OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Hannu Hakkarainen
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisuus edellyttää, että hakija on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja hänellä on vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Soveltuvia tutkintoja ovat insinööri (AMK), insinööri (ylempi AMK) ja diplomi-insinööri (rakennustekniikka, talotekniikka, materiaali- ja pintakäsittelytekniikka, kiinteistöjohtaminen), sekä rakennusarkkitehti (AMK) sekä rakennusmestari(AMK) (talonrakennus) jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 30 op täydentäviä soveltuvia rakennustekniikan korkeakouluopintoja. Lisäksi seuraavat 4-vuotiset / 160 opintoviikon laajuiset suomalaiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot: insinööri, rakennusala, insinööri, pintakäsittelyala, insinööri, LVI-ala, rakennusarkkitehti.

Ennen opiskelijaksi hyväksymistä rakennusmestari(AMK)-tutkinnolla hakevan on suoritettava 30 op:n täydentävät opinnot, jotka sisältävät seuraavat tai muut vastaavan sisältöiset opintojaksot:
Statiikka - TX00BK07 5 op
Rakenteiden mekaniikan perusteet - TX00BK08 5 op
Rakennesuunnittelun perusteet - TX00DK99 5 op
Rakennusfysiikka - TX00BK16 5 op
Tuotannonohjaus - TX00DB37 5 op
Rakennusfysiikan simulaatiot - TX00CQ13 5 op tai Rakentamisen projektinhallinnan erikoisopintojakso - TX00CR97 5 op
Täydentävät opinnot voi rakennusmestari (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen avoimen AMK:n opintoina.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.
Tutkinnon edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 60 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Tutkinnon profiili

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelija syventyy korjausrakentamisen osaamisalueelle.

Keskeiset oppimistulokset

Yhteisten opintojen pääpaino on tutkimusvalmiuksissa ja rakennusfysiikassa. Koulutuksen aikana opiskelijoille tarjotaan korjausrakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa opintojaksoja vanhoista rakennuksista ja niiden rakenteista, rakenteiden vaurioitumisesta ja kuntotutkimuksista sekä korjausrakentamisen menetelmistä ja tuotantotekniikasta. Tutkintoon kuuluu myös 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka liittyy kiinteästi esim. yrityksen kehityshankkeisiin.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet toimia korjausrakentamisen hankkeissa asiantuntijana tai projektinjohtajana suunnittelussa tai toteutuksessa.

Jatko-opinnot

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat tohtoriopinnot tiedekorkeakouluissa.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arvioinnissa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä ja ohjeita.

Valmistuminen

Valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opinnot. Tutkinnon minimilaajuus on 60 op sisältäen pakolliset ja valinnaiset opinnot.

Opintojen toteuttaminen

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetusjaksoja on noin kaksi kertaa kuukaudessa.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijavaihto

-