
50050002.52.500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30  
   
       
030003000001515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2530101530557.57.51515

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Vaatetusalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaa opiskelijan osaamista vaatetusalan kansainvälisellä toimintakentällä asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivana ammattilaisena.

Opinnot lisäävät opiskelijan tuotehallinnan analyyttisiä ja menetelmällisiä kompetensseja sekä hankintatoimen strategista osaamista. Opiskelija osaa ohjata, hallinnoida ja kehittää vaativia alansa tuote- ja laadunhallinnan prosesseja, projekteja ja hankkeita.

Syventävät ammattiopinnot (20 op) lisäävät opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä kompetensseja sekä tuotejohtamisen ja tuotehallinnan osaamista. Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät (5 op) syventävät opiskelijan tutkimuksellista osaamista yhteistoiminnallisten kehittämisprosessien ja hankkeiden toteuttamisessa ja johtamisessa.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). YAMK-tasoisia vapaasti valittavia opintoja opiskelija valitsee HOPS:nsa mukaisesti Metropolian tai muiden korkeakoulujen tai yliopistojen tarjonnasta 5 op:n verran.

Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Se on työelämän kehittämistehtävä, joka tehdään omalla työpaikalla tai muussa yhteistyöorganisaatiossa ja jonka edistymisestä raportoidaan opinnäytetyöseminaareissa koko opiskelun ajan. Kypsyysnäyte toteutetaan artikkelin muodossa ja julkaistaan aiheelle sopivalla tavalla.

Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnon (60 op) opintoaika on 1,5 vuotta:

1. opintovuosi 25 op
• Strateginen brändijohtaminen 5 op
• Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät 5 op
• Tuote- ja laadunhallinnan johtaminen vaatetusalalla 10 op
• Hankintaprosessin johtaminen vaatetusalalla 5 op

2. opintovuosi 35 op
• Vapaasti valittavat opinnot 5 op
• Opinnäytetyö 30 op

Osaamistavoitteet

Vaatetusala (ylempi AMK) 60 op
OPINTOJEN KOMPETENSSIT:

OPPIMISEN TAIDOT
• osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
• osaa reflektoida poikkialaista tietoa kriittisesti
• osaa arvioida alan kehittämisnäkymiä ja tarpeita
• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta kehittymisestä

VASTUULLISUUSOSAAMINEN
• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
• osaa soveltaa alansa ammatti-eettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
• osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
• osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
• osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
• kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin ja avoimuuteen perustuen

TUOTEJOHTAMISEN JA TUOTEHALLINNAN OSAAMINEN
• osaa toimia globaalissa yritykseltä-yritykselle-markkinointiverkostossa vastuullisissa tuotehallinnan ja tuotejohtamisen tehtävissä
• osaa soveltaa tuote- ja tuotannonhallinnan prosessit kulttuurien erityispiirteet huomioon ottaen
• ymmärtää tuotantoketjun tavarantoimittajaverkoston merkityksen tuotteiden hinta-laatusuhteen toteutumisessa
• osaa kehittää tuotteiden laatua yhteistyössä ulkoistetun tuotannon kumppaneiden kanssa
• osaa määritellä haluttua laatua tuotteissa ja palveluissa
• osaa ottaa huomioon erilaiset säädökset ja yrityskohtaiset määräykset tuoteohjeistuksessa
• osaa verkkokaupan tuotehallinnan

TYÖYHTEISÖJOHTAMISEN OSAAMINEN
• osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
• osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
• ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan eri sovellusten keskinäisen integroinnin hyödyn ja osaa soveltaa sitä omassa toimintaympäristössään
• osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
• osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
• kykenee toimimaan vaativissa ja vastuullisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä

INNOVAATIO-OSAAMINEN
• osaa tulkita, tuottaa ja hyödyntää uutta tietoa sekä uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
• hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä
• osaa johtaa projekteja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
• osaa kehittää ja johtaa asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
• kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
• osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
• osaa seurata ja ennakoida alan kansainvälistä kehitystä ja ottaa sen huomioon paikallisten prosessien suunnittelussa