OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Hankintatoimen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala) > Hankintatoimi (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Hankintatoimi (ylempi AMK)

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                           
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
     
           
Organisaation ja prosessien kehittämismenetelmät 5
   
       
       
10055002.52.52.52.50000
Hankintatoimen syventävät opinnot
                           
Hankintatoimi strategisena toimintona 5
 
     
             
Hankintaprosessi 5
 
       
           
Julkiset hankinnat 5
   
       
       
Hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen 5
   
       
       
20010100055550000
Hankintatoimen vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Tehokas toimitusketju
                           
Kansainvälisen toimitusketjun hallinta 5  
   
         
     
Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) 5  
   
           
   
Talousjohtaminen
                           
Sisäinen laskenta ja budjetointi 5  
     
           
Investoinnit ja rahoitus 5  
     
           
Johtaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Liiketoimintatiedon hallinta (BI) 5  
   
           
   
Esimiehenä kehittyminen 5  
     
           
Laadun johtaminen 5  
     
           
03500152000005101010
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 30
15157.57.57.57.53.83.83.83.83.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 455022.522.522.527.511.311.311.311.38.813.813.813.8

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Hankintatoimen tutkinto-ohjelma vahvistaa opiskelijan osaamista strategisen hankintatoimen ammattilaisena. Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan vaativia työelämän muutosprojekteja. Hänellä on valmiudet toimia muutosagenttina ja esimiesasemassa erilaisissa yrityksissä. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän kanssa. Ydinosaamista on itsenäiseen hankintojen johtamiseen riittävä ammattitaito. Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat valmiudet yrityksen ja toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen, materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin. Vaihtoehtoiset syventävät opinnot antavat kompetenssit yrityksen hankintatoimen kehittämiseen.

Tutkintoon sisältyvät seuraavat opinnot:
- Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet (10 op)
- Hankintatoimen syventävät opinnot (20 op)
- Hankintatoimen vaihtoehtoiset syventävät opinnot (20 op)
- vapaasti valittavat opinnot (10 op)
- opinnäytetyö (30 op)

Alan syventävät opinnot sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnot lisäävät opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä kompetensseja sekä hankintatoimen strategista osaamista. Hankintatoimen vaihtoehtoiset syventävät opinnot opiskelija valitsee urakehitystarpeidensa mukaan vaihtoehtoisesti toimitusketjun hallinnan ja johtamisen, talousjohtamisen tai johtamisen alueelta. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi laajentaa tai syventää osaamistaan. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

Opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä, joka tehdään projektina omalla työpaikalla tai muussa yhteistyöorganisaatiossa ja jonka edistymisestä raportoidaan opinnäytetyöseminaareissa koko opiskeluajan. Kypsyysnäyte on opinnäytetyöprosessin viimeinen erillissuoritus.

Tutkinto-ohjelma toteutetaan osa-aikaisena ja on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Lähiopetus järjestetään arki-iltaisin. Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Opintojen kesto on 2 vuotta.