OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK) > Maanmittaustekniikka (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Maanmittaustekniikka (ylempi AMK)

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Kaikille yhteiset perusopinnot
                           
Tutkimusmetodiikka 5
 
     
           
Tietomallinnus 10
 
     
           
150150007.57.5000000
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Kiinteistöarvioinnin erityiskysymykset 10
 
     
           
Muuttuva maankäytön suunnittelu 10
   
       
       
Ekskursio 5
 
   
       
Maanmittausalan henkilökohtainen harjoitustyö 5
 
   
       
Modernit mittausmenetelmät 5
   
       
       
3501520007.57.510100000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                           
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 30
   
       
       
300030000015150000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 800305000151525250000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Ylempi AMK-tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto (asetus 426/2005).

Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (15 op), syventävistä opinnoista (10 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op). Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka tehdään lähtökohtaisesti omalle työnantajalle.

Osaamistavoitteet

Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja.

Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä. Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.